Horse&Business 3/2022

Z jakich doświadczeń chcecie korzystać w projek - cie Paryż 2024? W swoich działaniach zespół olimpijski będzie opierać się na doświadczeniach zdobytych przez sztab szkoleniowy oraz współtworzących drużynę olimpijską WKKW podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Zamierzamy czerpać tak - że z działań sportowych i marketingowych, które były po - dejmowane w ramach projektu RIO Plus przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio w 2016 r. Te doświadczenia również pragniemy wykorzystać do budowania planów startowych oraz kampanii promocyjnej z nimi związanej. Bardzo dla mnie ważne jest to, że nie zaczynamy od zera, mamy już doświadczenia, które będziemy mogli wykorzystać. Poza pracą sportową związaną z jak najlepszym przy - gotowaniem koni i zawodników do startów Polski Związek Jeździecki uruchamia zespół roboczy do wsparcia meryto - rycznego naszej kadry. Chcę, aby projekt Paryż 2024 stał się jednym z najważniejszych działań Związku na najbliż - sze lata i nie kończył się wraz z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, ale przekształcał się w zespół pracujący na rzecz kolejnych Igrzysk w Los Angeles w 2028 r. Widzę też istotną rolę tego projektu w jednoczeniu we wspólnym działaniu na rzecz celu olimpijskiego środo - wiska zawodników, właścicieli koni, szkoleniowców, hodow - ców oraz wszystkich tych, dla których polskie jeździectwo jest bardzo ważne. Integracja środowiska wokół wspólnego pozytywnego celu jest dla mnie niezmiernie istotna i pozwoli dalej budować pozytywny wizerunek polskiego jeździectwa. Co jeszcze pozostało do zrealizowania w ramach projektu Paryż 2024? Analizujemy plany startowe na 2023 r. pod kątem zdobycia drużynowych i indywidualnych kwalifikacji olimpijskich oraz lokalizacji miejsc do zdobycia kwalifikacji. PZJ sta - ra się o możliwość organizacji w naszym kraju zawodów w 2023 r., podczas których można będzie zdobyć kwalifi - kacje olimpijskie w ujeżdżeniu, WKKW i skokach. Dziś wy - daje się mało prawdopodobne, aby wszystkie kwalifikacje odbyły się w Polsce. Tragiczna sytuacja na Ukrainie powo - duje, że kwalifikacje olimpijskie w Rosji raczej się nie od - będą, ale mogą też wystąpić zmiany w układzie grup kwali - fikujących się z danych regionów. Polska posiada dobre doświadczenia w organizacji takich kwalifikacji. W przypadku WKKW takie zawody dla naszego regionu przed Igrzyskami w Tokio odbyły się w Baborówku. Śledząc pracę innych federacji jeździeckich i atmo- sferę wokół ekip narodowych, dostrzegam element, nad którym musimy jako Polacy jeszcze popracować. Budo - wanie pozytywnego wizerunku polskiego jeździectwa winno stać się jednym z naczelnych zadań wszystkich osób z naszego środowiska. Ten pozytywny wizerunek będzie nam służył w pracy wychowawczej z młodymi, po - czątkującymi zawodnikami. Będzie zachęcał do włącza - nia się do rodziny jeździeckiej osoby starsze i niewątpli - wie będzie pomocny przy budowaniu pozytywnej marki polskiego jeździectwa. Czy PZJ ma już zapewnione finansowanie tego pro - jektu? Mamy zapewnione finansowanie przygotowań do startu olim - pijskiego ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także ze środków własnych Polskiego Związku Jeździeckiego. Pro - wadzimy intensywne prace, aby do tego grona dołączyli licz - ni sponsorzy. Mam jednak świadomość, że budżety, którymi dysponują inne kraje, znacznie odbiegają od naszych dotych - czasowych możliwości. Trzeba odważnie i głośno rozmawiać o pieniądzach, jakie mogą być zaangażowane w przygoto - wania olimpijskie. Pozyskanie finansowania zewnętrznego na ten projekt jest dla nas bardzo istotne i zakładam, że dzięki naszym wspólnym działaniom uda się je uzyskać. Mam nadzieję, że pierwszy po latach drużynowy start polskiej drużyny WKKW podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 r. zachęci potencjalnych sponsorów do tego projektu. Fot. Oliwia Chmielewska 12 3/2022 H & B W Y W I A D N U M E R U

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz