Horse&Business 4/2022

MITYNG JEŹDZIECKI Z 1903 R. Pod nazwą „Concours Hippique” część prasy branżowej publikowała sprawozdania z konkursu hipicznego, który odbywał się w czerwcu 1903 r. w Warszawie. Od początku XX wieku był to trzeci taki konkurs i tym razem ta „trójka” okazała się szczęśliwa dla jednego z uczestników. Marek Skowron K onkursy w tamtym okresie odbywały się już w zu - pełnie nowym miejscu. Na terenie przyległym do Łazienek Cesarskie Towarzystwo Wyścigów Kon - nych w Królestwie Polskim urządziło ogromnym kosztem specjalnie przystosowany plac wraz z budynkami, gdzie od - bywały się wystawy koni. Imprezą, która towarzyszyła wy - stawie i niezmiennie cieszyła się popularnością od samego początku, czyli 1880 r., był konkurs hipiczny. Zapisy regulaminowe Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu unormowane zostały w regulaminie. Zgodnie z nim, konkurs rozłożony został na trzy dni, czyli 1, 7 i 10 czerwca, a do rywalizacji dopuszczone były konie czteroletnie i starsze. Opłata wpisowa za konia wyno - siła 5 rb, natomiast osoby zgłaszające się po terminie zapisów musiały wnieść opłatę potrójną. Na terenie wystawy można było również trzymać konie, ale za do - datkową opłatą 10 rb od przegrody lub 20 rb od boksu. Uczestnicy konkursów odbywających się w poszczegól - nych dniach mieli do pokonania przeszkody zwyczajne (Z) oraz podwyższone (P): • nr 1 – płot zielony: Z – 1,5 arsz., P – 1,75 arsz., • nr 2 – parkan stały z trzech łat: Z – 1,5 arsz., P – dodana czwarta łata ruchoma 1,75 arsz., • nr 3 – podwójny płot zielony (in and out): Z – 1,25 arsz., odległość między płotami 5 1/4 arsz., P – 1,5 arsz., odle - głość między płotami 8,5 arsz., • nr 4 – wał ziemny: Z – 1,5 arsz., P – 1,75 arsz., • nr 5 – mur: Z – 1,5 arsz., P – 1,75 arsz., • nr 6 – skok angielski (open ditch): Z – żerdź wysoko - ści 60 cm, rów szerokości 130 cm, płot zielony wys. 1,5 arsz., P – rów 160 cm, płot zielony 1,75 arsz., • nr 7 – stała przeszkoda z kloców okrąglaków: Z – 1,5 arsz., P – 1,75 arsz., • nr 8 – tribunen sprung: Z – 4,5 arsz. szerokości, P – 5,5 arsz. szerokości, • nr 9 – ścianka wołyńska: P – wysokość 1 arsz. 11 wersz., poprzedzona rowem, • nr 10 – droga okopana rowami: P – pierwszy okop 1,5 arsz., drugi okop 1,25 arsz., • nr 11 – rów z herdą: P – rozpoczyna się od 5,5 arsz. W oryginalnym opisie użyte zostały rosyjskie mia - ry długości i dlatego należy wyjaśnić, że 1 arszyn wynosił 0,7112 m, natomiast 1 werszek – 0,0444 m. Cenne nagrody Jak zawsze, rywalizację zawodników pobudzały nagrody, którymi honorowani byli zwycięzcy konkursów (pierwsze i drugie miejsce). Nagrody pieniężne ufundowało Cesar - skie Towarzystwo Wyścigów Konnych, a otrzymywali je właściciele zwycięskich koni. Natomiast ich jeźdźcy nagra - dzani byli pamiątkowymi żetonami – złotymi za pierwsze miejsce i srebrnymi za drugie. W niektórych konkursach dodatkową nagrodą były cenne przedmioty od prywat - nych ofiarodawców. A skoro podane zostały nagrody, na - leży również wspomnieć o regulaminowej punktacji karnej za nieprawidłowe pokonywanie przeszkód: • wyłamanie przeszkód nr 9 i 10 – 4 (pozostałych – 5), • przewrócenie przeszkody nr 6 i upadek – 3 (pozosta - łych – 4), • wpadnięcie do rowu (dla przeszkody nr 6) – 4, • upadek (dla przeszkód nr 9 i 10) – 3, Nagrody pieniężne ufundowało Cesarskie Towarzystwo Wyścigów Konnych, a otrzymywali je właściciele zwycięskich koni. Natomiast ich jeźdźcy nagradzani byli pamiątkowymi żetonami – złotymi za pierwsze miejsce i srebrnymi za drugie. W niektórych konkursach dodatkową nagrodą były cenne przedmioty od prywatnych ofiarodawców. 82 4/2022 H & B H I S T O R I A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz