WSZYSTKO DZIAŁA 2/2023

2 2 2(29)|2023 w jutrzejszymbudownictwie i muszą być promowane. Jed - nakże nadal będziemy potrzebować urządzeń pracujących z paliwami gazowymi, które są przystępne cenowo dla każ - dego obywatela UE, a także dostosowane do istniejących budynków, które z uwagi na koszty i moce przerobowe siły fachowej potrzebują jeszcze wiele lat na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji, koniecznej do pełnego wykorzystania OZE. Ponadto uzupełnienie ogrzewania elektrycznego gazem może zmniejszyć obciążenie sieci elektrycznej (np. w celu pokrycia sezonowego szczytu ciepła w okresie zimowym), zapobiegając potencjalnemu blackoutowi, jednocześnie oszczędzając finanse konieczne do modernizacji i wzmocnienia sieci elektroenergetycznej oraz zwiększeniamocy wytwórczych. W przyszłości zainstalowane już urządzenia zasilane paliwami gazowymi będą jednak działały inaczej niż obec - nie: będą bardziej efektywne (np. układy hybrydowe z ko - lektorami słonecznymi i pompami ciepła, gazowe pompy ciepła, jednostki mikrokogeneracyjne, a także kotły kon - densacyjne) i będą wykorzystywać zielone gazy, takie jak biometan i zielony wodór, jako stabilne, niezależne od warunków pogodowych źródło ciepła. Ważne będzie jak najszybsze wprowadzenie zielonych gazów do miksu energetycznego w ogrzewnictwie, aby zmniejszyć zużycie gazu ziemnego i emisję CO 2 . Wymiana urządzenia grzewczego Czy użytkownicy będą musieli zastąpić grzewcze urządze - nia gazowe innym rozwiązaniem? Czy będzie ono bardziej ekologiczne i ekonomiczne?Wartona tedwapytaniaodpo - wiedzieć razem. Wymiana starych i nieefektywnych syste - mów grzewczych jest absolutnie niezbędna do osiągnięcia naszych celów w zakresie redukcji emisji CO 2 , zmniejsze - nia zużycia energii i zaoszczędzenia rachunków za ener - gię. Jest to jedna z niewielu wyraźnych opcji transformacji energetycznej z pozytywnym efektem końcowym dla każ - dej rodziny. Branża grzewcza oferuje szereg rozwiązań, które sąwydajniejsze wdziałaniu i dostosowane dowspół - pracy z zielonymi paliwami i innymi źródłami OZE. Dlaczego wymiana jest tak ważna? Większość dzisiej - szych zainstalowanychurządzeń jest stara i nieefektywna. Dotyczy to całej Europy, w tym również Polski, gdzie około dwie trzeciewszystkich zainstalowanychurządzeńgrzew - czych nie zostałyby dopuszczone do sprzedaży na rynku unijnym. Zastąpienie ich rozwiązaniami wydajnymi i do - stosowanymi do współpracy z urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi OZE zmniejsza zużycie paliw kopalnych i energii elektrycznej i zwiększa oszczędności wszędzie tam, gdzie zastosowanie ogrzewania opartego wyłącznie na OZE nie byłoby możliwe, np. z powodu zwiększonego zapotrzebowania na ciepło i problemu z szybkimprzepro - wadzeniem termomodernizacji. Dzisiejszy wskaźnik wymiany urządzeń grzewczych wyraźnie nie jest wystarczającowysoki, aby osiągnąć cele naszego społeczeństwa i musimy go przyspieszyć, do co najmniej 6% rocznie w całej Europie. Urządzenia grzewcze po 2027 r. Jakie urządzenia grzewcze będziemożna zainstalować po 2027 roku w UE? To będzie najprawdopodobniej zależało od przepisów poszczególnych państw członkowskich. Po 2027 r. będziemy prawdopodobnie potrzebować kom - binacji urządzeń, które będą w stanie zrealizować nasze cele w zakresie dekarbonizacji i bezpieczeństwa energe - tycznego. Nie przeglądając długiej listy urządzeń, warto wspomnieć o następujących podstawowych założeniach: efektywna elektryfikacja wzrośnie dzięki zastosowaniu pomp ciepła, innych form ogrzewania elektrycznego i in - stalacji hybrydowych. Po stronie paliw gazowych potrze - bujemy urządzeń zdolnych do zmniejszenia zużycia gazu i w pełni gotowych na współpracę z innymi źródłami cie - pła, wykorzystującymi energię odnawialną. W tym sensie wszystkie urządzenia gazowe dostępne obecnie na rynku mogą wykorzystywać biometan, a większość z nich jest w stanie przejąć 20% udziału wodoru zmieszanego z me - tanem. Od2029rokuproponujemy, abywszystkiegazowe urządzenia grzewcze były gotowe do konwersji na wyko - rzystanie 100% wodoru lub innych gazów odnawialnych. Połączenie tych technologii z ciepłem pozyskiwanym z energii słonecznej, np. wykorzystując w szerszym zakre - sie kolektory słoneczne, może jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie. Dodatkowo z pewnością swoje miejsce w miksie energetycznym umocnią nowoczesne kotły na biomasę oraz zwiększy się wykorzystanie ciepła z kolektorów sło - necznych do ogrzewania i przygotowywania ciepła w pro - cesach przemysłowych. Oczywiście, to zależy od decydentów, czy ulegną lob - bystom działającym na rzecz monopolizacji zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i nie zakażą innych techno - logii poza jedną, tak intensywnie obecnie promowaną. Kluczowe jest również, aby transformacja odbywała się tak, by użytkownicy końcowi byli finansowo w stanie dokonać inwestycji niezbędnych do nabycia wydajniej - szych i gotowych do użycia energii odnawialnej urządzeń oraz ich eksploatacji. Podejście oparte na wielu technologiach i wielu nośni - kach ma fundamentalne znaczenie również w przypadku zachęt wcelu zaspokojenia potrzebwszystkich budynków i rodzin. Wtymsensie systemy zachęt sąważne i powinny być skierowane sektorowo do wszystkich przyszłościo - wych urządzeń, które pozwolą na spełnienie warunków: niezakłóconego zaopatrzenia w ciepło przy akceptowal - nych kosztach eksploatacji oraz zmniejszania zanieczysz - czenia powietrza. T EC H N I K A G R Z EWC Z A I C I E P ŁOWN I C Z A

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz