Horse&Business Magazine 1/2023

P aździernikowe zawody w Strzegomiu zakończyły sezon 2022. Co możemy o nim powiedzieć? Istotną kwestią, którą zauważyła komisja WKKW, jest spadek liczby zawodników i koni startujących w zawodach. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele i nad każdą z nich na - leży się zastanowić i spróbować podjąć stosowne kroki. Wydaje się bowiem, że osiągnięcie dobrego wyniku na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nadal jest najbardziej realne właśnie w tej konkurencji. Celem każdego związku sportowego, a zapewne także zawodnika, jest medal olimpijski. Dość oczywistą zasadą jest też to, że sukces wymaga solidnej podstawy, a więc dostatecznie licznej grupy zawodników i koni, z której wyłonią się nasi reprezentanci. Należałoby zacząć od pracy nad kształtowaniem od - powiedniego wyobrażenia o tej konkurencji i uzyskania tzw. licencji społecznej. Do szerszego grona rodziców, sponsorów i hodowców musi dotrzeć informacja o tym, czym jest ta konkurencja. Pokutuje podgląd, że to sport niebezpieczny i kontuzjogenny – co nie jest do końca prawdą. WKKW to sport rozwijający zarówno konie, jak i zawodników najbardziej wszechstronnie w sensie fi - zycznym i mentalnym. Wykorzystanie popularnych plat - form komunikacyjnych i innych dostępnych środków przekazu wydaje się zatem niezbędne. Pokazywanie po - zytywnych obrazów i zalet uprawiania WKKW powinno być celem wszystkich, którym ten sport jest bliski sercu. Niezwykle istotne wydaje się zatem kształtowanie wiedzy o WKKW już na etapie odznak jeździeckich: Jeżdżę Konno czy Brązowej Odznaki. Warto zastano - wić się nad powiększeniem puli pytań z zakresu wiedzy o naszej konkurencji, a może także nad wprowadzeniem alternatywnej próby skoków z uwzględnieniem elemen - tów krosu. Dla najmłodszych zawodników można by było spróbować zorganizować cykl zawodów na wzór serii CAVALIADA Future, ale z minikrosem. Kolejnym elementem, który powinien zostać rozwa - żony, są finanse związane z uprawianiem jeździectwa. Mamy wszyscy pełną świadomość, że w konkurencji skoków przez przeszkody dużo łatwiej osiągnąć sukcesy komercyjne. Zarówno pula nagród, jak i zyski związa - ne z handlem końmi są tu zdecydowanie łatwiejsze do uzyskania niż w innych konkurencjach. Moim zdaniem, materiał genetyczny, jakim dysponujemy w Polsce, pre - destynuje nas jednak do hodowli koni do WKKW. Rolą PZJ i PZHK powinno być wspieranie i stymulowa - nie rynku koni w tej konkurencji. Dla obu tych związ - ków działa Komisja Wspólna i dobrze byłoby opracować wspólny program wspierania hodowców oraz zawod - ników. Przy planowaniu tegorocznych budżetów warto byłoby uwzględnić takie potrzeby. Aukcje koni organizowane przy okazji dużych zawo - dów, pozwalające hodowcom i zawodnikom wystawić przygotowane do sportu konie, to świetny pomysł. Po - zwalają one na łatwiejsze uzyskanie cen odzwierciedla - jących włożoną w to przygotowanie pracę. Ciekawym pomysłem wydaje się model wykupo - wania udziałów w prawach do własności koni. Takie rozwiązania funkcjonują na świecie od dawna, a udzia - łowcami są zarówno związki jeździeckie, zawodnicy, jak i sponsorzy czy inne osoby traktujące to jako inwestycję. Komisja WKKW na swoim spotkaniu zdecydowała o opracowaniu przepisów pozwalających na rozgrywa - nie małych, łatwych zawodów WKKW przy zawodach w skokach przez przeszkody. Wszystkie wiodące ośrodki organizujące zawody WKKW mają takie możliwości. Przyjazne, łatwe krosy mogą być pierwszym krokiem i zachętą do skierowania swojej aktywności w stronę tej CO DALEJ Z WKKW? Tomasz Mossakowski członek komisji WKKW w Polskim Związku Jeździeckim Aukcje koni organizowane przy okazji dużych zawodów, pozwalające hodowcom i zawodnikom wystawić przygotowane do sportu konie, to świetny pomysł. Pozwalają one na łatwiejsze uzyskanie cen odzwierciedlających włożoną w to przygotowanie pracę. 86 1/2023 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz