LIDER BIZNESU 3/2022

4 Innowacje produktowe wciąż są motorem napędowym rynku ogrodniczego. Dlatego, aby promo - wać najoryginalniejsze pomysły i ciekawe koncep - ty, Lider Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy cyklicznie przyznaje wyróżnienie Lidera Trendów. Dwunasty certyfikat Lidera Trendów trafia do go - spodarstwa szkółkarskiego RosaĆwik za absolutnie wyjątkową różę Marszałkowa Aleksandra Piłsudska ® . Zachęcamy do kolejnych zgłoszeń nowości produk - towych i ciekawych inicjatyw! Róża Marszałkowa Aleksandra Piłsudska ® N iezwykłość róży Marszałkowa Aleksandra Piłsudska® polega na tym, że jej dość intensywny zapach koreluje z pięknymi, zdrowymi liśćmi i doskonałą odpornością na cho - roby grzybowe. Nie jest to takie oczywi - ste, ponieważ te dwie cechy często nie idą ze sobą w parze. Marszałkowa to dostojna rabatowa róża o pełnych, mocno wypełnionych nostal - gicznych kwiatach. Głębia biskupiego koloru płatków przy - ciąga wzrok z daleka. Kwiaty duże, o śred - nicy ok. 8 cm, licznie pojawiają się na tle pięknej,zdrowej zieleni liści. Osiąga mniej więcej 70 cm wysokości, a krzaczki rozra - stają się na ok. 40 cm. Pokrój zwarty, gęsty dodaje elegancji i szyku tej powta - rzającej często kwitnienie odmia - nie. Odmiana wyróżniona certy - fikatem zdrowot - ności ADR i zło - tymi medalami na konkursach róża - nych. Imię Mar - szałkowa Alek - sandra Piłsudska zostało nadane 22 czerwca 2021 r. w Łazienkach Kró - lewskich. RosaĆwik rosacwik-sklep.pl „Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy” redaktor naczelny: Marcin Fajerski, marcin.fajerski@grupamtp.pl stale współpracują: Alicja Cecot, Tomek Ciesielski, Tomasz Szostak, Wojciech Wardecki reklama: Aleksandra Konopa tel.: +48 539 777 549 e-mail: aleksandra.konopa@grupamtp.pl Liliana Biegoń tel.: +48 691 021 911 e-mail: liliana.biegon@grupamtp.pl Zuzanna Hojan tel. +48 696 020 052 e-mail: zuzanna.hojan@grupamtp.pl korekta: Ilona Burczyk opracowanie graficzne: Wydawnictwo INWESTOR wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań kolportaż: prenumerata redakcyjna Facebook/Liderbiznesu Instagram/liderbiznesu Wszystkie opublikowane materiały objęte są prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i materiałów promo - cyjnych. Redakcja informuje, że administratorem danych osobo - wych jest wydawca czasopisma -Międzynarodowe Targi Poznań - skie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail :iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Admi - nistratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze - twarzania,wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.Zapewniamy,że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przy - padkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zdjęcia: MTP, archiwum firm, Pexels, Pixabay, Unsplash, AdobeStock DRUK: CGS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz