LIDER BIZNESU 6/2022

24 Paszportyzacja roślin ozdobnych w Polsce KIEDY STOSOWAĆ PASZPORTY ROŚLIN? Paszport roślin jest etykietą dołączaną do określonych towarów roślinnych, w tym wszystkich roślin do sadzenia, która poświadcza, że spełnia on wymogi zawarte w unij - nych przepisach dotyczących ochrony przed agrofagami szkodliwymi dla roślin. Jak wspomniano powyżej, wszyst - kie rośliny przeznaczone do sadzenia lub już zasadzone tzw. „rośliny doniczkowe”, oraz określone gatunki nasion, a także innych materiałów pochodzenia roślinnego (np. drewno, kora określonych rodzajów), wymagają zaopa - trzenia w paszport roślin w przypadku przemieszczania ich pomiędzy podmiotami pro - fesjonalnymi na terenie Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że podmioty profesjonalne to TEKST: Agnieszka Sahajdak, Diana Zając Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ZDJĘCIA: AdobeStock RAPORT wszyscy, którzy prowadzą działalność związaną z uprawą, magazynowaniem, obrotem, wypożyczaniem roślin lub zagospodarowaniem terenów zieleni itp., czyli ogólnie ujmując, wykorzystują zakupione rośliny w sposób inny niż na swoje prywatne, niezarobkowe potrzeby. Zaopatry - wanie roślin w paszporty nie jest wymagane jedynie wów - czas, gdy rośliny są sprzedawane bezpośrednio do użyt - kownika ostatecznego. Należy jednak podkreślić, że wyłączenie to nie ma zastosowania w przy - padku sprzedaży roślin w ramach umów zawie - ranych na odległość, tj. przez Internet, telefon, pocztę itp. Przy takiej for - mie sprzedaży paszport musi być obowiązkowo dołączony, nawet jeśli roślina trafi do użytkow - nika ostatecznego. Paszport roślin jest etykietą dołączaną do określonych towarów roślinnych, w tym wszystkich roślin do sadzenia, która po - świadcza, że spełnia on wymogi zawarte w unijnych przepisach dotyczących ochro - ny przed agrofagami szkodliwymi dla roślin Od ponad dwóch lat producenci i dystrybutorzy roślin do sadzenia prowadzą działalność w opar - ciu o ujednolicone przepisy stosowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Celem tego działania było zwiększenie bezpieczeń - stwa fitosanitarnego, a co za tym idzie zmniej - szenie strat w uprawie i środowisku naturalnym w Unii, powodowanych przez różnego rodzaju agrofagi. Duża zmiana nastąpiła w szczególno - ści dla producentów i dostawców roślin ozdob - nych oraz właścicieli centrów ogrodniczych itp., ponieważ większość z roślin do sadzenia wcze - śniej nie podlegała paszportyzacji.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz