Wszystko Działa 1/2022

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2022 23 OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA tywacje, zdecydowana większość respondentów badania (88%) jest za - dowolona z przejścia na pompy ciepła, zarówno dla swojego portfela, jak i ży - cia domowego. W rzeczy - wistości 81% zauważyło poprawę średniego pozio - mu komfortu w domu dzię - ki zastąpieniu kotłów na paliwa kopalne systemami grzewczymi opartymi na odnawialnych źródłach energii. Ogólnie rzecz biorąc, wniosek był taki, że pom - py ciepła mogą zapewnić taki sam, jeśli nie większy, komfort niż kotły gazowe/ olejowe, pod warunkiem, że dom jest odpowiednio zaizolowany, a systemy grzewcze są odpowiednio do - stosowane. Co więcej, pompy ciepła mogą także chło - dzić domy w gorące lata. Podczas gdy wielu respondentów przestawiło się na pompy ciepła z pobudek ekologicznych i odeszło od ko - tłów na paliwa kopalne/gaz (szczególnie w Niemczech, Irlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii), wielu użytkow - ników dokonało tej zmiany również w celu obniżenia rachunków za energię i zmniejszenia kłopotów związa - nych z tradycyjnym ogrzewaniem (np. pozbywając się dostaw oleju lub biomasy). Przejście na pompy ciepła zaowocowało stosunkowo podobnymi kosztami eksploatacji ogrzewania w więk - szości regionów, w tym w zimnym klimacie. 64% re - spondentów uznało, że przejście na pompę ciepła było opłacalne, a nawet w przypadku nieco wyższych kosz - tów eksploatacji, wpływ cen na komfort i zadowolenie był niewielki. RZĄDY NA GORĄCYCH STOŁKACH Komisja Europejska szacuje, że UE powinna ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z budynków o 60%, aby osiągnąć cel klimatyczny UE na rok 2030. Ogrzewanie korzystające z OZE, wraz z renowacją bu - dynków i środkami efektywności energetycznej, jest najlepszym rozwiązaniem dla klimatu, które pozwoli osiągnąć te cele na czas. Na poziomie UE, według ustaleń Coolproducts, standardowa rodzina zamieniająca kocioł gazowy na pompę ciepła lub ogrzewanie energią słonecz - ną może zaoszczędzić ponad 60% rocznej emisji CO 2 . Przy ponad czterokrotnym wzroście cen gazu ziemnego od zeszłego roku, wyłączenie kotłów gazowych na rzecz ogrzewania odnawialnego staje się pilnym działaniem dla każdego rządu zainteresowanego zerwaniem z za - leżnością gazową i rozwiązaniem problemu ubóstwa energetycznego. Ponad 40% gazu importowanego przez UE jest wykorzystywane do ogrzewania budynków, więc kiedy mówimy o zmniejszeniu naszej zależności od gazu, jego czynników geopolitycznych i niestabil - nych cen, musimy zacząć od przyjrzenia się pompom ciepła i ogrzewaniu energią słoneczną. Komfort, przyzwo - ite koszty eksploata - cji i kompatybilność z klimatem – ogrze - wanie odnawialne ma wszelkie pre - dyspozycje, aby odegrać główną rolę w przejściu do budynków neutral - nych dla klimatu i Europy neutral - nej dla klimatu. Największą barierą pozostają jednak koszty początko - we oraz brak za - chęt i informacji ze strony rządów. Z badania z 2021 r. wynika, że przejście na ogrzewanie ze źródeł odnawialnych jest opłacalne jedynie w 8 krajach UE. Pilnie potrzebne są poważne zmiany w polityce, aby utrzymać Europę na dobrej drodze do realizacji jej stra - tegii środowiskowych i geopolitycznych, począwszy od skromnych, ale potężnych pomp ciepła. Zdaniem orga - nizacji nadszedł czas, aby zwrócić się do decydentów politycznych i zażądać zielonej transformacji energe - tycznej dla wszystkich. Źródło: EEB, ECOS Informacja prasowa: EEB, ECOS, PORT PC Pompy ciepła mogą zapewnić taki sam, jeśli nie większy, komfort niż kotły gazowe/ olejowe, pod warunkiem, że dom jest odpowiednio zaizolowany, a systemy grzewcze są odpowiednio dostosowane. O PORT PC Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i przeprowadzanie profesjonalnych porad technicznych na europejskim rynku. PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi, w tym z niemieckim BWP i niemieckim stowarzyszeniem inżynierów VDI. PORT PC jest członkiem założycielem Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej Budynków (od 2018 roku). Więcej informacji o PORT PC na stronie: www.portpc.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz