Lider Biznesu 4/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 47 POZIOM WYŻEJ PIASEK Ponieważ Polska piaskiem i gliną stoi, to najpopularniej - szy ze wszystkich dodatków i stosowa ny od najdawniej - szych czasów. Pozwala prosto i tanio zwiększyć przepuszczalność ziemi ogrodniczej i  rozluźnić jej strukturę. Najlepiej sprawdza się, je śli jest rzecznym, gruboziarnistym piaskiem o  frak - cji granulometrycznej między 0,5 a 1 mm. W celu poprawy przepuszczalności zi emi ogrodniczej dodaje się od 5 do 10 % piasku. KERAMZYT Kolejny popularny materiał, który znajduje zastosowanie nie tylko w ogrodnictwie. Znany jest najczęści ej jako lekkie, najczęściej brązowe, por owate, nieregularne granulki o kształcie zbliżo nym do kulistego, które powstają w procesie wypalania gliny. Jest trwały i obojętny chemiczn ie, a najczęściej stosuje się go jako wypełnienie najniż szej warstwy doni - czek zapewniające drenaż i zabezpiecz ające przed przele - waniem. Bywa też dodawany wprost do ziemi ogrodniczej, gdyż rozluźnia jej strukturę i poprawia napowietrzenie. Tylko w nieznacznym stopniu nasiąka wodą i tym samym nie jest nośnikiem składników pokarmowych, co odróżnia go od innych, czasem markowych kruszyw ceramicznych powstających z wypalanej gliny. Średnica najmniejszych granulek keramzytu wynosi około 0,5 cm, a największych ok. 2 cm. Barwiony keramzyt o określonej frakcji służy też jako element dekoracyjny. Większe granulki sprawdzają się w uprawach hydroponicznych. PERLIT Jest naturalnie występującą skałą o składzie obojętnym dla zdrowia człowieka. Perlit jest obojętny chemiczne, a dzięki poddaniu go procesowi obróbki termicznej również sterylny biologicznie, nie stanowi siedliska dla szkodników i jest odporny na działanie mikroor - ganizmów. Stosuje się go jako dodatek rozluźniający i spulchniający glebę. Ma również właściwości higrosko - pijne. Neutralność pH czyni go bezpiecznym dodatkiem do wszelkich podłoży dla roślin uprawianych w domu i w gruncie, a nawet w systemach hydroponicznych. W takiej uprawie może występować samodzielnie jako wypełnienie koszyczków, ale w przypadku stosowania perlitu w mieszankach należy przestrzegać proporcji. Perlit powinno się mieszać z podłożem w ilości 10-30%. Na przykład przy zastosowaniu 1 l perlitu na pozostałe 3 l podłoża uzyskujemy ilość 25%. W takiej ilości per - lit napowietrza, spulchnia ciężkie podłoże i utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności. Dzieje się tak, ponie - waż ogranicza on wyparowywanie wody i zapewnia regularny przepływ powietrza do systemu korzenio - wego. Sposoby zastosowania oraz zalety tego minerału są liczne i wykraczają daleko poza nasze parapetowe hodowle egzotów. Najbardziej cenią je ogrodnicy i rol - nicy, a przez niski ciężar perlitu – nawet projektanci z wykonawcami zielonych dachów. ZEOLITY Zeolit nie jest jednym minerałem, ale całą ich grupą. Dlatego bardziej zasadne jest użycie liczby mnogiej pod - czas przybliżania tego materiału. Różnego typu zeolity wydobywane są na całym świecie, głównie w skałach magmowych i pochodzenia wulkanicznego. To minerały glinokrzemianowe, które w swoim składzie zawierają dodatkowo sód i wapń, a w niektórych przypadkach rów - nież pierwiastki takie jak bar, magnez i mangan. Cechą wspólną wszystkich zeolitów jest obecność cząstek o cha - rakterystycznej, pustej w środku strukturze przestrzennej. Tym, co wyróżnia zeolity spośród innych minerałów, to nie sama ich struktura krystaliczna, ale wynikające z niej właściwości. Zeolit ma zdolność absorbowania dodat - nie naładowanych cząstek, a w szczególności kationów metali. Dlatego też używa się go w preparatach służących do wychwytywania cząsteczek metali ciężkich. Charakte - rystyczny kształt kryształów sprawia,że materiał ma struk - turę porowatą, a pory te mają niezwykle małą wielkość. Dlatego zeolit może stanowić rodzaj sita molekularnego, znajdującego zastosowanie przy filtrowaniu i rozdzielaniu różnego rodzaju substancji. W ogrodnictwie i uprawach doniczkowych (również roślin jadalnych) zeolit wykorzy - stuje się przede wszystkim ze względu na właściwości absorpcyjne. Wchłania on z gleby metale ciężkie, a więc bardzo dobrze nadaje się do jej oczyszczania. To polecana metoda w uprawie owoców, warzyw i ziół, szczególnie w miastach i okolicach zakładów przemysłowych – we wszystkich miejscach, gdzie gleba jest w dużym stop - niu skażona. Dzięki ich zastosowaniu metale ciężkie nie dostają się do roślin, które mogą być bezpiecznie spoży - wane. Zeolit drobnej frakcji dodany do ziemi doniczkowej sprawi, że będzie ona lepiej absorbować i przechowywać wilgoć. Dziki temu podłoże nie wysycha łatwo, a rośliny mogą być rzadziej podlewane. Dodatek zeolitu zapobiega

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz