Wszystko Działa 1/2022

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2022 34 JAK TO DZIAŁA? Często podczas szkoleń technicznych dotyczących separacji powietrza, jak i separacji zanieczyszczeń, pada pytanie: A dla jakiej mocy jest to urządzenie? Dziś postaramy się ten problem rozwiązać. Co z tą mocą? W tym miejscu zawsze zwracam uwagę osobie pytają - cej, że posługiwanie się mocą urządzenia może być bardzo złudne , a zastosowanie tej wartości w odniesieniu do danego urządzenia bez znajomości innych parametrów pracy instalacji, może wręcz spowodować nieprawidłowe działanie systemu. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU Bezpiecznym parametrem do doboru poszczególnych elemen - tów, takich jak separatory czy sprzęgła hydrauliczne, będzie zawsze natężenie przepływu . Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy, analizując wzór dla obli - czenia wymaganego natężenia przepływu, zamieszczony poniżej: gdzie: G – obliczeniowe natężenie przepływu w kg/s, Q ogrz – obliczeniowa moc cieplna [W], c w – ciepło właściwe wody 4186 [J/(kg×K)], t z – obliczeniowa temperatura wody zasilającej instalację [°C], t p – obliczeniowa temperaturawody powracającej z instalacji [°C]. Istotnym parametrem będzie tutaj t z oraz t p , a w zasadzie ich różnica, która będzie miała wpływ na wartość wymaganego natężenia przepływu. Prześledźmy tę zależność na podstawie dwóch przypadków, tego samego budynku, w którym zastosujemy dwa różne źró - dła ciepła. Przypadek I • instalacja wyposażona w kocioł gazowy • parametry pracy: moc wymagana 10 kW; temperatura zasi - lania 65°C; temperatura powrotu 50°C, medium: woda. Na podstawie ww. zamieszczonego wzoru otrzymujemy natę - żenie przepływu: G =0,16 kg/s = 0,57 m 3 /h. Chcąc dobrać dla tego układu polimerowy separator zanie - czyszczeń z serii DIRTMAG ® , posłużymy się tabelą zamiesz - czoną poniżej, pochodzącą z dokumentacji technicznej: Na tej podstawie dobieramy urządzenie DN 20 lub DN 25. Przypadek II • instalacja wyposażona w pompę ciepła • parametry pracy: moc wymagana 10 kW; temperatura zasi - lania 35°C; temperatura powrotu 30°C, medium: woda. Na podstawie ww. zamieszczonego wzoru otrzymujemy natę - żenie przepływu: G =0,48 kg/s = 1,72 m 3 /h. Na podstawie tej samej tabeli w tym przypadku dobierze - my urządzenie DN 32! Ten przypadek pokazuje doskonale, jak ogromny błąd możemy popełnić, posługując się do doboru elementów tylko i wyłącznie samą mocą urządzenia. DLACZEGOW PRZYPADKU SEPARATORÓW ZANIECZYSZCZEŃ ODPOWIEDNI DOBÓR MA TAK DUŻE ZNACZENIE? Separatory zanieczyszczeń naszej firmy to urządzenia gra - witacyjne, które wykorzystują w swoim działaniu zjawisko opadania cząstek. Tego typu rozwiązanie gwarantuje wyso - ką sprawność w trakcie normalnej pracy instalacji, ponieważ zbliżone wymagania odnośnie maksymalnej prędkości wody są również stosowane podczas wymiarowania innych ele - mentów systemu. Oznacza to, że takie rozwiązanie naturalnie wpisuje się w charakterystykę pracy całego układu. W przypadku separatorów grawitacyjnych prędkość przepływu przekłada się na sprawność usuwania zanieczyszczeń. Potwier - dzeniem tej zależności jest zamieszczony poniżej wykres po - chodzący z testów przeprowadzonych dla separatorów z serii DIRTCAL. W przypadku prędkości 0,5 m/s skuteczność separa - cji drobnych cząstek przy stałej ilości cykli jest znacząco wyższa niż w przypadku, kiedy prędkość czynnika wynosiła 1 m/s. Jeśli dobierzemy separator tylko i wyłącznie na podstawie mocy, może się okazać, że nie spełnimy wymagania dotyczą - cego maksymalnej prędkości przepływu, a co za tym idzie drastycznie obniża się sprawność usuwania zanieczyszczeń. Podsumowując: moc to nie wszystko!!! Przemysław Dutka przemyslaw.dutka@caleffi.com. tel. 668 652 314

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz