Wszystko dziala_2_2022 300

WSZYSTKO DZIAŁA! 2 | 2022 8 Europejski Cyfrowy Świat – co się będzie działo? WOKÓŁ BRANŻY Cyfryzacja świata to proces, który odbywa się od kilku lat na wszystkich płasz - czyznach życia codziennego. Nie omija także branż technicznych, w których in - formacja o produkcie – jego cenie, parametrach technicznych i dostępności jest kluczowa. Czypowolnyproces cyfryzacji jest z korzyściądlahurtowni oraz firmzaj - mujących się produkcją komponentów instalacyjnych? Na to pytanie odpowiedzi udziela Tomasz Boruc – dyrektor zarządzający w Polskim Związku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji. P o raz kolejny chcę napisać o wymianie informacji i da - nych. Jesteśmy od wielu lat otoczeni, a nawet bombardo - wani nadmiarem różnych bodźców. Obrazy, kolory, dźwięki atakują nas ze wszystkich stron. Nie można od tego uciec, nawet w przysłowiowe Bieszczady – trzeba to ogarnąć, upo - rządkować i nauczyć się z tym żyć. Przede wszystkim dlate - go, że również w naszej branży musimy przygotować się na rewolucję w tym obszarze. Ilość danych generowanych na świecie bardzo szybko przyrasta. Oblicza się, że w 2018 roku było to 33 ZB (zettabajt to duża liczba – jedynka z 21 zerami: 1 000 000 000 000 000 000 000), a w roku 2025 będzie to ponad 5 razy więcej: 175 ZB. Unia Europejska uważa, że ma szansę na stanie się liderem w społeczeństwie opartym na danych. Ocenia się, że powstaną całe gałęzie gospodarki oparte na da - nych: dodatkowa wartość przyrostu łącznego produktu kra - jowego brutto w 27 krajach to 270 mld €. To prawie połowa PKB Polski z roku 2020. Na 10-20% oblicza się oszczędności w istotnych dla nas sektorach budownictwa i przemysłu dzię - ki analizie danych w czasie rzeczywistym. EUROPEJSKA STRATEGIA W SPRAWIE DANYCH Unia Europejska już w roku 2020 przyjęła Europejską Strate - gię w sprawie Danych (European Strategy for Data), a w lutym tego roku zaproponowała przyjęcie rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich: Aktu w sprawie Da - nych (Data Act). Zdefiniowano dziewięć wspólnych europej - skich przestrzeni danych, takich jak: • zdrowie, • przemysł, • rolnictwo, • finanse, • mobilność, • Zielony Ład, • energetyka, • administracja, • wiedza. W każdej z tych przestrzeni zdefiniowano zadania i możli - we do osiągnięcia korzyści. W interesującym nas obszarze FOT.ADOBESTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz