Lider biznesu 9/2021

26 Centrum Ogrodnicze i Ogrodnictwo Makarewicz Ogrodnictwo Makarewicz w Stargardzie to wielopokoleniowa, rodzinna firma związana z rynkiem ogrodniczym już od ponad 80 lat! O grodnictwo Władysława i Adama Makarewiczów już od wielu lat jest ulubionym miejscem odwiedzin miłośników zieleni ze Stargardu i najbliższych oko - lic.–Dziadkowie przyjechali do Stargardu zziemutraconych w latach 50. XX w., gdzie zdobywali doświadczenie w upra - wie warzyw i roślin kwitnących–opowiada pan Adam.–Po transformacji ustrojowej okazało się, że skończył się rynek producenta, a zaczął: hurtownika, i musieliśmy zmodyfi - kować nasz profil pro - dukcji. Zdecydowaliśmy, że będziemy produko - wać przede wszystkim rośliny ozdobne: rozsady kwiatów i byliny. Z cza - sem przy ogrodnictwie powstał punkt sprzedaży detalicznej, który z cza - sem, kiedy zapotrzebo - wanie na tego typu dzia - łalność rosło, powiększył się i w ten sposób powstało centrum ogrodnicze –wyjaśnia. TEKST: Marcin Fajerski ZDJĘCIA: Ogrodnictwo Makarewicz, Marcin Fajerski ODWIEDZAMY CIEKAWE MIEJSCA KWITNĄCE BOGACTWO Obecnie Ogrodnictwo Makarewicz koncentruje się na pro - dukcji i sprzedaży popularnych gatunków roślin ozdobnych, np. bratków, aksamitek, prymuli, jaskrów, petunii, kocimiętek, rojników, rozchodników, a jesienią chryzantem czy ciemier - ników. Firma uprawia też kaladium, lewizje, żurawki, żagwiny czy skalnice.– Dysponujemy 4 tys. m² powierzchni pod osło - nami – informuje Adam Makarewicz.– Skupiamy się na pod - stawowych gatunkach, które cieszą się zainte - resowaniem, a w mniej - szych ilościach uprawiamy bardziej niszowe rośliny, tak aby można było je na bieżąco zbywać. Centrum ogrodnicze pozwala rodzinnej fir - mie prowadzić bez - pośrednią sprzedaż produkcji roślinnej i produktów przemysło - wych firm zewnętrznych, m.in. narzędzi ręcznych, Centrum ogrodnicze pozwala ro - dzinnej firmie prowadzić bezpo - średnią sprzedaż produkcji roślin - nej i produktów przemysłowych firm zewnętrznych, m.in . narzędzi, nawozów, środków ochrony roślin W Centrum Ogrodniczym Makarewicz nagrywano m.in . program „Rok w ogrodzie” z Markiem Jezierskim

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz