LIDER BIZNESU 7/2021

„Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy” redaktor naczelny: Marcin Fajerski, marcin.fajerski@grupamtp.pl stale współpracują: Alicja Cecot, Tomek Ciesielski, Tomasz Szostak reklama: Aleksandra Konopa tel.: +48 539 777 549 e-mail: aleksandra.konopa@grupamtp.pl Liliana Biegoń tel.: +48 691 021 911 e-mail: liliana.biegon@grupamtp.pl korekta: Ilona Burczyk opracowanie graficzne: Wydawnictwo INWESTOR wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań kolportaż: prenumerata redakcyjna Wszystkie opublikowane materiały objęte są prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i mate- riałów promocyjnych. Redakcja informuje, że admi- nistratorem danych osobowych jest wydawca czaso- pisma - Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i staty- stycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobo- wych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail :iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Admini- stratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usu- nięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Zapew- niamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzysta- niem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowią- zującymi przepisami. Zdjęcia: MTP, archiwum firm, Pexels, Pixabay, Unsplash, AdobeStock DRUK: CGS WOKAS SMART to linia 15 podłoży ogrod- niczych do uprawy roślin ozdobnych, ziół, owoców i warzyw z innowacyjnym systemem odżywiania w postaci nawozu długodziałającego mineralnego i orga- nicznego, perlitu oraz zeolitu w poręcz- nych, atrakcyjnych wizualnie opakowa- niach. Skład podłoży WOKAS SMART zapewnia najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju roślin. Produkty zostały przeba- dane w laboratoriach Instytutu Ogrodnic- twa w Skierniewicach, co jednoznacznie potwierdziło, że rośliny hodowane na ziemi WOKAS SMART są zdrowsze, bar- dziej bujne i lepiej się rozwijają. Producent stworzył ponadto specjalną aplikację WOKAS, która pomaga użyt- kownikom troszczyć się o domową roślin- ność. To osobisty asystent hobbystów w codziennej pielęgnacji domowych roślin i aranżacji zielonej strefy relaksu. WOKAS S.A. wokas.pl N ajlepszym wyznacznikiem dynamiki rynku ogrodniczego w Polsce i jego motorem napę - dowym są innowacje! Dlatego, aby je promo - wać i wyróżnić najbardziej oryginalne pomy - sły i nowatorskie rozwiązania na rynku kreujące trendy, Lider Biznesu – Ogrodniczy Magazyn Branżowy w każ - dym wydaniu przyznaje certyfikat Lidera Trendów. Cze - kamy na Wasze zgłoszenia! Siódmy certyfikat Lidera Trendów przyznajemy firmie WOKAS S.A. za innowacyj - ną linię podłoży ogrodniczych i koncept WOKAS SMART. Linia WOKAS SMART

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz