Wszystko dziala 2/2024

ISSN 2544-7661 Instalacje, Energetyka, Bezpieczeństwo Holistyczne podejście instalatora do instalacji z pompami ciepła Pierwsza sektorowa kwalifikacja dla branży HVAC Marka Purmo, czyli 30 lat zrównoważonego rozwoju JANUSZ SKIBNIEWSKI, SZEF MARKETINGU PURMO GROUP W POLSCE NR 2 (33) | 2024

3 2(33)|2024 OD REDAKCJI Nr 2(33)/2024 wydanie czerwcowe ADRES REDAKCJI „WSZYSTKO DZIAŁA” 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14 redakcja@wszystkodziala.pl www.wszystkodziała.pl PARTNER STRATEGICZNY Nakład: 3200 RPR: 3731 WYDAWCA Międzynarodowe Targi Poznańskie tel. +48 61 869 2000 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14 NIP: 777-00-00-488 REDAKTOR NACZELNA Barbara Krawczyk tel.: +48 539 777 569 e-mail: barbara.krawczyk@grupamtp.pl SPECJALISTA DS. PR Victoria Leszczyńska tel.: +48 539 084 551 victoria.leszczynska@grupamtp.pl Anna Zięba tel.: +48 539 777 548 e-mail: anna.zieba@grupamtp.pl REKLAMA Anna Piechowiak menedżer ds. kluczowych klientów tel. 691 028 831 e-mail: anna.piechowiak@grupamtp.pl Każda firma wywiera wpływ na środowisko przyrodnicze: od sposobu realizacji usług, przez strategię biznesową, po zewnętrzne elementy łańcucha dostaw. Jednak w wielu organizacjach brakuje pełnej świadomości na temat ich oddziaływania, nie w każdej też realizowane są niezbędne przedsięwzięcia pozwalające minimalizować negatywne skutki działalności dla otoczenia. Firma działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przede wszystkim tak prowadzi swój biznes, by więcej wnosić w gospodarkę, środowisko i społeczność niż czerpać z tych obszarów. Natomiast bieżące potrzeby takiej organizacji są zaspokajane w taki sposób, by zmniejszać jej negatywny wpływ na środowisko i jednocześnie edukować klientów na ten temat, podnosić świadomość społeczeństwa, a także angażować swoich partnerów biznesowych we wdrażanie proekologicznych praktyk. Działanie w sposób odpowiedzialny i z myślą o przyszłych pokoleniach z pewnością wpisuje się w strategię firmy Purmo, dostawcy kompleksowych systemów grzewczych. Jak przekonuje w wywiadzie numeru Janusz Skibniewski, szef marketingu Purmo Group w Polsce, przedsiębiorstwo czuje się odpowiedzialne za rozwiązania oszczędzające energię potrzebną do ogrzewania i do chłodzenia pomieszczeń, a zatem również za działania na rzecz zrównoważenia klimatu. Przedstawiciele firmy realizują więc swoje zadania tak, aby uzyskać efekt synergii, a to oznacza, że ogrzewanie może być wydajniejsze. Ponadto w samej fabryce Purmo stosuje się cały wachlarz rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, np. realizowany jest odzysk ciepła. O takim holistycznym podejściu do swoich działań, mającym na celu m.in. oszczędność energii, a w konsekwencji ochronę środowiska, pisze też w swoim artykule Damian Bil. Zwraca on uwagę, że kompleksowe podejście na przykład do projektowania i realizacji instalacji z pompami ciepła zapewnia, że każdy aspekt systemu jest dokładnie przemyślany i zoptymalizowany, a ostatecznie bezpieczny dla otoczenia. Stąd instalatorzy działający na obecnym rynku muszą być w pełni świadomi i wszechstronni w zakresie innowacyjnych technologii oraz najnowszych praktyk serwisowych. Na koniec zwrócę jeszcze Państwa uwagę na artykuł Pawła Kaczmarka, prezesa OSFIS – Stowarzyszenia, którego celem jest wspieranie firm instalacyjnych poprzez dostarczanie im narzędzi do rozwoju, w tym nowoczesnych standardów kwalifikacyjnych, niezbędnych do utrzymania wysokiej jakości usług oraz dostosowania się do zmieniających się przepisów i norm. W swoim artykule pisze on o wdrażaniu kompleksowego dokumentu, który będzie służył jako podstawa do kształcenia i certyfikacji nowych specjalistów. To z kolei przyczyni się do podniesienia jakości usług firm instalacyjnych oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników instalacji grzewczych i chłodzących. A to wszystko z myślą o ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju. BARBARA KRAWCZYK REDAKTOR NACZELNA „WSZYSTKO DZIAŁA” ADIUSTACJA I KOREKTA Barbara Kostrzewska PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD Wydawnictwo INWESTOR DRUKARNIA „STANDRUK” Lublin Fot. na okładce: PURMO Stan na dzień 11.06.2024 r. Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruki i wykorzystanie materiałów wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i materiałów promocyjnych.

4 2(33)|2024 RADA PROGRAMOWA TOMASZ BORUC POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW HURTOWNI BRANŻY GRZEWCZEJ, SANITARNEJ, INSTALACYJNEJ, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI ZHI Pełni funkcję dyrektora zarządzającego w związkach pracodawców: ZHI Związku Hurtowni Instalacyjno-Grzewczych, SHE Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki oraz ETIM Polska – organizacji powołanej dla wdrożenia klasyfikacji wyrobów w branżach elektrotechniki i instalacyjno-grzewczej. W latach 2006-2016 był prezesem Onninen Polska, a w latach 2000-2005 dyrektorem generalnym KWH Pipe (obecnie Uponor Infra). Wcześniej pracował m.in. w firmach takich jak: Danfoss czy Gullfiber-Isover Saint-Gobain. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz programu MBA Uniwersytetu Warszawskiego & University of Illinois at Urbana Champaign, a także kilku programów menedżerskich w Harvard Business School. Związany ze Studium Europy Wschodniej UW. W 2012 roku podczas studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN zainteresował się badaniem kapitału społecznego oraz zjawiska zaufania w biznesie. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat wartości ekonomicznej zaufania w przedsiębiorstwie. PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF JAN CHMIELOWSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ W marcu 2020 r. otrzymał od prezydenta RP tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W ramach działalności dydaktycznej w latach 2008-2023 był promotorem 240 prac dyplomowych. Ponadto recenzował ponad 200 prac dyplomowych. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych związanych z inżynierią środowiska, górnictwem i energetyką, a także autorem licznych patentów i wzorów użytkowych, z czego część została wdrożona. Kierował licznymi pracami badawczo-wdrożeniowymi oraz współpracował z kilkunastoma przedsiębiorstwami. Główne kierunki jego badań to m.in.: biometan, innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, biogaz z osadów ściekowych, intensyfikacja usuwania związków biogennych w reaktorach z osadem czynnym, sieci kanalizacyjne i wodociągowe. PAWEŁ KACZMAREK PREZES OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA FIRM INSTALACYJNYCH I SERWISOWYCH (OSFIS) Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych OSFIS, a także członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Jest pomysłodawcą i współtwórcą aplikacji SCCOT – Ofertowanie, Zarządzanie – programu do ofertowania i prowadzenia firm usługowych. Jest też praktykiem w zakresie prowadzenia usług w branży instalacyjnej, a także kosztorysantem. Pełni również funkcję członka Związku Audytorów Energetycznych. Ponadto prowadzi podcasty branżowe oraz portal branżowy „Czas Na Hydraulika”. Swoje doświadczenie zawodowe (które zdobył, prowadząc firmę instalacyjną) łączy dziś z wykształceniem i zainteresowaniem w obrębie marketingu i zarządzania. Połączenie takich kompetencji pozwala mu realizować projekty wspierające firmy usługowe. Dużą część swojego czasu poświęca na rozwój i działanie Stowarzyszenia OSFIS, pozostając wiernym branży, w której zdobył swój pierwszy zawód.

5 2(33)|2024 RADA PROGRAMOWA PAWEŁ LACHMAN PREZES ZARZĄDU POLSKIEJ ORGANIZACJI ROZWOJU TECHNOLOGII POMP CIEPŁA Od stycznia 2011 roku pełni funkcję prezesa Zarządu stowarzyszenia skupiającego branżę pomp ciepła. Od 2020 r. pełni funkcję koordynatora Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Od sierpnia 2020 r. jest członkiem zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków przy Ministerstwie Rozwoju. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży z OZE i techniki grzewczej (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. i ciepłej wody użytkowej). W latach 2011-2012 prowadził kursy certyfikowanego instalatora OZE w zakresie pomp ciepła „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 r. prowadzi kursy w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (EHPA i PORT PC). Absolwent Politechniki Krakowskiej (kierunek inżynieria środowiska). Zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval do końca 2020 r. Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła. Jest autorem ponad 60 artykułów branżowych o tematyce OZE i techniki grzewczej. PAWEŁ PIOTROWICZ EKSPERT DS. RYNKU ENERGII I TECHNOLOGII WODOROWYCH, TÜV SÜD POLSKA Jest ekspertem ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD oraz prezesem Zarządu Hydrogen Poland. Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Elektromobilności Krajowej Izby Gospodarczej. Ponadto jest członkiem grup roboczych Hydrogen Europe. Jest koordynatorem i wykładowcą studiów podyplomowych MBA w Collegium Humanum „Zarządzanie technologiami wodorowymi” oraz absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Na Collegium Humanum uzyskał tytuł Doctor of Business Administration (DBA) w specjalizacji Energetyka. Jest też ekspertem w dziedzinie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego oraz paliwowego, dekarbonizacji i alternatywnych źródeł energii. Ponadto jako prelegent uczestniczy w wielu międzynarodowych konferencjach. Od kilku lat zajmuje się aspektami technologicznymi, regulacyjnymi i bezpieczeństwem technologii wodorowych oraz różnymi formami magazynowania energii. JANUSZ STAROŚCIK PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH (SPIUG) Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył tytuły magistra inżyniera mechanika i magistra inżyniera budownictwa. Ponadto ukończył European University z siedzibą w Montreux w Szwajcarii, gdzie uzyskał dyplom Executive MBA, oraz Informację i Zarządzanie Systemami Informacyjnymi na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zdobywał, pracując przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach z branż budowlanej i instalacyjnej. Obecnie jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG). W ramach realizowanych projektów zajmuje się zagadnieniami z zakresu energetyki, w tym odnawialnej, ciepłownictwa i branży budowlanej. W tych dziedzinach jest niezależnym ekspertem szwajcarskiej agendy rządowej Switzerland Global Enterprise. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach propagujących efektywność energetyczną budynków i stosowanie energetyki rozproszonej z OZE do ich zasilania. Jako członek EHI (European Heating Industry) oraz SHE (Solar Heat Europe) bierze aktywny udział w pracach na poziomie UE na rzecz rozwoju ciepła z energii odnawialnych i nowoczesnych technologii pozyskiwania ciepła.

6 2(33)|2024 SPIS TREŚCI PATRONATY MEDIALNE 7 Tegoroczne wydarzenia pod patronatem „Wszystko Działa” WYWIAD NUMERU – MATERIAŁ PROMOCYJNY 8 Marka Purmo, czyli 30 lat zrównoważonego rozwoju WOKÓŁ BRANŻY 14 Czysta moc i energia w Poznaniu 20 Pierwsza sektorowa kwalifikacja dla branży HVAC TECHNOLOGIE WODOROWE 24 Kluczowa rola wodoru w dekarbonizacji i transformacji energetycznej PRAWO 28 Renowacja, bezemisyjność, efektywność energetyczna, czyli nowości w prawie unijnym INNOWACYJNY INSTALATOR 32 Holistyczne podejście instalatora do instalacji z pompami ciepła TECHNIKA GRZEWCZA I CIEPŁOWNICZA 36 Strategia ESG wyzwaniem dla przedsiębiorstw 40 Nowe wymogi efektywności energetycznej dla budynków w UE 46 8 OZE 46 Ustawę o OZE czekają kolejne zmiany 48 Czy Polacy przesiądą się do „elektryków”? 52 Umowy PPA od strony praktycznej TECHNOLOGIE JĄDROWE 56 Technologie jądrowe sposobem na dekarbonizację przemysłu GAZOWNICTWO 62 Potencjał biogazu z osadów ściekowych KOMINIARSTWO 68 Komunikacja dachowa a bezpieczeństwo TECHNIKA SANITARNA 72 Ekologiczne łazienki BHP 76 Programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy wsparciem w rozwoju firmy FELIETON 80 Jak mówić i pisać o zmianach? 83 Kiedy będzie lepiej? PORADNIK 85 Cyfrowa Kuźnia – nowoczesne narzędzia dla firm instalacyjnych

7 2(33)|2024 PATRONATY MEDIALNE Instalacje, Energetyka, Bezpieczeństwo 18-19 kwietnia 2024 39. Konferencja EuroPOWER & 9. edycja OZE Power Organizator: MMC Polska Miejsce: The Westin Warsaw, Warszawa 12-15 maja 2024 27. Konferencja GAZTERM Organizator: Studio 4u Miejsce: Międzyzdroje 21-22 maja 2024 Kongres Biometanu Organizator: Magazyn Biomasa Miejsce: Sala Ziemi, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 21-22 maja 2024 Targi Grupy SBS Organizator: Grupa SBS Miejsce: Hotel 500 Stryków 4-6 czerwca 2024 Konferencja PSEW2024 Organizator: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Miejsce: Międzyzdroje 13 czerwca 2024 XII Kongres PORT PC Organizator: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Miejsce: Airport Hotel Okęcie, Warszawa Tegoroczne wydarzenia pod patronatem 26 czerwca 2024 XVI Krajowy Konkurs Energetyczny Prace można przesyłać do 26 czerwca br. Organizator: Fundacja Świadomi Klimatu oraz Politechnika Śląska Miejsce: Gala podsumowująca w Jaworznie 12.09.2024 r. 19-21 listopada 2024 XV Targi Energetyczne ENERGETICS Organizator: Targi Lublin SA Miejsce: Lublin Premierowe produkty, usługi i rozwiązania dla energetyki, szkolenia produktowe, panele dyskusyjne, seminaria oraz specjalistyczny program konferencyjny – tak zapowiada się 15 edycja Targów Energetycznych ENERGETICS, które odbędą się 19-21 listopada 2024 r. Targi Energetyczne ENERGETICS to cykliczne i unikatowe spotkanie zrzeszające indywidualnych specjalistów branżowych, najważniejsze firmy oraz koncerny krajowe i międzynarodowe związane z polskim sektorem energetycznym. Targi stanowią odpowiedź na potrzeby prężnie rozwijającego się rynku oraz pomagają inwestorom podejmować trafne decyzje w obliczu nieustannych zmian geopolitycznych, rynkowych i gospodarczych. Targi Energetyczne ENERGETICS już po raz XV zgromadzą przedstawicieli polskiej energetyki w Targach Lublin. Wydarzenie to stanowi jedną z niewielu okazji do nawiązania kontaktów z liderami branży energetycznej i elektroenergetycznej, poznania nowości produktowych i analizy oferowanych rozwiązań, a także podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wizytę na Targach Energetycznych ENERGETICS powinien zaplanować każdy elektryk, elektromonter, energetyk, specjalista ds. automatyki czy utrzymania ruchu. Wydarzenie jest też pozycją obowiązkową w kalendarzu kadry zarządczej ds. techniczno-energetycznych.

8 2(33)|2024 WYWIAD NUMERU - MATERIAŁ PROMOCYJNY MARKA PURMO, CZYLI 30 LAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Purmo to niekwestionowany lider w świecie grzejników i wiodący dostawca zrównoważonych rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz. O rozwoju marki Purmo, o innowacyjnych produktach z zakresu ogrzewania i chłodzenia, a także o wdrażaniu rozwiązań służących ochronie środowiska opowiada Janusz Skibniewski, szef marketingu Purmo Group w Polsce, w rozmowie z Barbarą Krawczyk. Proszę opowiedzieć o początkach biznesu oraz o tym, jak i kiedy marka trafiła na polski rynek. Historia związana z naszą marką rozpoczęła się w ubiegłym stuleciu, w małej miejscowości Purmo w Finlandii. Jednak początki biznesowej działalności rodziny Rettig, do której należy koncern, sięgają lat 70. XVIII w. W tym okresie posiadali oni wiele fabryk z różnych branż. Byli zaangażowani w produkcję tytoniu, w branżę nieruchomości, statki towarowe, a także zostali właścicielami kilku browarów. Od połowy zeszłego wieku firma podjęła działalność w branży grzewczej. W kolejnych latach koncern Rettig rozpoczął masową produkcję grzejników panelowych w szwedzkiej fabryce w Jakobstadt, a następnie dokonał inwestycji w innych krajach. Obecnie Purmo Group jest obecne w 21 państwach, dostarczamy swoje produkty do ponad 100 krajów na całym świecie. W koncernie zatrudnionych jest poFOT. PURMO nad 3 tys. osób. W Polsce marka Purmo obecna jest od 1992 r. Dwa lata później ruszyła fabryka grzejników panelowych w Rybniku, produkując w pierwszym roku swojej działalności 136 tys. grzejników. Obecnie w tym największym w Europie, najbardziej efektywnym, stale modernizowanym zakładzie produkcyjnym pracuje 5 lini produkujących grzejniki panelowe (w tym jedna wytwarzająca grzejniki pionowe) obsługiwanych przez doświadczoną załogę oraz najnowocześniejsze roboty, a grzejniki z Rybnika wysyłane są na cały świat. Purmo Group Ltd. od początku 2022 r. jest obecne na giełdzie. Nadal jednak ton koncernowi nadaje rodzina Rettig. Purmo Group przez 30 lat sprzedała na polskim rynku rekordową liczbę 17 mln grzejników panelowych. Jak kształtowała się sprzedaż przez ten czas? Tak, w ciągu trzech dekad osiągnęliśmy bardzo wysoki wynik – 17 mln sprzedanych grzejników pane-

9 2(33)|2024 WYWIAD NUMERU - MATERIAŁ PROMOCYJNY o niezmiennie wysoką jakość nowo wprowadzanych produktów i obsługę klientów, a także dzięki unikalnym cechom produktów, takim jak wielowarstwowa rura Pex Penta z pamięcią kształtu, na którą jako jedyni na rynku oferujemy 30 lat gwarancji. Jaki jest obecny kierunek rozwoju marki Purmo? Na jakie strategie stawia firma? W ostatnich latach, zgodnie z obraną strategią rozwoju w Purmo Group, umacniamy swoją pozycję dostawcy kompleksowych systemów grzewczych. Naszym celem jest zostać światowym liderem w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań w zakresie komfortu wnętrz. Dążymy do tego za pomocą zdywersyfikowanych działań. Oferujemy coraz bardziej kompleksowe rozwiązania, wprowadzamy inteligentne produkty, które są nie tylko smart, ale również estetyczne i trwałe. Doskonalimy nasze zdolności operacyjne, nieustannie monitorując i unowocześ- niając procesy produkcji. Dbamy o zaangażowanie, kulturę, umiejętności i rozwój naszych pracowników. Filozofię firmy krótko i celnie oddaje hasło „comfort delivered”, które oznacza, że rozwiązania Purmo łączą różne elementy w nadrzędnym celu najefektywniejszego ogrzewania, odpowiadającego potrzebom FOT. PURMO lowych. Statystycznie oznacza to, że praktycznie co trzecia rodzina miała albo ma grzejnik naszej marki w swoim domu lub mieszkaniu. Gdy w latach 90. Purmo wprowadziło grzejniki panelowe na polski rynek, był to gigantyczny skok jakościowy na kilku poziomach – wydajności, wygody użytkowania, estetyki. Na początku działalości sprzedaż wynosiła ponad 100 tysięcy sztuk rocznie i dynamicznie wzrastała aż do niemal 1 miliona sztuk w rekordowym roku. Przez te wszystkie lata udało nam się utrzymać pozycję niekwestionowanego lidera na rynku, z niezmiennie najwyższą jakością produktów, potwierdzoną niemal od początku certyfikatem ISO 9001. Mimo szybko osiągniętej popularności w segmencie grzejników panelowych firma Purmo równocześnie zaproponowała inne rozwiązania grzewcze, na czele z ogrzewaniem podłogowym. Początkowo instalowane ono było wybiórczo, np. na parterach czy w łazienkach, jednak z czasem stało się alternatywnym systemem grzewczym, wybieranym przez coraz większą liczbę klientów. W ostatnim dziesięcioleciu systemy płaszczyznowe marki Purmo stawały się coraz popularniejsze. Przede wszystkim dzięki doświadczonym zespołom product managementu i sprzedaży, które dbały

10 2(33)|2024 WYWIAD NUMERU - MATERIAŁ PROMOCYJNY domu i jego mieszkańców. Czujemy się odpowiedzialni za rozwiązania oszczędzające energię potrzebną zarówno do ogrzewania, jak i do chłodzenia pomieszczeń, a zatem i za działania na rzecz zrównoważenia klimatu. Działamy tak, aby uzyskać efekt synergii, a to oznacza, że ogrzewanie może być i wydajniejsze, i bardziej oszczędne. Innowacyjne, estetyczne i trwałe produkty, czyli jakie konkretnie? Obecnie oferta firmy Purmo na polskim rynku zawiera coraz bardziej kompleksowe rozwiązania zapewniające energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie. Posiadamy najszerszy na polskim rynku zakres produktów, w którego skład wchodzą grzejniki (panelowe – w tym najbardziej uniwersalne z rodziny Flex, łazienkowe, dekoracyjne, kolumnowe i kanałowe), systemy rurowe, ogrzewanie płaszczyznowe, głowice termostatyczne, zawory, systemy automatyki sterującej instalacją, a także innowacyjne klimakonwektory oraz grzejniki zaprojektowane FOT. PURMO specjalnie do niskotemperaturowych instalacji, np. do pompy ciepła. Staramy się nieustannie wprowadzać innowacyjne produkty o unikalnych cechach, zarówno ułatwiające pracę instalatorom, jak i zwiększające w zrównoważony sposób komfort użytkowania. Przed nami kolejny trudny sezon grzewczy, głównie z uwagi na wzrost kosztów ogrzewania. Jednocześ- nie ze względu na niezwykle wysokie temperatury panujące w okresie letnim użytkownicy poszukują skutecznych rozwiązań umożliwiających efektywne chłodzenie domu. Jakie rozwiązania stosować, by systemy ogrzewania i chłodzenia w pomieszczeniach działały wydajnie? Jak stworzyć komfortowe i zdrowe wnętrza oraz zoptymalizować efektywność energetyczną? Na pewno kluczem są innowacyjne i energooszczędne rozwiązania. Doskonałym przykładem może być zaprojektowany przez ekspertów Purmo innowacyjny i energooszczędny klimakonwektor Vido

11 2(33)|2024 WYWIAD NUMERU - MATERIAŁ PROMOCYJNY Jakie rozwiązanie zastosować w przypadku, gdy decydujemy się na wymianę źródła ciepła w istniejącym już domu? Ze względu na rosnące koszty ogrzewania coraz więcej inwestorów decyduje się na niskotemperaturowe systemy ogrzewania, zarówno w nowo budowanych domach, jak i w obiektach modernizowanych pod kątem energooszczędnych instalacji. W przypadku renowacji najczęściej wymienia się stare źródło ciepła na bardziej nowoczesne, np. kocioł kondensacyjny lub pompę ciepła. Jednak aby zapewnić optymalną efektywność energetyczną instalacji, musi ona współpracować z odpowiednio dopasowanymi urządzeniami, które zapewnią wystarczającą wydajność cieplną. W odpowiedzi na potrzeby rynku firma Purmo wprowadziła do swojej oferty nowy grzejnik niskotemperaturowy Ulow-E, przeznaczony do instalacji niskotemperaturowych. To idealne rozwiązanie do zastosowania w przypadku termomodernizacji budynków, ponieważ doskonale sprawdzi się jako zamiennik starszych S2 – urządzenie, które bardzo dobrze odnajduje się w roli zarówno wydajnego źródła ciepła w mroźne dni, jak i generatora chłodu podczas upałów. Vido S2 doskonale współpracuje m.in. z pompą ciepła (w przypadku funkcji chłodzenia – z pompą ciepła działającą w cyklu odwróconym), co przekłada się na energooszczędność tego rozwiązania i sprawia, że jest ono przyjazne dla środowiska naturalnego. Możliwe są różne opcje instalacji (w tym montaż sufitowy, naścienny i w ścianie), co daje dużą swobodę w projektowaniu wnętrza. Z powodzeniem może być stosowany w różnych pomieszczeniach (z wyjątkiem przestrzeni o podwyższonym stopniu wilgotności), w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Krótki czas nagrzewania powoduje ponadto, że mistrzowsko zdaje egzamin w pomieszczeniach rzadko lub nieregularnie użytkowanych, takich jak pokoje gościnne. Użytkownicy mogą również cieszyć się wysokim komfortem akustycznym, ponieważ klimakonwektor Vido S2 pracuje praktycznie bezszelestnie. FOT. PURMO

12 2(33)|2024 grzejników, które wymagają wymiany z powodu niższej temperatury systemu. Dzięki specjalnej konstrukcji i wbudowanym wentylatorom zwiększy on wydajność cieplną nawet o 60% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Dzięki wymuszonej większej konwekcji Ulow-E optymalnie wykorzystuje niskie temperatury zasilania i gwarantuje szybką dystrybucję ciepła. Co więcej, w większości przypadków można go podłączyć do istniejącej instalacji rurowej, dzięki czemu nie będą konieczne żadne zmiany w sieci przewodów centralnego ogrzewania i możliwa jest szybka wymiana. Wspomniał Pan o dewizie Purmo – „comfort delivered”. Czy w tym haśle zawarte są również działania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju? Purmo od lat bardzo dużą wagę przywiązuje do ekologii i zrównoważonego rozwoju. Już na etapie WYWIAD NUMERU - MATERIAŁ PROMOCYJNY FOT. PURMO produkcji firma sięga po rozwiązania, które dążą do zachowania neutralności klimatycznej i zmniejszenia śladu węglowego – zaczynając od świadomego wyboru surowców, poprzez modernizację produkcji, a kończąc na modyfikacji opakowań i rozwiązań logistycznych. Wszystkie grzejniki stalowe produkowane w Rybniku są trwałe i w stu procentach nadają się do recyklingu. W przyszłości firma zamierza wykorzystywać tzw. zieloną stal – wyprodukowaną z użyciem wodoru zamiast węgla i koksu. Taka stal już powstaje w Skandynawii. Purmo stosuje także mosiądz z recyklingu, o niskiej zawartości ołowiu, a produkty posiadają ekologiczne opakowania, nadające się do ponownego wykorzystania. Dodatkowo od lat w fabryce w Rybniku działa własna oczyszczalnia wody wykorzystywanej w produkcji oraz filtr cząstek stałych. Linie stale modernizowane są pod kątem nie tylko wydajności i jakości, ale także

13 2(33)|2024 WYWIAD NUMERU - MATERIAŁ PROMOCYJNY oszczędności energii. Na kilku etapach produkcji odzyskiwane jest generowane ciepło, które wykorzystywane jest później do ogrzewania hal fabryki. Z dumą możemy podkreślać fakt, że już od wielu, wielu lat nasz zakład produkcyjny w Rybniku, tak jak wszystkie fabryki w Purmo Group, posiada certyfikat spełniania norm w zarządzaniu środowiskowym ISO 14001 oraz jakości ISO 9001. Obecnie jest to największa, najbardziej efektywna i w dalszym ciągu najnowocześniejsza fabryka grzejników w koncernie Purmo i w Europie. W ubiegłym roku oddana została do użytku nowa hala, w której od tego roku uruchomiliśmy kompletnie nową linię do produkcji panelowych grzejników pionowych. W jaki sposób produkty lub rozwiązania ograniczają negatywny wpływ na środowisko? Przykładów jest wiele, zaczynając od samych produktów, np. oprócz najpopularniejszych grzejników wodnych oferujemy również panelowe grzejniki elektryczne z serii Yali Plus, które wypełnione są biodegradowalnym ekologicznym olejem roślinnym. Jednakże projektowanie systemów grzewczych i oferowanych rozwiązań w przypadku marki Purmo ma jeszcze jeden wymiar – ekologiczny. Dążymy do jak największej wydajności i oszczędności. W ramach systemów projektowanych przez Purmo poszczególne elementy współpracują ze sobą, a odpowiedni dobór zaworów, głowic termostatycznych i termostatów pozwala na szybką i spójną regulację temperatury, co optymalizuje zużycie energii. Wcześniej mówił Pan również o zielonej stali. Proszę przybliżyć szczegóły tej technologii. To prawda, w niedalekiej przyszłości firma Purmo zamierza wykorzystywać tzw. zieloną stal – wyprodukowaną przy pomocy wodoru zamiast węgla i koksu. Stal stanowi ok. 50% wszystkich surowców kupowanych przez Grupę Purmo. Przejście na zieloną stal jest zatem znaczącym kamieniem milowym w naszej podróży w kierunku neutralności węglowej. Fabryka H2 Green Steel (nasz szwedzki partner), która będzie produkować stal o niemal zerowej emisji, jest zasilana zielonym wodorem wytwarzanym z odnawialnej energii elektrycznej. Umożliwia to redukcję emisji CO2 nawet o 95% w porównaniu do tradycyjnej produkcji stali zasilanej węglem. Decyzja Grupy Purmo o pozyskiwaniu zielonej stali od H2 Green Steel jest częścią naszych ambitnych planów, aby dostosować swoją produkcję do neutralności węglowej do 2050 r. FOT. PURMO FOT. PURMO

14 2(33)|2024 WOKÓŁ BRANŻY Wielki Blok Targowy zajął całą powierzchnię Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie znalazło się blisko tysiąc wystawców. Warto też podkreślić, że wydarzenie odwiedziło ponad 20 tys. osób z 38 krajów. Międzynarodowe spotkanie podczas INSTALACJI i GREENPOWER Tegoroczne Targi INSTALACJE i GREENPOWER przyciągnęły wystawców z dziesięciu krajów. Zaprezentowali oni różnorodne urządzenia i technologie z branży instalacyjnej i OZE. Na wystawie można było zobaczyć ofertę wiodących producentów i dostawców urządzeń, technologii i usług z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej, a także urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii: pompy ciepła, rekuperatory, moduły fotowoltaiczne czy kotły na biomasę. W trakcie oficjalnego otwarcia Targów odbyło się także wręczenie Złotych Medali Grupy MTP. Są one potwierdzeniem nowoczesności oraz innowacyjności nagrodzonych produktów. Po wnikliwej analizie Sąd Konkursowy odznacza tylko produkty unikatowe w swojej klasie, wykonane ze znakomitej jakości materiałów i wytworzone w oparciu o najlepsze technologie. Najbardziej rozpoznawalne trofeum targowe w Polsce jest jednocześnie symbolem jakości, prestiżu i wyznaczania rynkowych trendów. W tym roku aż 14 produktów zostało uhonorowanych Złotym Medalem Grupy MTP. Nagrodzono m.in. elektroniczny CZYSTA MOC I ENERGIA W POZNANIU Jedne z najważniejszych wydarzeń w branży instalacyjnej i OZE, czyli Targi INSTALACJE i GREENPOWER, odbyły się 23-25 kwietnia br. w Poznaniu. W tym samym czasie zorganizowane zostały również Targi EXPOPOWER, SAWO oraz SECUREX. Victoria Leszczyńska, Martyna Matuszczak, Natalia Porożyńska, Anna Zięba Grupa MTP FOT. INSTALACJE GREENPOWER EXPOPOWER

15 2(33)|2024 WOKÓŁ BRANŻY panel natryskowy, kotły na pellety, gruntowe pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków i system spłukiwania bezzbiornikowego do WC. Podczas wydarzenia wręczono także nagrody Acanthus Aureus, przyznawane za najlepiej zaprojektowane i przygotowane stoiska, które znacząco się wyróżniały i były dobrze przemyślane, co ułatwiało pracę i miało kluczowe znaczenie dla pozytywnego efektu marketingowego wynikającego z udziału w Targach. Bogaty program wydarzeń W ramach Targów INSTALACJE i GREENPOWER odbyło się wiele konferencji, spotkań i paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez wiodących ekspertów z branży. W tym roku na scenach Targów odbyły się: • Instalator Przyszłości – dynamiczne, multidyscyplinarne wydarzenie z aktywnym udziałem środowisk producentów, dystrybutorów, instytucji i organizacji kształtujących obszar działań branży oraz innowacyjnych partnerów, którzy współtworzą nowe możliwości rozwoju zarówno branży, jak i rynku Instalatora Przyszłości. Na scenie wystąpili branżowi eksperci i znani w branży influencerzy: Jakub Sanetra („Pan od Rurek”), Krystian Timmler czy Konrad Derlatka. Organizatorami wydarzenia byli: Jobdone, JT Strategy & Solutions oraz Grupa MTP, • Instalmania – w ramach wydarzenia na zwiedzających czekały liczne pokazowe montaże nowoczesnych i ekologicznych urządzeń technologii grzewczej, zadania manualne, konkurencje konkursowe oraz specjalna strefa wystawowa przygotowana przez Stowarzyszenie OSFIS i partnerów, • Forum Magazynowania Energii PSME – wydarzenie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych branżą energetyczną, które chciały poszerzyć swoją wiedzę z zakresu magazynowania energii, w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora zrównoważonej energii. Goście zaproszeni przez Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii chętnie brali udział w otwartym networkingu ze zwiedzającymi w strefie przygotowanej przez PSME, • VII Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego – jedno z najważniejszych wydarzeń w branży grzewczej, sanitarnej i instaFOT. INSTALACJE GREENPOWER EXPOPOWER FOT. INSTALACJE GREENPOWER EXPOPOWER FOT. INSTALACJE GREENPOWER EXPOPOWER FOT. INSTALACJE GREENPOWER EXPOPOWER

16 2(33)|2024 WOKÓŁ BRANŻY lacyjnej w Polsce, które zgromadziło kluczowych przedstawicieli biznesu i instytucji związanych z tą tematyką. Organizatorami spotkania były stowarzyszenia ZHI oraz SPIUG, • konferencja „Samodzielność Energetyczna Przedsiębiorstw” – dotycząca najnowszych technologii i rozwiązań energetycznych dla firm, przygotowana została przez firmę Abrys, • II Forum Energetyki Obywatelskiej – tematem przewodnim wydarzenia była energia zeroemisyjna dla społeczności obywatelskiej, • Energetyczny Talk Show – jest to cotygodniowy program na YouTube, prowadzony przez dwóch ekspertów branży energetycznej: Grzegorza Burka i Bogdana Szymańskiego. Na scenie Targów GREENPOWER wystąpili na żywo, by omówić najważniejsze energetyczne trendy. Wydarzenie zostało przygotowane przez wydawnictwo GLOBENERGIA, • Forum ŁAZIENKA.PRO – największe spotkanie z liderami i profesjonalistami branży łazienkowej. Specjaliści przyjrzeli się temu, co dzieje się obecnie na rynku, i omówili szereg nowości technologicznych i produktowych. Organizatorem Forum było czasopismo „Design/Biznes Łazienki”, • konferencja „Z kominiarzem bezpieczniej” – spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Zawodowe Korporacja Kominiarzy Polskich dla wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem i komfortem użytkowania przewodów kominowych, urządzeń grzewczych i wentylacji. Strefy specjalne Zdobywaniu wiedzy na Targach INSTALACJE i GREENPOWER sprzyjały także liczne strefy specjalne: • Strefa Ognia – specjalna przestrzeń przygotowana wraz z partnerem, magazynem „Świat Kominków”, w której swoje innowacyjne produkty oraz nowości rynkowe zaprezentowali przedstawiciele branży kominkowej, • Strefa Zielonej Energii – w ramach Strefy, przygotowanej przez magazyn „Biomasa”, zorganizowany został punkt informacyjny, gdzie poprzez prezentację czystych technologii i zielonych rozwiązań dla klientów indywidualnych i biznesu promowane były odnawialne źródła energii, • Strefa Cyfrowa Kuźnia – miejsce przygotowane przez twórców aplikacji SCCOT, które miało na celu przybliżenie przedsiębiorcom dostępnych na rynku rozwiązań cyfrowych, w realny sposób przekładających się na zwiększenie efektywności ich prac, • Strefa Nauki i Startupów – Porozumienie Spółek Celowych oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii wspólnie zaprezentowały ponad 20 wynalazków z obszaru energii i bezpieczeństwa. W Strefie dostępni byli także naukowcy, spin-offy i osoby odpowiedzialne za współpracę nauki i biznesu z polskich uczelni, • Strefa Edukacji – miejsce przygotowane przez firmę ATUM – Partnera Targów GREENPOWER i INSTALACJE, gdzie można było porozmawiać o szkoleniach, dofinansowaniach i technologiach. Do dyspozycji targowych gości byli branżowi eksperci opowiadający o realnych ścieżkach finansowania rozwoju zawodowego, • Strefa Władców Żywiołów – przygotowana przez OSFIS, dzięki licznym pokazom przybliżyła odwiedzającym najnowsze technologie oraz była idealną platformą wymiany doświadczeń. Energetyczne spotkania podczas EXPOPOWER Podobnie jak w latach poprzednich, także w tym roku program Targów EXPOPOWER obfitował w szereg wydarzeń promujących rozwiązania branży energetycznej. FOT. INSTALACJE GREENPOWER EXPOPOWER

17 2(33)|2024 WOKÓŁ BRANŻY Podczas trzech dni Targów na zwiedzających czekały liczne konferencje i wydarzenia gromadzące w jednym miejscu polską branżę energetyczną. Przykładem jest XII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” pt. „TECHNIKA ŚWIETLNA 2024”, odbywająca się pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. Wzięli w niej udział wykładowcy z krajowych uczelni technicznych, a także przedstawiciele czołowych producentów opraw i sprzętu oświetleniowego. Podczas Targów odbyła się też XIX Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” zatytułowana „STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2024”. Targom EXPOPOWER 2024 towarzyszyła również długo oczekiwana Konferencja #Ai_EnergINN, organizowana przez Eneę Operator oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Wydarzenie w całości zostało poświęcone wykorzystaniu sztucznej inteligencji w energetyce: – Głównym tematem tego spotkania były innowacje technologiczne w obszarze sztucznej inteligencji, która weszła do naszego energetycznego domu i już z niego nie wyjdzie – powiedział Marek Szymankiewicz, prezes Zarządu Enea Operator. SAWO, czyli siła spotkań na żywo Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO to największe tego typu targi branżowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaprezentowano na nich najnowocześniejsze dokonania polskich i zagranicznych producentów sprzętu i wyposażenia służących bezpieczeństwu, ochronie zdrowia i pracy, współczesnych technologii ratowniczych i tych skierowanych do branży BHP. Tegoroczna, silna reprezentacja zagranicznych wystawców Targów SAWO objęła firmy z blisko 25 krajów: Austrii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Pakistanu, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Sri Lanki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Tradycyjnie liderzy branży zostali uhonorowani prestiżowymi nagrodami Targów SAWO. W tym roku Złotym Medalem Grupy MTP Targów SAWO nagrodzono 16 produktów. Nagrodę Grand Prix Targów SAWO przyznano pięciu firmom. Natomiast wyróżnienie Acanthus Aureus powędrowało do dziesięciu wystawców. Element systemu obronności kraju Rangę branży BHP, ratownictwa i pożarnictwa oraz ich znaczenie dla obronności kraju podkreślił podczas oficjalnego otwarcia Targów SAWO 2024 gość honorowy, Jacek Siewiera, sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zaznaczył, że dzięki takim wydarzeniom jak Targi SAWO udział polskiego przemysłu i polskiej myśli technologicznej jest zauważalny w tworzeniu systemu obrony ludności. – W obliczu wydarzeń za naszą wschodnią granicą kwestia obrony życia obywatela w sposób, jaki państwo, a w tym przedsiębiorcy, podchodzi do wartości życia człowieka, jest świadectwem cywilizacyjnej różnicy pomiędzy światem zachodu a światem pozbawionym fundamentów prawa międzynarodowego i fundamentów poszanowania godności i życia człowieka – podkreślał Jacek Siewiera. Bezpieczeństwo ponad wszystko „Bezpieczeństwo” stanowiło słowo klucz tegorocznych Targów SAWO i przyświecało bogatemu programowi wydarzeń konferencyjnych towarzyszących ekspozycji. – W żadnej dziedzinie bezpieczeństwo nie jest staFOT. SAWO FOT. SAWO

18 2(33)|2024 WOKÓŁ BRANŻY nem stałym, nie jest czymś danym nam raz na zawsze. Naszym wspólnym zadaniem jest dbanie o to bezpieczeństwo i polepszenie mechanizmów, które prowadzą do jego zwiększenia, dlatego właśnie tegoroczne targi odbywają się pod hasłem „Razem dla bezpieczeństwa” – podkreślała Elżbieta Roeske, wiceprezes Zarządu Grupy MTP, podczas otwarcia konferencji pt. „Nowoczesne instalacje przeciwpożarowe w ochronie życia i mienia”. To ważne wydarzenie, które drugiego dnia Targów zgromadziło ponad 200 uczestników, zorganizowali wspólnie Oddział Wielkopolski SITP, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu oraz Grupa MTP. Podczas konferencji starszy brygadier, dr inż Dariusz Marczyński, dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA, podkreślał, iż bezpieczeństwo pożarowe jest obecnie postrzegane jako wytyczanie kierunków, standardów, ale też metod, które są punktem wyjściowym dla innych dziedzin. – Widzimy, że przy zagrożeniach terrorystycznych czy przy zagrożeniach związanych z infrastrukturą krytyczną wielu inżynierów, ekspertów czy znawców infrastruktury krytycznej zaczyna cytować rozwiązania, które są stosowane, przyjęte albo dyskutowane w przestrzeni bezpieczeństwa pożarowego – mówił Dariusz Marczyński. Praktyka czyni mistrza Tegoroczna edycja Targów SAWO była wyjątkowa nie tylko z powodu rekordowej liczby wystawców i zajmowanej przez nich powierzchni ekspozycyjnej, ale również pod względem oryginalności wydarzeń towarzyszących. Tłumy obserwatorów podziwiały dynamiczne pokazy ratownicze organizowane przez PSP, prezentację pojazdów i najnowocześniejszego sprzętu ratowniczego, strefę dronów i maszyn latających czy wystawę osprzętu strażackiego retro. Na tych, którzy – oprócz obserwowania pokazów – chcieli spróbować swoich sił w dziedzinach związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy, czekały zajęcia praktyczne i warsztaty, m.in. zajęcia Szkoły Latania Lipowicza, czyli gry połączonej z praktycznymi ćwiczeniami z prac na wysokości i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. – W czasie oczekiwania na kolejną edycję SAWO planujemy dla Was coś wyjątkowego. Sukces tegorocznej wystawy skłonił nas do podjęcia działań w kierunku rozszerzenia formuły Targów, dlatego liczymy, że w 2025 r. spotkamy się ponownie. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Targów oraz naszego profilu na LinkedIn. Wkrótce zdradzimy więcej szczegółów – mówi Dagmara Suprun, dyrektor Targów SAWO. FOT. SECUREX FOT. SECUREX

19 2(33)|2024 Reklama WOKÓŁ BRANŻY SECUREX – bezpieczna przyszłość XXIV edycja Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX tradycyjnie już stała się przestrzenią prezentacji aktualnych trendów i nowości z zakresu ochrony mienia, osób i informacji, zabezpieczeń technicznych czy cyberbezpieczeństwa, dając unikatowy wgląd w branżowe innowacje i umożliwiając profesjonalistom trzymanie ręki na pulsie najnowocześniejszych rozwiązań. Tematem przewodnim minionej edycji była „Bezpieczna przyszłość. Niekonwencjonalne rozwiązania w branży security”. Na ekspozycjach firm i instytucji poruszone zostały wszelkie aspekty związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Trzonem programu merytorycznego była I edycja Międzynarodowego Kongresu Zabezpieczeń Technicznych – zgromadził on ponad 500 słuchaczy, dla których liczne prelekcje wygłosiło aż 50 prelegentów. Znalazły się wśród nich charyzmatyczne postaci, takie jak gen. Bogusław Pacek czy płk Piotr Gąstał, którzy wskazywali na najważniejsze elementy systemów zabezpieczeń w wymiarze krajowym. Przez trzy dni obrad omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, m.in. współczesne zagrożenia wojenne, hybrydowe i terrorystyczne, cyberbezpieczeństwo (w tym implementacja dyrektyw DORA, NIS-2 i CER), ale także organizację systemu BHP i pierwszej pomocy. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających były spektakularne pokazy przeprowadzane przez funkcjonariuszy policji oraz reprezentantów Polskiej Izby Ochrony, konsultacje z ekspertami Krajowego Stowarzyszenia Informacji Niejawnych oraz VII Mistrzostwa Polski Instalatorów Systemów Alarmowych, organizowane przez Polską Izbę Systemów Alarmowych. Blok targów biznesowych złożony z wydarzeń dla branży energetycznej, instalacyjnej, zabezpieczeń i bezpieczeństwa pracy cieszył się dużym zainteresowaniem zwiedzających zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dziękujemy wszystkim za uczestniczenie w tym wydarzeniu. Podziękowania kierujemy zarówno do tych, którzy współpracują z nami od lat, jak i do tych, z którymi wiąże nas krótsza współpraca. Do zobaczenia za rok!

20 2(33)|2024 WOKÓŁ BRANŻY W dobie dynamicznego rozwoju technologii oraz rosnących wymagań dotyczących efektywności energetycznej i komfortu użytkowania budynków wyzwaniem staje się przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów w dziedzinie instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Naprzeciw tym potrzebom wyszło OSFIS, które wraz z ekspertami oraz przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych podjęło się zadania opracowania szczegółowego opisu kwalifikacji sektorowej dla wykonywania tych instalacji. Paweł Kaczmarek, prezes Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS) PIERWSZA SEKTOROWA KWALIFIKACJA DLA BRANŻY HVAC FOT. SUMMIT ART CREATIONS/ADOBE STOCK

21 2(33)|2024 WOKÓŁ BRANŻY Powstała w ten sposób pierwsza sektorowa kwalifikacja – wykonywanie instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego w obiektach budowlanych. Zdobyć ją będzie można w Branżowym Centrum Umiejętności, które Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych OSFIS wraz z partnerami buduje w Bydgoszczy. Misja i cele OSFIS Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych od lat działa na rzecz podnoszenia standardów w branży instalacyjnej, promując najlepsze praktyki, nowoczesne technologie oraz szkolenia zawodowe. Celem stowarzyszenia jest wspieranie firm instalacyjnych poprzez dostarczanie im narzędzi do rozwoju, w tym nowoczesnych standardów kwalifikacyjnych, które są niezbędne do utrzymania wysokiej jakości usług oraz dostosowania się do zmieniających się przepisów i norm. Jak powstała kwalifikacja? Prace nad opisem kwalifikacji sektorowej wykonywania instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego rozpoczęły się od szczegółowej analizy rynku i konsultacji z przedstawicielami branży. W procesie tym uczestniczyli zarówno eksperci techniczni, jak i praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Kluczowym elementem była identyfikacja potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców względem kompetencji zawodowych instalatorów. Następnie przeprowadzono analizę istniejących standardów i norm technicznych, które regulują wykonywanie instalacji płaszczyznowych. Wykorzystano przy tym najnowsze wytyczne dotyczące efektywności energetycznej oraz ekologicznych aspektów instalacji grzewczych i chłodzących. Na podstawie zebranych danych opracowano projekt opisu kwalifikacji, który zawierał szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Kluczowe komponenty opisu kwalifikacji Opis kwalifikacji sektorowej wykonywania instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego obejmuje szereg kluczowych komponentów, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania tego typu instalacji. Do najważniejszych z nich należą: 1. Wiedza techniczna: - znajomość zasad działania systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, - wiedza na temat materiałów i technologii stosowanych w instalacjach płaszczyznowych, - zrozumienie norm i przepisów dotyczących efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. 2. Umiejętności praktyczne: - umiejętność projektowania i montażu systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, - zdolność do przeprowadzania diagnostyki i serwisu instalacji, - umiejętność optymalizacji działania systemów w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. 3. Kompetencje społeczne: - zdolność do komunikacji z klientami i doradztwa w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań, - umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z innymi specjalistami, - świadomość ekologiczna i odpowiedzialność za wpływ wykonywanych prac na środowisko.

22 2(33)|2024 WOKÓŁ BRANŻY Znaczenie kwalifikacji dla branży instalacyjnej Wprowadzenie kwalifikacji sektorowej ma ogromne znaczenie dla całej branży instalacyjnej w Polsce. Przede wszystkim pozwala na ujednolicenie standardów kształcenia i certyfikacji, co przekłada się na podniesienie jakości świadczonych usług. Firmy instalacyjne zyskują pewność, że zatrudniają pracowników posiadających niezbędne kompetencje, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku. FOT. OSFIS FOT. OSFIS

23 2(33)|2024 WOKÓŁ BRANŻY Dla pracowników z kolei posiadanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje jest istotnym atutem, który zwiększa ich szanse na zatrudnienie oraz umożliwia dalszy rozwój zawodowy. Opis kwalifikacji stanowi także podstawę do tworzenia programów szkoleniowych, które mogą być realizowane zarówno w formie tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi e-learningowych. Przyszłość kwalifikacji w kontekście zmian rynkowych Rynek instalacji grzewczych i chłodzących podlega ciągłym zmianom, związanym nie tylko z postępem technologicznym, ale także z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Dlatego tak ważne jest, aby opracowane kwalifikacje były elastyczne i dostosowywały się do zmieniających się realiów. OSFIS będzie kontynuował współpracę w zakresie monitorowania i aktualizacji standardów, aby zapewnić ich aktualność i adekwatność. Wprowadzenie nowych technologii, takich jak systemy zarządzania energią czy inteligentne sieci, będzie wymagało dalszego rozszerzania kompetencji instalatorów. Dlatego planowane są kolejne projekty, które będą miały na celu opracowanie nowych kwalifikacji oraz aktualizację tych już istniejących. Wspólne działania OSFIS oraz partnerów stanowią gwarancję, że polska branża instalacyjna będzie w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości i nadal rozwijać się w sposób zrównoważony i innowacyjny. Przy wsparciu IBE Nowa kwalifikacja sektorowa „wykonywanie instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego” będzie dostępna w budowanym w Bydgoszczy Branżowym Centrum Umiejętności (BCU). BCU będzie nowoczesną placówką edukacyjną, której celem jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach technicznych. Centrum powstaje z myślą o dostarczaniu najwyższej jakości szkoleń zawodowych, które odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy i wymaganiom nowoczesnych technologii. Prace OSFIS nad opisem kwalifikacji sektorowej wykonywania instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, wspierane przez Instytut Badań Edukacyjnych, są istotnym krokiem w kierunku podniesienia jakości usług i profesjonalizacji branży instalacyjnej w Polsce. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się stworzyć szczegółowy i kompleksowy dokument, który będzie służył jako podstawa do kształcenia i certyfikacji nowych specjalistów. To z kolei przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm instalacyjnych oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników instalacji grzewczych i chłodzących. FOT. OSFIS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz