Horse&Business Magazine 1/2023

CZAS NA PODSUMOWANIE Marcin Kamiński wiceprezes zarządu PZJ Zarząd PZJ nie zapomina też o sporcie powszech - nym. Dla najmniej zaawansowanych adeptów jeździec - twa wprowadziliśmy odznakę „Jeżdżę konno”, która cieszy się dużą popularnością. Dotychczas zdało ją już blisko 15 tys. Osób. Do sukcesów wynikających z jej wprowadzenia należy zaliczyć zaaktywizowanie wielu nowych ośrodków i pogłębienie współpracy pomiędzy PZJ a związkami wojewódzkimi. W drugiej połowie 2022 roku uruchomiony został również pierwszy od wielu lat kurs instruktorów sportu. Wśród wielu działań pozasportowych zarządu PZJ wymienić trzeba nasz udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, które po - święcone było bieżącemu funkcjonowaniu i planom roz - woju polskich związków sportowych wybranych sportów olimpijskich. Przedstawiliśmy posłom osiągnięcia jeź - dziectwa i najbliższe plany Związku oraz podnieśliśmy kwestie finansowania jeździectwa i jego dużego wpływu na gospodarkę. Zarząd bierze udział w konferencjach środowisk sportowych oraz prowadzi aktywną i owocną współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W 2022 roku mieliśmy również zaszczyt być gospo - darzem Walnego Zgromadzenia Europejskiej Federacji Jeździeckiej (EEF), w którym udział wzięło 38 przed- stawicieli państw członkowskich. Walne, które odbyło się w Warszawie, dokonało aktualizacji składu zarządu EEF. Uczestniczyliśmy także w odbywającym się w Kapsztadzie w RPA walnym zjeździe Międzynarodo - wej Federacji Jeździeckiej. Tam zapadła m.in . decy - zja, że kwalifikacje olimpijskie w WKKW odbędą się w Baborówku w maju 2023 roku. Trzymajcie kciuki, aby polska drużyna ponownie wywalczyła prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich. Mamy nadzieję, że dołączą do nich nasi ujeżdżeniowcy i skoczkowie. Nie wszystkie nasze zamierzenia zostały w 2022 roku zrealizowane i mam świadomość błędów, które popełniliśmy w codziennej pracy. Przed zarządem PZJ jeszcze bardzo dużo pracy. Budujemy strategię marketingową i naszym głównym celem jest pozyska - nie sponsorów, w tym sponsora strategicznego, a także partnerów wspierających nasze działania na rzecz spor - tu wyczynowego i powszechnego. P rzełom roku sprzyja podsumowaniom, dlatego zde - cydowałem się na pewne résumé dotychczasowej, ponad rocznej pracy nowego zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego. Celami, które od początku nam przyświe - cały, były powrót PZJ do wspierania polskiego sportu jeździeckiego, rozwój jeździectwa powszechnego oraz bycie partnerem dla środowiska jeździeckiego. Stąd jed - nym z naszych pierwszych działań był wybór trenerów i sztabów szkoleniowych, przygotowujących naszą kadrę do startów głównych w danym roku w oparciu o plany startowe i wsparcie finansowe. Rok temu PZJ podpisał trzyletni kontrakt z Andre - asem Dibowskim, który został trenerem kadry senio - rów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzcho - wego do 2024 r. Opiekę nad kadrą młodzieżową w tej konkurencji powierzyliśmy Arturowi Społowiczowi. Trenerem ujeżdżeniowców pozostał Andrzej Sałacki, a skoków przez przeszkody Jan Vinckier. Za szkolenie młodzieżowców w dyscyplinie skoków odpowiada To - masz Włodarski, wspierany przez selekcjonera Grze - gorza Kubiaka. Głównym celem polskich zawodników w bieżącym cyklu olimpijskim w WKKW, ujeżdżeniu i skokach jest uzyskanie kwalifikacji i start na Igrzy - skach w Paryżu w 2024 roku. W 2023 roku odbędą się kwalifikacje olimpijskie. Cieszą nas bardzo udane starty zawodników w 2022 roku. W każdej z konkuren - cji olimpijskich odnosiliśmy sukcesy. W ujeżdżeniu to brązowy medal ME pony, skoczkowie to udane starty kadr młodzieżowych w Olivie na ME, w WKKW wy - grany Puchar Narodów w Strzegomiu, a 8. miejsce na Mistrzostwach Świata w paraujeżdżeniu daje nadzieje na dalsze sukcesy. Wśród głównych celów, które przyjął nowy zarząd PZJ, była też profesjonalizacja działań Związku. Już na początku 2022 roku m.in . wprowadziliśmy zakup online licencji dla zawodników, koni oraz klubów. Ta interne - towa forma obsługi zdecydowanie usprawniła i ułatwiła zakup licencji dla klubów, zawodników i właścicieli koni, co potwierdza wiele pozytywnych komentarzy, jakie otrzymujemy. To nie jest jedyne usprawnienie – kolejne planujemy wprowadzić w następnych miesią - cach. Pracujemy też nad nową stroną internetową, centralnym kalendarzem, wynikami i rankingami. 84 1/2023 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz