Lider Biznesu 8/2022

30 Drzewa w mieście: zasady pielęgnacji GARDEN BIZNE S TEKST i ZDJĘCIA: dr Marzena Jeleniewska-Jankowska, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, Inspektor Nadzoru Prac w Drzewostanie, Jarocin Ogrodnik Miejski UM w Jarocinie D laczego do efektów zmian klimatycznych – suszy czy podtopień – wciąż wybieramy beton zamiast zieleni? Przecież to zieleń jest lekarstwem na „choroby dzisiej- szego świata”.To złoty środek, na który powinniśmy stawiać. Poprzez odpowiednie projektowanie zieleni, dobór roślin i opiekę nad nimi, można zapobiec „chorobie cywilizacyj- nej przestrzeni miejskich” i zmienić betonowe przestrzenie w oazy zieleni. By te oazy spełniały swoje funkcje, musimy zieleń odpo- wiednio dobrać–wzależności od warunków siedliskowych. A także posadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą i odpowied- nio o nie dbać. PIELĘGNACJA ROŚLIN JEST KLUCZOWA Pielęgnacja zieleni musi być odpowiednio do niej dostoso- wana. Inaczej dba się o nowe nasadzenia, a inaczej o sta- rodrzew. Dlatego tak ważne jest odpowiednie gospodaro- wanie i zarządzanie zielenią. Coraz częściej w samorządach powstają zespoły z wykwalifikowaną kadrą, która mając wykształcenie ogrodnicze, nadzoruje prace polegające na pielęgnacji drzew. Ważne jest odpowiednie zaplanowanie prac w ujęciu wie- loletnim. Nie tylko bieżące utrzymanie drzew w danym roku, ale odpowiednie gospodarowanie drzewostanem w perspektywie kilku lat. Wskazane jest dokonywanie przeglądu stanu zdrowotnego drzew i w zależności od ich kondycji planowanie ich pielęgnacji. W sytuacji, kiedy istnieje możliwość–należy rozważyć uzu- pełnianie starych zadrzewień nowymi nasadzeniami. DECYDUJE PIERWSZY ROK W przypadku nowych, młodych drzew najważniejszym okresem jest pierwszy rok po posadzeniu. To właśnie wów- czas drzewa wymagają najwięcej uwagi, specjalistycznego podejścia, fachowej wiedzy i doświadczenia. Jest cały sze- reg zabiegów pielęgnacyjnych, które trzeba wykonywać: • podlewanie, • odchwaszczanie z utrzymaniem kształtu mis, • nawożenie, • przycinanie i kształtowanie korony, • kontrola zdrowotności drzew, • poprawa stabilności drzew, • usuwanie odrostów z korzenia i pnia, • zimowa ochrona drzew. Podlewanie jest jednym z najważniejszych zabiegów pielę- gnacyjnych. Jego częstotliwość, intensywność oraz termin i pora dnia zależy od wielu czynników. To nie tylko warunki pogodowe, ale również wiek drzewa. W  pierwszym roku drzewa należy regularnie podlewać, do tego częściej niż w kolejnych latach. Należy dostosować czę- stotliwość i dawki wody. Zbyt mała ilość wody może dopro- wadzić do zamierania drzew, powodując przesuszenie. Zbyt duża ilość wody uniemożliwia dotarcie tlenu do korzeni. Ważne jest dozowanie wody w taki sposób, aby pobudzić rozwój systemu korzeniowego. Lekkie przesuszenie gleby stymuluje korzenie do rozrostu, a to przecież korzystnie wpływa na wzrost drzew. Bardzo ważne jest dostosowanie dawek wody – korzyst- niejsze jest podlewanie rzadsze, ale obfitsze. Jednak w każ- dym cyklu podlewania należy odpowiednio dozować wodę, tak żeby wsiąkała w podłoże powoli, a nie gwałtownie. Powolne wsiąkanie wody powoduje,że zwilżone są głębsze partie podłoża, co również jest korzystniejsze dla drzew. ZASADY PODLEWANIA Na bieżąco należy monitorować poziom wilgotności gleby. Samo obserwowanie gleby na powierzchni nie jest wystarczające. Poza tym opady mogą powodować, że gleba z wierzchu wygląda na wilgotną, podczas gdy głębiej jest całkowicie wysuszona, albo odwrotnie. Aby ustalić wilgotność podłoża, pomiar należy wykonać na głębokości ok. 15-20 cm: Zdrowe i dorodne drzewa to nie tylko wizytówka eleganckiego miasta. To także gwarant poprawy klimatu i zdrowotności mieszkańców.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz