Horse&Business 3/2023

konaniem sprzedaży był z powodzeniem użytkowany, nie przejawiał żadnych objawów choroby, nie był leczony na żadne schorzenia. Poza dowodem w postaci zeznań świad - ków przydatne mogą być zdjęcia i filmy dokumentujące użytkowanie konia, wydruki list startowych potwierdzające możliwości sportowego użytkowania konia, a także opinie trenerów. Bardzo często w sporach sądowych kluczowym dowodem okazuje się jednak opinia biegłego sądowego. O sporządzenie takiej opinii może zawnioskować w piśmie procesowym zarówno kupujący, jak i sprzedający. Biegły ma za zadanie zapoznać się z udostępnionym mu materia - łem dowodowym, a jeżeli wymagają tego okoliczności spra - wy, to również pojechać do stajni, w której koń przebywa, i dokonać niezależnej oceny sytuacji. Efektem pracy bie - głego jest sporządzenie opinii, w której ustosunkowuje się do całej sprawy. Konsekwencje wyroku Po zebraniu całego materiału dowodowego przez sąd, w tym wysłuchaniu wszystkich wezwanych świadków, a także stron postępowania, sąd wydaje wyrok, rozstrzy - gając spór. W przypadku wygranej kupującego zwrotowi podlegają nie tylko cena sprzedaży konia, ale też najczę - ściej koszty utrzymania, ewentualnego leczenia, trans - portu konia przez cały okres od dnia zawarcia umowy do dnia wyroku. A są to często niebagatelne kwoty, znacznie przewyższające cenę sprzedaży konia. Dodatkowo kupu - jący w takiej sytuacji może domagać się od sprzedającego zwrotu poniesionych kosztów sądowych oraz kosztów peł - nomocnika reprezentującego go w sprawie w wysokości wynikającej z przepisów, która jest uzależniona od warto - ści przedmiotu sporu. W przypadku, gdy sąd nie da wiary twierdzeniom kupującego i to sprzedający wygra sprawę, może analogicznie dochodzić od kupującego zwrotu kosz - tów poniesionych na fachowego pełnomocnika. Zabezpieczenie interesów Długi czas trwania procesu sądowego oraz wysokie kosz - ty prowadzenia postępowania cywilnego powodują, że to nie jest optymalne rozwiązanie. Zdecydowanie lep - szym jest dobre przygotowanie transakcji sprzedaży ko - nia, w tym staranna selekcja, sporządzenie prawidłowej umowy sprzedaży i przeprowadzenie szczegółowego ba - dania zdrowia konia. Zabezpieczenie swoich interesów na etapie zawierania umowy czy to sprzedaży, dzierżawy, pensjonatu, czy też innej zdecydowanie zwiększa praw - dopodobieństwo, że ewentualne przyszłe spory, które w sposób nieunikniony mogą pojawić się między stro - nami, zostaną rozstrzygnięte polubownie, bez potrzeby ingerencji sądu. aa 82 3/2023 H & B P R AWO REKLAMA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz