Lider Biznesu 7/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 57 TRENDY THE JOY CLUB GARDEN Wędrówka po ogrodzie Zaviera Kweka rozpoczynała się na terenie oddzielonym stalowymi parawanami symbolizują - cymi społeczną izolację starości. Nad tym królowała wiecz - nie zielona sosna jako symbol mądrości i długowieczności. Stopniowo kompozycja wysycała się kolorami, podkreśla - jąc radość z odkrywania radości życia. Krótka ścieżka prowadziła na most nad stawem – a za nim czekały stół i krzesła–miejsce spotkań towarzyskich. Była też i kolejnamniejsza sosna,symbolizująca pielęgnowaniewielo - pokoleniowych relacji. Nie bez znaczenia są w tym przypadku azjatyckie korzenie autora, w którego to kulturze wielopoko - leniowość i szacunek do mądrości starszych ciągle jest trwały. GET STARTED GARDENS JAKO NOWA KATEGORIA Opuszczając główny nurt ogrodów pokazowych tegorocz - nego festiwalu, nie można było nie zauważyć nowej kate - gorii: Get Started Gardens. rzadkimi chorobami i niepełnosprawnościami. Znaczna część roślin wybranych do kompozycji została wytypo - wana ze względu na ich związek z Japonią, gdzie została założona organizacja charytatywna Takeda. THE CONNECTIONS GARDEN Ten metaforyczny projekt autorstwa Ryana McMahona oparty był o problematykę demencji dotykającej rodzinę. Aranżacja miała pokazać, w jaki sposób zmienia się dynamika w rodzinie i grupie przyjaciół po zdiagnozo - waniu tej przykrej choroby, którą jest demencja. Zwie - dzający zobaczyli klaustrofobiczną strukturę pośrodku ogrodu przypominającą komórki mózgowe. W rzeczywi - stości były to łany białych bylin, falujące bezwiednie na wietrze. Kwiaty wykorzystane w kompozycji to rodzime nasadzenia łąkowe, takie jak stokrotki, które przywo - łują miłe wspomnienia z dzieciństwa oraz szkocki oset (Carduus), który odzwierciedla bolesne obszary zmaga - nia się z demencją. The Connections Garden The Joy Club Garden

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz