LIDER BIZNESU 3/2022

8 BLIŻEJ BRANŻY Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych świętuje jubileusz 25 lat istnienia Dziesięciolecie Stowarzyszenia Florystów Polskich PSCO to największa organizacja zrzeszająca właścicieli cen - trów ogrodniczych w Polsce i to już od 25 lat! Skupia wła - ścicieli 60 prężnie działających centrów ogrodniczych. Część członków zrzeszona jest w Grupie Zakupowej DCO Sp. z o.o., która wyłoniła się ze Stowarzyszenia. PSCO stara się propa - gować rozwój zieleni wszędzie tam, gdzie może ona zaistnieć i wspierać szeroko pojętą kulturę ogrodniczą.Od lat dba o roz - wój wizerunku Stowarzyszenia na rynku polskim jako instytu - cji opiniotwórczej w branży. Stale powiększa grono członków, zachęca również wiodących producentów rynku ogrodni - czego do satysfakcjonującej współpracy. Czynnie uczestniczy też w najważniejszych w kraju targach i wystawach, patro - nuje wielu imprezom branżowym w Polsce, raz do roku – podczas Walnego Zgromadzenia swoich członków – organi - zuje Targi Tradycyjnego Rynku Ogrodniczego, które sprzyjają spotkaniu dostawców z odbiorcami, zacieśnianiu kontaktów Trwający 2022 r. to rok obchodów pierwszego, znaczącego jubileuszu Stowarzyszenia Florystów Polskich. Równo 10 lat temu spotkanie grupy 30 florystycznych wizjonerów zaowocowało powstaniem pierwszego stowarzyszenia, które jest organizacją ściśle florystyczną. W 2012 r. wTurzy Śląskiej zaczęło bić florystyczne serce Polski. Przez lata wizja organizacyjna młodego stowarzyszenia ewoluowała, podejmowano różne inicjatywy, zmieniał się skład zarządu stowarzyszenia, liczebność jego członków, ale duch i idea przyświecająca organizacji od początków jej powstania jest niezmienna. Stowarzyszenie wspiera rozwój polskiej florystyki, współpracując ze szkołami florystycznymi, orga - nizując szkolenia, aktywizuje i inspiruje florystów poprzez organizację różnych pokazów, konkursów, integruje śro - dowisko za pomocą organizowanych eventów i wyjazdów. Przede wszystkim jednak dokłada wszelkich starań, by pro - mować kulturę obdarowywania się kwiatami, ideę otacza - nia się nimi. Świadomość tego, że świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się zwyczaje, jest siłą napędową i wyzna - cza kierunek działania członków stowarzyszenia. Stowarzy - szenie Florystów Polskich wielokrotnie przemawiało gło - sem przedsiębiorców florystycznych, reprezentując branżę na arenie gospodarczej i politycznej lub okazując wsparcie prawne oraz osobiste jego członkom. SFP edukuje florystów, dbając o dostarczenie im możli - wości podnoszenia własnych kwalifikacji oraz podejmuje setki inicjatyw, by przybliżyć wiedzę o korzyściach płyną - cych z obcowania z florą potencjalnym klientom kwiaciarń. Warsztaty dla dzieci i dorosłych, wystawy, uczestnictwo w programach telewizyjnych i radiowych, kwiatowy sponsoring imprez regionalnych, materiały informacyjne oraz promocyjne to tylko wycinek aktywności, w które są zaangażowani członkowie SFP. Wspieranie rozwoju biznesowych oraz pozyskaniu przez dostawców satysfakcjo - nujących zamówień przedsezonowych. Od lat, nieprzerwanie umacnia swoją rangę i funkcję instytucji wyznaczającej trendy na rynku ogrodniczym, współpracując z ważnymi organiza - cjami z branży.Misją PSCO jest krzewienie wiedzy ogrodniczej zarówno w swoim gronie, jak i wśród klientów, a nadrzędnym celem są wspólne działania szkoleniowe i edukacyjne. PSCO buduje markę Stowarzyszenia kojarzonego z rzetel - nymi, świadczącymi profesjonalny serwis centrami ogrod - niczymi, do których klient przychodzi po bogaty asortyment i spotyka się z wyczekiwaniem, otwartością i wyczuleniem na jego potrzeby, gdzie uzyskuje fachowe doradztwo i ciekawe rozwiązania aranżacyjne podążające za światowymi trendami oraz gdzie może uczestniczyć w organizowanych praktycz - nych warsztatach i pokazach. PSCO jest członkiem IGCA – International Garden Centre Association. samych florystów skutkowało organizacją Florystycznych Mistrzostw Regionów oraz Mistrzostw Polski. Od lat człon - kowie stowarzyszenia współtworzą lub ozdabiają kwia - tami szereg festiwali w całej Polsce. Jednym z głównych punktów w kalendarzu stowarzyszenia jest Festiwal Sztuki i Kwiatów na Zamku Książ, gdzie przy wspólnej pracy spo - tykają się dziesiątki florystów, by swymi dziełami dawać radość tysiącom turystów. Ważnym momentem w historii SFP było przystąpienie do Międzynarodowej Organizacji Florystycznej Florint, które nastąpiło w 2014 r. Od tego wydarzenia polska organiza - cja jest częścią ogólnoświatowej braci florystycznej. Efek - tem tej współpracy jest podjęcie się przez Stowarzyszenie Florystów Polskich organizacji Florystycznych Mistrzostw Europy: Europa Cup 2020, które jednak w wyniku skom - plikowanej sytuacji na świecie są nadal na etapie przy - gotowań i mamy nadzieję odbędą się w ostatni weekend sierpnia 2022. Z okazji jubileuszu przez cały rok można spodziewać się różnych aktywności powiązanych z obchodami święta. Nie zabraknie konkursów, pokazów, a nawet wyjazdów zagranicznych. Hasło „W grupie siła” jest niezmienne od początków istnienia stowarzyszenia i z roku na rok przybiera na mocy przekazu. Tekst: Stowarzyszenie Florystów Polskich

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz