LIDER BIZNESU 2/2022

66 Busem przez polskie ogrody – oryginalna promocja partnerów projektu „Busem przez polskie ogrody” to wyjątkowy projekt w polskiej blo - gosferze ogrodniczej, trwający nie - przerwanie od stycznia 2018 roku i wciąż zataczający coraz szersze kręgi. A sam tytułowy bus pojawia się już nie tylko w prywatnych ogro - dach, ale również w wielu ciekawych miejscach: na imprezach, prelek - cjach i targach. Wszystko to przy - czynia się do oryginalnej promocji partnerów, którzy za sprawą dobre - go odbioru projektu, każdego mie - siąca są pozytywnie postrzegani przez setki tysięcy obserwatorów. P rojekt, którego ideą jest pokazanie ciekawych ogro - dów, ma umożliwić czytelnikom znalezienie kolej - nych, jeszcze ciekawszych ogrodowych inspiracji. Inspiracji, których tysiące ludzi poszukują, próbując zapla - nować i zagospodarować swoje otoczenie. Inspiracji, które w dobie Internetu są teoretycznie ogólnodostępne, ale bez odpowiedniego przekazu i komentarza, niestety prak - tycznie nieprzydatne. Inspiracji, które pomagając urzą - dzać pojedyncze ogrody, pozytywnie wpływają na nasze TEKST i ZDJĘCIA: Tomasz Szostak, zogrodemnaty.pl wsie, miasta, a w efekcie na cały kraj. Inspiracji, poprzez które wiele osób odkrywa swoje pasje oraz znajduje sens i cel swojego życia. ENTUZJASTYCZNE PRZYJĘCIE Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, od początku został entuzjastycznie i pozytywnie przyjęty, jest aktywnie oglądany przez czytelników bloga, ale również na bieżąco udostępniany w prasie, w najpopularniejszych grupach i forach ogrodniczych czy na stronach partnerów. W projekcie dostrzegane i pokazywane są ogrody róż - norodne, wyróżniające się określonymi elementami, ale takie, w których widoczne są efekty wynikające z własnej pracy i zaangażowania. Właśnie takie ogrody mogą dać przykład czytelnikom, a jednocześnie wskazać kierunek, w którym warto podążać, urządzając własne przestrzenie i realizując się w zagospodarowaniu własnych ogrodów. Reasumując, całe przedsięwzięcie to idealne połączenie wiedzy i inspiracji, jaką można czerpać z ciekawych ogro - dów, z nienachalną promocją partnerów. Dlatego cały projekt jest niezwykle udaną inicjatywą, która z pomocą partnerów, nieustannie rozwija się już od 5 lat. BUSEM PRZEZ POLSKIE OGRODY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz