Horse&Business 3/2022

Pełnią one funkcję koenzymów bądź kofaktorów, uczestni - cząc w metabolizmie cukrów, tłuszczów i białek oraz w gospo - darce mineralnej organizmu. Utrzymują również równowagę oksydacyjną. Suplementacja celowana może wręcz przyspieszać proce - sy naprawcze w organizmie. Na przykład suplementy chon - droprotetyczne mogą dostarczyć składników potrzebnych do optymalnego metabolizmu tkanek okołostawowych, przez co wpływają na procesy regeneracyjne. Mogą także hamować procesy zapalne i działać przeciwbólowo. Odpowiednia suple - mentacja może ponadto równoważyć skutki stresu wywoła - nego nową sytuacją dla konia, zmianą harmonogramu dnia i bólem. Warto zatem wykonać badanie krwi pod kątem pierwiast - ków często niedoborowych w diecie koni: magnezu, cynku, miedzi, selenu. Ich niedostateczna ilość w organizmie będzie miała negatywny wpływ na proces leczenia. Niewłaściwe kalorie Drugi często popełniany błąd to niedostosowanie dawki pokar - mowej pod względem kalorycznym. Celem odpowiedniego do - brania diety pod względem kalorycznym jest utrzymanie przez konia optymalnej masy ciała. Jest to trudne, gdyż każdy koń inaczej znosi ten okres. Duży wpływ mają indywidualne pre - dyspozycje metaboliczne, a także fakt, jak koń radzi sobie z po - zbawieniem ruchu i odosobnieniem. Rola właściciela lub opie - kuna jest nie do przecenienia. Należy obserwować zachowanie i kondycję konia, by odpowiednio dostosować dzienną dawkę. Najczęściej spotykaną nieprawidłową strategią jest znacz - na redukcja ilości podawanej paszy treściwej, prowadząca do znacznej utraty masy ciała. Szczególnie często jest ona stosowana, gdy konie wykazują nadmiar energii, spowodo - wany stresem. Na konie z natury pobudliwe, źle znoszące na przykład zmianę planu dnia lub rozłączenie ze stadem, ogra - niczenie kalorii nie zadziała wyciszająco. Stres i pobudzenie psychiczne, które często przekłada się na fizyczne (chodzenie po boksie, gryzienie krat, potrącanie głową, rżenie), zwiększa zapotrzebowanie kaloryczne. Potoczne określenie, że koń „się spala”, dość obrazowo odnosi się do procesów zachodzących w organizmie. Hormony takie jak adrenalina czy hormon stresu – kortyzol wpływają na procesy przemiany materii, przyspieszając je. Dodatkowo kortyzol może opóźniać proces gojenia ran, a także negatywnie wpływać na system immuno - logiczny. Następstwem znacznego ograniczenia podaży pasz u takiego konia jest utrata masy. U takich koni najlepiej sprawdza się zmiana profilu ener - getycznego paszy i zastosowanie odpowiedniej suplementacji wyciszającej. Podawanie pasz, które są źródłem energii wol - no uwalnianej, a także dobrej jakości białka bardzo dobrze sprawdza się w takich przypadkach. U koni spokojnych, dobrze wykorzystujących pasze, cał - kowite pozbawienie paszy treściwej może okazać się jedynym prawidłowym rozwiązaniem. Czasem nawet konieczne jest ograniczenie poboru siana (przykładowo przez zastosowanie siatek na siano). I w tych przypadkach konieczna jest odpo - wiednia suplementacja, więc rozwiązaniem mogą być skon - centrowane pasze niskoenergetyczne lub suplementy witami - nowo-mineralne. Karolina Pilichowska NUBA EQUI Wśród najczęstszych błędów podczas leczenia koni znajdują się zaniechanie podstawowej suplementacji oraz niedostosowanie dawki pokarmowej pod względem kalorycznym. Fot. Karolina Pilichowska 73 3/2022 H & B Ż Y W I E N I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz