Wszystko Działa 2/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2020 4 Dofinansowanie na wymianę nieefek- tywnych źródeł ciepła czy termomo- dernizację domów jednorodzinnych to tylko niektóre z realizowanych programów przez Narodowy Fun- dusz Ochrony Środowiska i Gospo- darki Wodnej. O wypracowanych uproszczeniach, a także współpra- cy ze Związkiem Banków Polskich w specjalnym wywiadzie dla maga- zynu „Wszystko Działa!” opowiada Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW. Łatwiejsze dofinansowanie nie tylko na termomodernizację FOT.NFOŚIGW WOKÓŁ BRANŻY Walka ze smogiem, a tym samym dbanie o poprawę jakości powietrza w Polsce to jeden z priorytetów za- równo na szczeblu rządowym, ale również samorządo- wym. Jak ocenia Pan skuteczność programu „Czyste Powietrze” po kilkunastu miesiącach działania? Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochro- ny Środowiska i Gospodarki Wodnej: Celem progra- mu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wy- mianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energe- tycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 24 kwietnia 2020 roku złożono 131 623 wnioski o do- finansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł. „Czyste Powietrze” jest realizowane od 2018 roku, ale dopiero 2019 był pełnym rokiem działania programu, który siłą rzeczy będzie się rozpędzał. To, na co narzekali wnio- skodawcy – w pierwszej odsłonie programu – to zbyt

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz