Wszystko Działa 1/2023

1 2 1(28)|2023 WO KÓ Ł B R A N Ż Y Ponadto zaobserwowano, że coraz częściej poja - wia się potrzeba zapewnienia obsługi i współdzia - łania różnych źródeł energii, poczynając od dość prostego połączenia pompy ciepła z instalacją fo - towoltaiczną. Należy podkreślić, że w najbliższej przyszłości będą się pojawiać coraz bardziej rozbu - dowane i zróżnicowane instalacje. W związku z tym będą potrzebni nowi specjaliści. Warto również zwrócić uwagę, że wciąż rośnie udział sprzedaży online, dość wolno, ale kierunek zmian jest jasny. Nawet jeśli transakcje nie są za - wierane w sieci, to klienci, instalatorzy oczekują, że hurtownie są w stanie udzielić im informacji nie tylko o dostępności materiałów i urządzeń, ale rów - nież możliwie pełnej informacji o sprzedaży. A zatem automatyzacja procesów sprzedażowych jest ważną potrzebą, którą należy zaspokoić. Co dalej? Czego należy się spodziewać w najbliższym czasie? Przedstawiciele hurtowni zgodnie twierdzą, że nastąpi niewielkie spowolnienie w pierwszej połowie roku, spowodowane głównie mniejszą liczbą nowych miesz - kań i budynków. Wydaje się, że nadal utrzyma się dość wysoki poziom remontów, zwłaszcza w ogrzewnictwie. Z pewnością wpływ na ten stan będą miały wspierane przez rządowe dotacje wymiany źródeł ciepła czy pro - gramy kompleksowej termomodernizacji. W miarę stabilizowania się sytuacji i zmniejszania się kosztów kredytu branża wyraża nadzieję na po - prawę sytuacji rynkowej już w drugiej połowie roku. Warto podkreślić, że wysokie ceny energii będą z pew - nością zachęcać do instalowania urządzeń bardziej efektywnych, służących do regulacji i sterowania dla zmniejszenia bieżącego zużycia energii. Bardzo dużo zależy również od sytuacji zewnętrz - nej, np. od tego, jak długo potrwa wojna w Ukrainie lub czy gospodarka Unii Europejskiej będzie się rozwijać, a jeśli tak, to jak szybko. Branża zatem wyraża umiar - kowany optymizm co do najbliższej przyszłości. Niepewny rynek Działamy w branży, której normalne funkcjonowanie jest ważne dla działania infrastruktury: w hurtowniach zaopatrują się między innymi instalatorzy usuwający awarie instalacji, zapewniający dostawy ciepła, wody i gazu. Również planowane remonty powinny odbywać się zgodnie z założeniami. Skokowy wzrost cen paliw, a nawet chwilowe braki paliw na stacjach z pewnością wpływają na powiększanie niepewności. A z tym mie - liśmy do czynienia w związku z rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Z czasem sytuacja powoli się stabilizowała, ale nadal utrzymywały się wahania cen surowców, z dnia na dzień praktycznie zniknęły wschodnie rynki eksportowe, wyjechało wielu pracowników z Ukrainy. Nadal jednak rozpędzony w poprzednich latach rynek budowlany, po kilku miesiącach niepewno - ści, utrzymał dodatnią dynamikę. Wysoki był poziom remontów, bo mimo niepewnej przyszłości (a może właśnie dlatego) wiele osób chciało poprawić sobie warunki mieszkaniowe. To były pozytywne sygnały. Co więcej, rosnące ceny energii – a zwłaszcza obawa, że ceny energii będą rosły jeszcze szybciej – sprawiły, że nadal wysoka była dynamika sprzedaży w sektorze grzewczym: wymiana kotłów, remonty kotłowni, wy - miana kotłów na instalacje hybrydowe, czyli pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, tworzyły nowe za - potrzebowanie. Zaobserwowane trendy W 2022 r. z pewnością zwiększał się stopień skom - plikowania instalacji technicznych. W związku z tym hurtownie musiały być przygotowane do zapewnienia dostępności, ale również przekazywania informacji i wiedzy na temat sprzedawanych materiałów i urzą - dzeń. Faktem jest, że instalacje techniczne w budyn - kach stanowią coraz większy procent ich wartości: od 2-3% jeszcze kilkanaście lat temu do 4-5% (a na - wet więcej) obecnie. Liczba i jakość instalacji nie tylko poprawia komfort mieszkańców i użytkowników, ale również zmniejsza koszty eksploatacji. FOT. FIDAOLGA/ADOBE STOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz