Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 29 JAROSŁAW KURZAWSKI radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Tworzy i rozwija markę QLegal, która zrzesza kancelarie adwokatów i radców prawnych z Poznania i Szczecina. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie sportowym. Na co dzień świadczy pomoc prawną dla klientów biznesowych oraz przedsiębiorców z różnych branż gospodarczych, w tym związanych z branżą budowlaną. Epidemia koronawirusa i towarzyszące jej rządowe ograniczenia w za- sadzie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie gospodarki. Próbując ograniczyćnegatywneskutki epidemii dlapolskiegobiznesu, ustawodaw- cawprowadził szereg rozwiązań ujętychw tzw. Tarczy Antykryzysowej. Realna pomoc dla przedsiębiorców? ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS Wsparciem, z którego do tej pory skorzystało najwięcej praco- dawców i przedsiębiorców, jest zwolnienie z obowiązku opła- cania składek ZUS. Zwolnienie dotyczy składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r. – i obejmuje następujące osoby: płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 01.02.2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych maksymalnie 9 osób na dzień 29.02.2020 r. oraz osób wykonujących działalność poza- rolniczą przed 01.02.2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekroczył kwo- ty 15 681 zł. Warto podkreślić, że zwolnieniu podlegają wy- łącznie składki nieopłacone. Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć wniosek do ZUS do dnia 30.06.2020 r. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POSTOJOWEGO? Świadczenie postojowe jest wsparciem dla samozatrudnio- nych i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywil- noprawnych. Zasadniczo, jest wypłacane w stałej kwocie 2 080 zł, świadczenie to jest nieopodatkowane i nieoskład- kowane. Warunkiem uzyskania wsparcia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodze- nia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS, a zawarcie umowy albo rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło przed 01.02.2020 r. Ponadto, samo- zatrudniony musi wykazać, że przychód w miesiącu poprze- dzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Powyższy warunek nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili prowadzenie dzia- łalności gospodarczej po 31.01.2020 r. Wniosek o świadczenie można składać w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym został zniesiony stan epidemii. DOPŁATY DO MIEJSCA PRACY Specustawa przewiduje dwie formy wsparcia w zakresie dopłat do miejsc pracy. Pierwszą z nich jest dofinansowanie z Fundu- szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, drugą dofi- nansowanie od starosty. Wniosek o świadczenie z FGŚP składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Przyznanie świadczenia uza- leżnione jest od spełnienia szeregu warunków, m.in. wprowa- dzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy, zawarcia z pracownikami stosownego porozumienia FOT.FOTOLIA oraz wystąpienia spadku obrotów. W praktyce najbardziej pro- blematyczna może okazać się współpraca ze stroną społeczną, zwłaszcza jeśli porozumienie będzie dotyczyło obniżenia wy- miaru czasu pracy. Natomiast otrzymanie dofinansowania od starosty zależy wyłącznie od wykazania spadku obrotów. Choć analiza przepisów prowadzi do konkluzji, że świadczenie od starosty jest bardziej osiągalne, to wniosek o to świadczenie można złożyć dopiero po ogłoszeniu naboru, a takowy póki co ogłosiło niewielu starostów. Co więcej, przepisy nie nakłada- ją na starostę obowiązku ogłoszenia naboru. Natomiast woje- wódzkie urzędy pracy już przyjmują wnioski o dofinansowanie z FGŚP. Ponadto, zasadą w przypadku obu form wsparcia jest konieczność utrzymania w zatrudnieniu pracowników, na któ- rych pracodawca otrzymał dofinansowanie przez okres jego pobierania – maksymalnie 3 miesiące oraz okres jemu równy po zakończeniu pobierania świadczeń, czyli łącznie maksymal- nie 6 miesięcy. SKUTECZNA POMOC? Choć na pierwszy rzut oka rozwiązania proponowane w Tarczy Antykryzysowej 1.0 wydają się zadowalające, to w praktyce są nieadekwatne do skali potrzeb i mało skuteczne. Wsparciem nie zostali objęci duzi przedsiębiorcy i pracodawcy, a otrzyma- nie dofinansowania na ochronę miejsc pracy uzależnione jest od spełnienia wielu warunków. Odpowiedzią na powyższe bra- ki mogą okazać się kolejne Tarcze Antykryzysowe, nad którymi trwają prace w parlamencie. W FIRMIE

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz