Lider Biznesu 4/2022

Czas zakasać rękawy Marcin Fajerski redaktor naczelny T uż za naszą wschodnią granicą wciąż trwa dramat wojny. Ostatnie polityczne i ekono - miczne zawirowania na naszym kontynen - cie również nie nastrajają nas optymistycznie na przyszłość. Uświadamiamy sobie, że jedynym pew - nikiemwżyciu są zmiany,do których musimy umie - jętnie się przystosować.Mając to na uwadze,podej - mujemy dla Państwa rękawicę nowych tematów, m.in . suszy jako podstawowego wyzwania „zielonej branży”, wykorzystania wód opadowych i roślin o niskich wymaganiach nawodnieniowych i odpor - nych na wysokie temperatury. Wierzymy bowiem, że ogrodnictwo przyjazne klimatowi nie jest chwi - lową modą – a nową rzeczywistością. W naszej nowej odsłonie znajdziecie Państwo także artykuły poświęcone zakładaniu sklepu internetowego od podstawczyzarządzaniu kryzysemwkwiaciarni.Na łamach „Lidera Biznesu” piszemy również o star - tupach, roślinnych nowościach i nowych inicjaty - wach na rynku ogrodniczym. Polecam Państwu także okładkowy wywiad z Maciejem Koniecznym, dyrektorem handlowym AL-KO, artykuł o zakłada - niu i pielęgnacji trawnika, a także o wyzwaniach w segmencie nawozowym! „Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy” redaktor naczelny: Marcin Fajerski, marcin.fajerski@grupamtp.pl stale współpracują: Alicja Cecot, Tomek Ciesielski, Tomasz Szostak, Wojciech Wardecki reklama: Aleksandra Konopa tel.: +48 539 777 549 e-mail: aleksandra.konopa@grupamtp.pl Liliana Biegoń tel.: +48 691 021 911 e-mail: liliana.biegon@grupamtp.pl Zuzanna Hojan tel. +48 696 020 052 e-mail: zuzanna.hojan@grupamtp.pl korekta: Ilona Burczyk opracowanie graficzne: Wydawnictwo INWESTOR wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań kolportaż: prenumerata redakcyjna Facebook/Liderbiznesu Instagram/liderbiznesu Wszystkie opublikowane materiały objęte są prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i materiałów promo - cyjnych. Redakcja informuje, że administratorem danych osobo - wych jest wydawca czasopisma -Międzynarodowe Targi Poznań - skie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail :iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Admi - nistratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze - twarzania,wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.Zapewniamy,że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przy - padkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zdjęcia: MTP, archiwum firm, Pexels, Pixabay, Unsplash, AdobeStock DRUK: CGS SPIS TREŚCI BLIŻEJ BRANŻY Co na kwiatowe rabaty? / 6 Skalniak gnejsowy. Jak go wykonać i czym obsadzić? / 10 #Startup – Budowanie przyjazne dla środowiska i klimatu / 16 Centrum Ogrodnicze ELRO w Inowro - cławiu / 18 WYWIAD AL-KO gotowe do startu wnowy sezon / 20 RAPORT Susza jako podstawowe wyzwanie „zie - lonej branży” w kontekście zmian kli - matycznych / 24 GARDEN BIZNES Nowości z wielkopolskich szkółek / 28 Trawnik – przygotowanie terenu i pielę - gnacja / 30 Ogrodnicze nawozy i stymulatory wzro - stu – czy popyt wyprzedzi podaż? / 34 POZIOM WYŻEJ Pachnące bogactwo lilaków / 40 Krok po kroku zbuduj swój ogród – od - cinek 5 – projekt nawodnienia / 44 Wielkie przesadzanie / 46 W PRAKTYCE Pomysł na kwitnący biznes a zarządza - nie kryzysem / 50 Sklep internetowy – czyli jak zaplano - wać sprzedaż w sieci / 52 BUSEM PRZEZ POLSKIE OGRODY Bus zmienia barwy i poszerza swoją działalność / 55 TRENDY #OgródNaWidelcu – Siła szpinaku / 56 #EKO – Rośliny odporne na suszę / 58 NA TOPIE / 63 21

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz