Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 20 ZIELONA ENERGIA Czy biuromoże być jednocześnie funkcjonalne i ekologiczne? Jak projektuje się takie wnętrze? Polski oddział Ørsted – firmy, która jest światowym lideremw dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej –ma biuro zrównoważone, w duchu less waste, i zrobione zgodnie z zasadami projektowania cyrkularnego. Biuro w tej formie nie tylko wyraża to, co jest dla firmy istotne, czyli działania na rzecz ochrony klimatu, lecz także wzmacnia poczucie przynależności pracowników do organizacji. Ekologia zaczyna się w biurze H istoria biura Ørsted Warsaw Office w Varso Place – naj - lepszego zrównoważonego wnętrza w konkursie PLGBC Green Building Awards 2021 to dowód, że firmową siedzibę można tworzyć z troską o środowisko oraz zgodnie z zasadami gospo - darki obiegu zamkniętego (inaczej: ekonomii cyrkularnej). I nie ma znaczenia fakt, że współcześnie większość pracowników pracuje w modelu hybrydowym. Biuro pozostaje ważnym ele - mentem działania i istnienia firmy, a jego lokalizacja i funkcjo - nalność są obecnie tak samo ważne jak wpływ na środowisko naturalne. – Zależało nam, aby nowe biuro było przyjazne, wy - soce funkcjonalne oraz oczywiście wyrażało to, co jest dla nas ważne – działania na rzecz ochrony klimatu, poszerzania wie - dzy i kształtowania dobrych nawyków związanych z ochroną środowiska – podkreśla Aleksandra Jabłońska, Office Manager, Ørsted i dodaje: – Cieszą nas pozytywne reakcje pracowników na końcowy efekt. Wwewnętrznym badaniu satysfakcji prawie 70% pracowników oceniło jako bardzo dobre ogólne wrażenie na temat tak przygotowanego biura. Miejsce – zaprojektowane przez studio badawczo-projektowe Workplace – powstawało w oparciu o cztery założenia: odpo - wiedzialność, funkcjonalność, well-being, zwinność. Pierwsze kryterium oznacza ograniczenie negatywnego wpływu na śro - dowisko; drugie – zapewnienie komfortu akustycznego oraz przygotowanie ergonomicznych stanowisk pracy, otwartej stre - fy wspólnej i miejsc do różnych aktywności; trzecie – to wspar - cie dobrostanu fizycznego i emocjonalnego pracowników; czwarte – możliwość szybkiego przearanżowania przestrzeni z dostosowanej do pracy indywidualnej na pracę zespołową. MAŁAWIELKA EKOLOGIA – BIUROWDUCHU LESSWASTE Zrównoważone biuro Ørsted w Warszawie służy pracownikom od stycznia 2021 roku. To ponad 50 różnych pomieszczeń, m.in. do wirtualnej współpracy, do skupienia, do zespołowych spotkań czy do relaksu. Jest też strefa networkingowa z rozkła - danymi ścianami mobilnymi. To przestrzeń w duchu less waste. Większość sprzętów i materiałów wykorzystanych w biurze po - chodzi z odzysku, jest biodegradowalna, podlega recyklingowi i nadaje się do ponownego wykorzystania w przyszłości. Drugie życie zyskały akustyczne panele ścienne pozyskane na rynku wtórnym. Ponownie wykorzystano też biurka i krzesła z poprzedniego biura. Podłoga w strefie networkingowej po - wstała z odzyskanego drewna, a przy tworzeniu przeszkleń, sufitów i dekorów z płyt meblowych zużyto cały materiał lub unikano ścinek. Podwieszane sufity, ruchome meble czy rośliny znalazły się w aranżacji, bo łatwo je zdemontować, przenieść i odzyskać. Ponadto blaty stołów wykonano w 59% ze sprasowanych bute - lek plastikowych PET, w 29% – z naturalnego drewna, w 14% – z odzyskanej płyty meblowej. Wszystkie okładziny ścienne to organiczny korek, wiszące panele akustyczne – ekologiczny filc, a sufity – naturalna wełna drzewna. Wszystkie krzesła w salach konferencyjnych wykonano z przetworzonego plastiku. ZRÓWNOWAŻONE BIURO ZRÓWNOWAŻONEJ FIRMY Dlaczego firma Ørsted stworzyła biuro według koncepcji eko - nomii cyrkularnej i less waste? Ponieważ od lat wszystkie jej działania opierają się na strategicznym zaangażowaniu w re - alizację celów zrównoważonego rozwoju (ang. UN Sustainable Development Goals) oraz na dziesięciu zasadach zrównoważo - nego rozwoju korporacji według wytycznych United Nations Global Compact przy ONZ. Ørsted jest też od czterech lat uznawany za najbardziej zrów - noważoną firmę energetyczną na świecie w indeksie Global 100, opracowywanym przez Corporate Knights. W wydanym przez siebie Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Ørsted 2021 „Zielona energia dla planety i jej mieszkańców” (ang. Ørsted 2021 Sustainability Report, Green energy for the planet and its people) nie tylko przedstawia własne plany i priorytety związa - ne ze zrównoważonym rozwojem, lecz również wskazuje naj - pilniejsze wyzwania, jakie stoją przed światową społecznością w tym zakresie. To w tym raporcie Mads Nipper, Group President and CEO Ørsted, podaje między innymi, że jednym z rozwiązań, pod - jętych przez Ørsted, jest kredyt odnawialny powiązany ze zrównoważonym rozwojem, którego oprocentowanie zależy bezpośrednio od zdolności firmy do redukcji emisji dwutlen - ku węgla i realizacji ambitnego programu inwestycji ekolo - gicznych. – Zrównoważony rozwój jest wpisany w DNA firmy Ørsted. Przejawia się zarówno w naszej działalności opera - cyjnej poprzez rozwijanie i promowanie zielonych rozwiązań energetycznych – i w tym zakresie osiągniemy neutralność klimatyczną już w 2025 r., jak również w wyborze partnerów biznesowych i kontrahentów, z którymi wiążemy się w krajach takich jak Polska, gdzie wspieramy zieloną transformację, reali - zując morskie farmy wiatrowe - mówi Joanna Wis-Bielewicz, dyrektorka ds. rozwoju rynku w Offshore Orsted Polska i eks - pertka ds. zrównoważonego rozwoju. Ørsted Warsaw Office w Varso Place z pewnością jest jedną z ta - kich inwestycji. Jest też inspiracją dla innych firm, pokazującą, że ekologiczne działania można prowadzić, zaczynając chociażby od własnego biura.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz