Lider biznesu 9/2021

38 GARDEN BIZNES Czy z ekologią ogrodnictwu po drodze? Z danych Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że ponad 81% Polaków wie - rzy, że ich zachowanie oraz styl życia w istotny sposób prze - kładają się na stan środowi - ska naturalnego i pogląd ten dominuje w naszym kraju już od 2009 r. Do - tyczy to również zaku - pów. Obecnie aż 78% polskich konsumentów stara się unikać produktów szkodliwych dla środowiska. Nic dziwnego, że ekologiczne i naturalne preparaty ogrodnicze cieszą się coraz większą popularnością. Ś wiadomość ekologiczna Polaków z roku na rok znacząco się zwiększa. Jak podaje Ministerstwo Środowiska i Kli - matu, aż 53% mieszkańców Polski uznaje ochronę śro - dowiska za jeden z głównych problemów, z jakimi aktualnie zmaga się nasz kraj. Zaskakujące, że dziedzina ta okazuje się ważniejsza m.in. od ochrony zdrowia – z 48% wskazań, roz - woju ekonomicznego (20%), pracy (16%), oświaty i wychowa - nia (15%), a nawet walki z rozprzestrzeniającą się pandemią (10%).Zespół badaczyHavas Intelligencewykazał natomiast,że w ciągu ostatnich 11 lat aż 5-krotnie wzrosła liczba rodaków dostrzegających wpływ całego społeczeństwa na ekologię. ZARZEWIE ZMIAN Według danych Banku Ochrony Środowiska już niemal ¾ Polaków sądzi, że ich zachowanie może mieć istotny wpływ na środowisko naturalne, co przejawia się m.in. w odpowie - dzialnym segregowaniu odpadów, korzystaniu z komunikacji miejskiej zamiast samochodu i biodegradowalnych toreb. Warto nadmienić, że spośród osób, które w ciągu ostatnich 3 lat zdecydowały się przeprowadzić inwestycję proekologiczną wymagającą budżetu co najmniej 1 tys. zł, najwięcej – 60%– wybrało budowę systemu zbierającego wodę deszczową. Dla porównania 40% respondentów przekonało się do wymiany źródła energii lub ogrzewania, 38% na zainwestowanie pieniędzy w instalację fotowoltaiczną, 16% na wymianę samochodu na bardziej ekologiczny, a 7% na likwidację TEKST: Marcin Fajerski ZDJĘCIA: AdobeStock, Marcin Fajerski Z artykułu dowiesz się m.in .: ü Jaka jest świadomość ekologiczna Polaków ü Co skłania ich do zakupu produk- tów przyjaznych środowisku ü Jakie naturalne i ekologiczne pro- dukty ogrodnicze cieszą się popu- larnością Z ROŚLIN – DLA ROŚLIN Agnieszka Różańska dyrektor ds. badań i rozwoju Planteo.eu Tworzenie nawozów organicznych to spojrzenie na na - wożenie ziemi i odżywianie roślin jako element ściśle powiązanego ze sobą systemu, którego my sami jeste - śmy częścią. Takie holistyczne spojrzenie to źródło wielu inspiracji nakierowanych na styl eko. Jest to szczególnie istotne na zmieniającym się rynku nawozów, na którym pomimo silnego przywiązania do nawozów mineralnych widoczne jest rosnące zainteresowanie preparatami na - turalnymi. Poszukiwane są one nie tylko przez ekoentu - zjastów, ale przez wszystkich konsumentów, którzy ce - nią zdrowie i bezpieczeństwo swojej rodziny oraz dbają o środowisko roślin i zwierząt. Z naszych badań wynika, że już 50% ogółu Polaków zajmujących się pielęgnacją ro - ślin w gospodarstwie domowym to kategoria osób świa - domych ekologicznie, zwracających uwagę na naturalne i ekologiczne cechy nawozów.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz