LIDER BIZNESU 5/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 57 Anna Wołodko – copywriterka, redaktorka, specjalistka ds. con - tent marketingu. Absolwentka edytorstwa i PR-u. Doświadcze - nie zdobyte w pracy w wydaw - nictwach i agencji reklamowej wykorzystuje dziś, prowadząc własną firmę Mint Concept. Na co dzień wspiera przedsiębior - ców w skutecznej komunikacji. W PRAKTYCE w branży towarzyszy nam na długi, długi czas. Nie można jednak oczekiwać, że jeden tekst zamiesz - czony na stronie www od razu przyprowadzi nam kilku nowych klientów i przełoży się na zwięk - szenie sprzedaży! W con - tent marketingu liczą się przede wszystkim cierpli - wość, regularność i systematyczność działań. CONTENT MARKETING – OD CZEGO ZACZĄĆ? Wiesz już, że dobre treści pomagają osiągać cele bizne - sowe. Pozostaje natomiast pytanie, od czego zacząć swoją przygodę z content marketingiem. Przede wszystkim: od wyznaczenia strategii. Przystępując do tworzenia treści (lub poprawiania tych, które już mamy na stronie, ale nie jeste - śmy z nich zadowoleni), warto odpowiedzieć sobie na pyta - nia, takie jak np.: • jaki jest mój cel (np. przyciągnięcie nowych klientów, podniesienie sprzedaży itp.), • czym dysponuję (np. mam już stronę internetową, mogę na niej założyć nową zakładkę z blogiem, na którym będę zamieszczać nowe treści), • jakie treści chcę tworzyć (np. edukacyjne), • jak często będę to robić (np. raz w tygodniu będę publi - kować artykuł blogowy, dwa razy w tygodniu będę zamieszczać post na social mediach), • czy ktoś wesprze mnie w działaniach (np. skorzystam z pomocy copywritera). Następnym krokiem jest spisanie planu działań: określe - nie kanałów dystrybucji treści (np. zamieszczenie artyku - łów na blogu czy wysyłka newslettera do klientów) oraz harmonogramu miesięcznego (inaczej nazywanego pla - nem publikacji). Zadania z zakresu content marketingu można oczywiście wykonywać samodzielnie lub oddelegować zewnętrznej firmie. Szukając specjalistów, warto wiedzieć, że działa - niami contentowymi zajmują się zazwyczaj: • stratedzy marketingowi – osoby wyznaczające strategię i dbające o dobry plan, • copywriterzy – osoby piszące teksty na zlecony przez klienta temat, • specjaliści ds. SEO – np. analitycy wyznaczający słowa kluczowe, • specjaliści ds. social media – specjalizujący się w two - rzeniu i publikacji treści np. na Facebooku, LinkedInie, Instagramie itp., • korektorzy – osoby dbające o poprawność tekstów pod kątem językowym. NAJPOPULARNIEJSZE BŁĘDY W MARKETINGU TREŚCI Oczywiście, zwłaszcza na początku drogi w tworzeniu tre - ści, łatwo jest popełnić pewne błędy. Do najpopularniej - szych z nich należą: 1. Brak zaplanowanego harmonogramu publi - kacji – np. kiedy treści publikowane są cha - otycznie, z „doskoku”, bez żadnego planu. 2. Publikowanie słabej jakości treści. W con - tent marketingu nie chodzi o to, aby publi - kować „cokolwiek”, ale o to, aby dawać czytelnikom prawdziwą wartość (np. merytoryczną wiedzę, praktyczne porady). 3. Błędy w publikowanych treściach – np. językowe. Świadczą o braku szacunku do czytelnika, utrudniają odbiór. 4. Nastawienie wyłącznie na promowanie usług i nachalne treści sprzedażowe. Aby zyskać, naj - pierw trzeba dać coś od siebie. Dlatego też treści reklamowe i sprzedażowe powinny przeplatać się np. z edukacyjnymi czy PR-owymi. Warto dzielić się wiedzą i doświadczeniem z odbiorcami za darmo, ponieważ rodzi to przywiązanie i zaufanie do marki. Klient chętnie kupuje od kogoś, kogo dobrze zna i komu ufa. 5. Całkowity brak optymalizacji tekstu pod SEO. W dzi - siejszych czasach SEO to podstawa, jeśli chcemy sprzedawać za pomocą strony www. Oczywiście nie chodzi o to, aby pisać wyłącznie pod algorytm wyszu - kiwarki, ale o to, aby teksty miały przejrzystą struk - turę, a tematy były wybierane zgodnie z tzw. słowami kluczowymi – czyli odpowiadały na potrzeby użyt - kowników Internetu. PODSUMOWANIE Choć tematyka content marketingu może początkowo wydawać się obca i trudna, warto pamiętać,że nie musimy mieć dużych nakładów finansowych, aby rozpocząć dzia - łania w tym zakresie. Prowadząc firmę w branży ogrod - niczej, z pewnością posiadamy szeroką wiedzę na temat nowości w branży, mamy doświadczenie, którym możemy się dzielić z innymi. Warto zacząć właśnie od tego – np. tworząc cykl wpisów blogowych z poradami dla klientów. Najważniejszy jest dobry plan i systematyczność działa - nia – reszta przyjdzie z czasem! Należy pamiętać, że content mar - keting to zazwyczaj działania dłu - gofalowe: z jednej strony potrzeba czasu, aby zaczęły przynosić efekty, ale z drugiej – efekty te są trwałe

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz