LIDER BIZNESU 8/2021

74 Busem przez polskie ogrody – czwarty sezon popularnego projektu Projekt „Busem przez polskie ogrody” realizowany na blogu zogrodemnaty.pl to ugruntowane przedsięwzięcie, które zatacza coraz szersze kręgi. Znacznie wykracza już poza ramy Internetu, dociera do prasy, radia, a na - wet na liczne prelekcje i wykłady. Projekt rozpoczął się w styczniu 2018 r. i nieprzerwanie trwa do dzisiaj, łącząc wizyty w oryginalnych ogrodach z ciekawą pre - zentacją produktów partnerów, którzy dostrzegli w nim potencjał i aktywnie go wspierają. W artym podkreślenia jest fakt, że przedsięwzięcie ma misję eduka- cyjną, w oryginalny i przystępny sposób pokazując pasję i radość, jaką może nieść samodzielne i przemyślane zagospodarowywanie przestrzeni, stoso- wanie ciekawych rozwiązań w zakresie materiałów, produktów, architektury ogro- dowej i nasadzeń. Udowadnia również, że własnymi pomysłami, podpartymi ciężką i systematyczną pracą, można osiągnąć spektakularne efekty, które mogą zachwy- cać i inspirować tysiące osób. PRZEZ CAŁY ROK Czwarty sezon projektu jest rozpisany do końca 2021 r., ale ze względu na fakt, że zgłoszeń do udziału są setki, z całą pew- nością będzie kontynuowany w latach kolejnych. Formuła projektu jest tak skon- struowana, aby był realizowany przez cały rok: od stycznia do grudnia, pokazując, że ogrody mogą być atrakcyjne przez cały czas, a nie tylko kilka miesięcy w roku. Ma to znaczenie także w kontekście part- nerów: daje im możliwość „wydłużenia sezonu”, ponieważ ich produkty są poka- zywane całorocznie, dopasowywane do określonych okresów, często uświada- miając czytelnikom, że w ogrodzie można realizować się przez cały rok. WNATURALNYCHWARUNKACH Jednym z partnerów, który obecny jest od samego początku, jest firma Kronen, która aktywnie go wspiera, przekazując na ten cel bogaty asortyment produktów. TEKST i ZDJĘCIA: Tomasz Szostak, Z OGRODEM NA TY „Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy” redaktor naczelny: Marcin Fajerski, marcin.fajerski@grupamtp.pl stale współpracują: Alicja Cecot, Tomek Ciesielski, Tomasz Szostak reklama: Aleksandra Konopa tel.: +48 539 777 549 e-mail: aleksandra.konopa@grupamtp.pl Liliana Biegoń tel.: +48 691 021 911 e-mail: liliana.biegon@grupamtp.pl korekta: Ilona Burczyk opracowanie graficzne: Wydawnictwo INWESTOR wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań kolportaż: prenumerata redakcyjna Facebook/Liderbiznesu Instagram/liderbiznesu Wszystkie opublikowane materiały objęte są prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałów możliwe jest wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i materiałów promo - cyjnych. Redakcja informuje, że administratorem danych osobo - wych jest wydawca czasopisma -Międzynarodowe Targi Poznań - skie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych, do momentu ich wycofania. Reklamacje i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail :iod@mtp.pl (Inspektor Ochrony Danych). W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Admi - nistratorem w celu realizacji powierzonych im zleceń i usług. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze - twarzania,wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.Zapewniamy,że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przy - padkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zdjęcia: MTP, archiwum firm, Pexels, Pixabay, Unsplash, AdobeStock DRUK: CGS Produkty dzielą się na dwie grupy, tym samym lepiej ugruntowują się w świado- mości czytelników. Pierwsza to artykuły przekazywane właścicielom odwiedza- nych ogrodów i prezentowane w rela- cjach na ciekawym, naturalnym tle. Druga to wybrane produkty prezentowane od strony nowości i ciekawych rozwiązań, co umożliwia pokazanie marki od strony praktycznej. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że całość projektu wraz z produktami two- rzą bajecznie kolorowe ogrody, naturalne tło gwarantujące duże zainteresowanie czytelników. Projekt od samego początku spotyka się z niezwykle dobrym przyję- ciem, jest chętnie oglądany i żywiołowo komentowany. W skali każdego miesiąca są to dziesiątki tysięcy odsłon. Znakiem rozpoznawczym i tytułowym bohaterem projektu jest specjalnie dedy- kowany bus, którym realizowane są wizyty w ogrodach. Utkwił w świadomości czytel- ników już tak bardzo, że w kolejnych sezo- nach będzie w dalszym użyciu, przyczynia- jąc się do kolejnych inspiracji i korzyści czytelnikom bloga i partnerom projektu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz