LIDER BIZNESU 3/2021

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 45 REKLAMA w trudnych warunkach miejskich. Z tego właśnie powodu, poza pewnymi wyjątkami, drzewa preferują formę amo- nową azotu, która jest również chętniej wykorzystywana przez wiele bakterii glebowych. Stosowanie nawozów mineralnych, szczególnie w przypadku nowo sadzonych roślin, jest często koniecznością wynikającą właśnie z uwa- gi na brak naturalnych zasobów w postaci materii orga- nicznej i towarzyszącej jej aktywności mikrobiologicznej. Zadbanie o materię organiczną i właściwą aktywność mi- krobiologiczną z pewnością umożliwi przynajmniej ogra- niczenie stosowania nawożenia mineralnego. Naturalna bariera Aktywność bakterii nie może być jednak rozpatrywana tylko w kontekście efektywności pobierania składników pokarmowych. Wiele z nich posiada zdolność syntezy hormonów roślinnych, w sposób nieco odmienny niż ma to miejsce w przypadku roślin, choć efekt ich oddziały- wania jest bardzo podobny. Bakterie stanowią wreszcie naturalną barierę ograniczającą infekcję przez organizmy infekujące z gleby. Ma to szczególne znaczenie dla ogra- niczania szkodliwości grzybów rodzaju Verticillium oraz organizmów glonopodobnych rodzaju Phytophthora, które wykazują wyjątkową szkodliwość w warunkach sła- bej aktywności mikrobiologicznej. Niektóre rodzaje bak- terii posiadają również zdolność hamowania nadmiernej aktywności tzw. „etylenu stresowego”, który w nieko- rzystnych warunkach środowiskowych może prowadzić do ograniczania poprawnego rozwoju systemu korzenio- wego. Należy więc dostrzec, że różnorodność oddziaływań mi- kroorganizmów w procesach wzrostu i rozwoju drzew w każdym siedlisku, także w warunkach zieleni miejskiej, jest nie do przecenienia. O ile dotychczas zdecydowanie więcej uwagi przywiązywano do kształtowania struktury gleb w miastach w sposób gwarantujący przynajmniej zachowanie właściwych stosunków powietrzno-wod- nych, co miało miejsce podczas formułowania i wdra- żania koncepcji tzw. gleb strukturalnych, to w tej chwili równie istotnym czynnikiem, na który należałoby zwró- cić zdecydowanie większą uwagę, jest należyta dbałość o kształtowanie poprawnego życia biologicznego. Badania penetrometrem glebowym pozwalają sprawdzić sto- pień zagęszczenia podłoża

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz