HORSE&BUSINESS 3/2021

H&B TEMAT WYDANI A 7 I nnowacy j ne rozwi ązan i a w oś rodkach j e źdz i eck ich H&B WYWI AD 14 Na jważn i e j s z e j e s t zaufan i e 1 7 Nigdy s i ę n i e podda j ę H&B WYDARZENI A 2 0 Zapowi edź wi elk i ego świ ę ta j e źdz i ectwa 24 Pol s ka łuczn iczka konna na podi um Mi s trzos tw Świ ata H&B ZDROWI E 2 5 Op erac j e l aparos kopowe w ch i rurgi i kon i 2 8 Ch i rop rakt yka i os t eopat i a w lecz en i u kon i 3 1 P s ychologi a s portu – nowoś ć czy s tandard ? 3 4 Prob lemy bole snego grz b i e tu H&B ART YKUŁ PROMOCY JNY 3 8 Badan i e ehaa , czy li co można wyczy tać z włos i a ? H&B OP I EKA 40 S trza łka s ercem kop y ta H&B MARKET ING 44 S kut eczna komun i kac j a w medi ach s połecznoś c iowych H&B ŻYWI ENI E 47 Zmi any tr endów w żywi en i u kon i H&B PRAWO 50 Be z p i ecz eńs two i odpowi edz i a lnoś ć w oś rodku j e źdz i eck im H&B EDUKAC JA 52 J e źdz i eck i e ta lent y p rzy s z łoś c i H&B HI S TORI A 60 Wy pos aż en i e s ta j enne z dawnych l at H&B F ELI ETON 63 Fakt y i mi t y o p racy zoof i z jot erap eut y kon i 64 Potrz ebny z łot y ś rodek 66 Pozwólmy kon iom być końmi 7 1 4 1 7 2 0 6 3/2021 H & B S P I S T R E Ś C I

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz