Wszystko Działa 1/2022

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2022 18 TYM ŻYJE BRANŻA Zmuszeni do spędzania większej ilości czasu w czterech ścianach, zaczęliśmy przykładać znaczącą wagę do tego, czy nasze domy spełniają wszelkie wyma - gania pod względem funkcjonalności, energooszczędności oraz ekologii. Jak zmieniła się świadomość projektantów i inwestorów w zakresie zrównowa - żonego budownictwa? Czy obecne zagrożenia, z którymi mierzy się branża, pociągną za sobą zmiany w kierunku, w którym podąża rynek budowla - ny w 2022 roku? Mówi o tym Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Manager Insulation Europe w firmie Thermaflex. W jakim kierunku będzie podążał rynek budowlany w 2022 roku? C hyba nikt nie wierzy już w to, że pandemia i okresy czę - ściowej, przymusowej izolacji nie będą nam towarzyszyć rów - nież w 2022 roku. Jakie jeszcze zagrożenia – poza lockdownem – niesie rok 2022? Jak mówi Cezary Naliwajek, Sales & Marke - ting Manager Insulation Europe w firmie Thermaflex: – Galo - pujące ceny surowców i zapotrzebowanie na nie przekładają się, niestety, na dostępność wyrobów. Oprócz braków surow - cowych mamy do czynienia na rynku także z ograniczonymi zasobami ludzkimi. Również transformacja energetyczna nie - sie za sobą sporo wyzwań – zwłaszcza produkcja materiałów budowlanych jest bardzo energochłonna, a koszty energii bez - pośrednio wpływają na koszty wyrobów i rentowność przed - siębiorstw. W stabilizacji cen rynkowych nie pomaga również wysoka inflacja, a niższa dostępność kredytów może wpłynąć na ilość inwestycji w sektorze mieszkaniowym. Pomimo tych niesprzyjających warunków, firma Therma - flex zakłada kolejne wzrosty sprzedaży w 2022 roku, po - strzegając wyzwania stawiane przed branżą budowlaną jako możliwości: – Ze względu na rosnące koszty energii, inwestorzy będą skłonni, by bardziej dbać o jakość oraz rodzaj wybiera - nej izolacji, co wcześniej nie stanowiło aż tak kluczowego aspektu w kontekście realizacji różnego rodzaju inwestycji. Właściwe decyzje w tym zakresie będą skutkować lepszą wydajnością energetyczną instalacji i długoterminowymi oszczędnościami. Dzięki temu, propagowane są bardziej efektywne i ekologiczne rozwiązania, które zmniejszają w znaczącym stopniu ryzyko utrat energetycznych – mówi Cezary Naliwajek. BUDOWNICTWO W 2022 ROKU CORAZ BARDZIEJ EKOLOGICZNE Zamknięci w domach od niemal dwóch lat, zauważyliśmy pewne braki lub błędy budowlane, które zaczęły nam prze - szkadzać. Zaczęliśmy poszukiwać lepszych rozwiązań w za - kresie zarówno funkcjonalności, jak i energooszczędności oraz ekologii, podążając jednocześnie za zmianami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jak mówi Cezary Naliwajek: – Te przepisy są kontynuacją transpono - wania przepisów unijnych do naszych, krajowych. Zmiany te mają przede wszystkim spowodować, że budynki będą zuży - wały mniej energii, a więc będą bardziej przyjazne środowisku. Mają także zakładać, iż do budowy, rozbudowy czy moderni - zacji budynków trzeba będzie stosować materiały budowlane o lepszym niż dotychczas współczynniku przenikania ciepła – a w przypadku izolacji, materiały o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła lambda. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od zeszłego roku od - powiedzialność za wybór odpowiednich materiałów spada na inwestorów i projektantów. – Będą oni musieli dokładnie sprawdzać produkty, które zostaną użyte podczas remontu lub budowy domu. Rezultatem wprowadzonych zmian ma być proekologiczne podejście do budownictwa oraz powsta - wanie wyłącznie energooszczędnych obiektów. Czy inwe - storzy zyskają w 2022 roku na takim rozwiązaniu? Trudno powiedzieć, ponieważ te zmiany spowodują, iż budowa, re - mont czy modernizacja zapewne pochłoną więcej środków finansowych, natomiast koszty eksploatacji tych obiektów zapewne będą niższe, z uwagi na zastosowanie lepszych ma - FOT.THERMAFLEX

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz