Horse&Business 2/2022

BADANIE RTG KONI PODCZAS TRANSAKCJI HANDLOWYCH W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost świadomości właścicieli koni w zakresie badania zwierzęcia przed zawarciem transakcji handlowej. O ile powszechnie wiadomo, że badanie kliniczne konia przed jego zakupem musi być jak najbardziej szczegółowe, to w zakresie liczby oraz rodzaju projekcji rentgenowskich brak jest jednolitego standardu. Różnice w tym zakresie dostrzegamy zarówno wśród preferencji poszczególnych lekarzy weterynarii, jak i wśród generalnych zasad panujących w różnych krajach. T ak jak w wielu innych krajach europejskich, rów - nież w Polsce próbowano stworzyć reguły dotyczą - ce badania koni przy transakcjach handlowych. Pierwsze protokoły zostały stworzone przez zespół dokto - ra Adama Wąsowskiego, a w ostatnim roku uaktualniona wersja protokołu została zaakceptowana przez Polskie To - warzystwo Hipiatryczne. Wprowadzenie takiego protokołu ma na celu przede wszystkim ujednolicenie standardu ba - dania koni przy transakcjach handlowych na terenie całego kraju. Specyfika badania Celami wykonywania badań radiologicznych są ocena ist - niejących zmian rentgenowskich pod kątem ich korelacji ze zmianami wykrytymi podczas badania klinicznego oraz ocena prognozy w szacowaniu potencjalnego ryzyka rozwo - ju kulawizny lub innych problemów ortopedycznych. Pa - miętajmy jednak, że badanie to – choć jest i może być bar - dzo przydatne – to jednak nie jest metodą nieomylną, gdyż wiele koni może konkurować na bardzo wysokim poziomie sportowym pomimo widocznych zmian radiologicznych. Zwłaszcza wiele starszych koni będzie miało pewien stopień zmian radiologicznych, a interpretacja obecnego i możli - wego przyszłego ich znaczenia jest bardzo trudna. Z pew - nością w ocenie zmian radiologicznych inaczej oceniamy te same zmiany u młodego konia, a inaczej u starszego konia, zwłaszcza jeżeli znajduje się on już na docelowym pozio - mie sportowym. Ważne, aby nabywca był świadomy celów i ograniczeń radiografii przedsprzedażowej, a zwłaszcza faktu, że nie ma gwarancji wykrycia wszystkich możliwych nieprawidłowości. Należy nadmienić, że radiografia nie jest uważana za rutynową procedurę podczas badania kup - no-sprzedaż. Z tego powodu ważne, aby oczekiwania klien - ta w tym zakresie, zwłaszcza te niestandardowe, zostały określone przed rozpoczęciem procedury. Liczba projekcji radiologicznych Obecny protokół w zakresie wymaganych projekcji rent - genowskich zaleca wykonywanie 12 zdjęć. Taka sama licz - ba zdjęć (12) jest również rekomendowana przez Polski Związek Hodowców Koni jako kryterium w kwalifikacji przyszłych reproduktorów w celu eliminowania osobni - ków z objawami radiologicznymi osteochondrozy. Należy jednak podkreślić, że w pewnej części są to inne projekcje, gdyż cel ich wykonania jest inny 1 . W Niemczech zalecane jest wykonanie 18 projekcji ra - diologicznych jako tzw. projekcji standardowych 2 . Ten do - kument, będący wytyczną, jak wykonywać i oceniać zdję - cia rentgenowskie przedsprzedażowe, dotyczy wyłącznie gorącokrwistych koni wierzchowych, które nie są kulawe, od trzeciego roku ich życia. Reguł z Röntgen-Leitfaden nie powinno jednak się stosować w diagnostyce kulawizn ani 38 2/2022 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz