Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 24 FOT.UNSPLASH TYM ŻYJE BRANŻA ODPOWIEDŹ NA ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI KLIMATYCZNE Postępująca zmiana klimatu powoduje w skali ogólnoświato- wej duże zmiany. W Polsce jest to między innymi zmniejszenie się poziomu opadów oraz wysuszanie się zbiorników wodnych. Oczywiście zdarzają się intensywne opady deszczu, które jed- nak przyczyniają się do lokalnych podtopień, a ze względu na niewystarczająco rozwiniętą sieć retencyjną brak zatrzymywa- nia się wody opadowej w glebie. Dlatego Ministerstwo Klima- tu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpiły do realizacji nowego projektu. „Moja Woda” to program, który pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Dzięki tym inwesty- cjom zostanie zatrzymanych 1 mln metrów sześciennych rocz- nie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. Co oznacza, że ten milion metrów sześciennych wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych – podkreśla minister klimatu Michał Kurtyka. CEL I BUDŻET PROGRAMU Został ustalony na kwotę 100 milionów złotych, a celem jest łagodzenie suszy w Polsce. Każdy właściciel domu jednorodzin- nego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się budy- nek nowo budowany, wypłata środków przyznanych w formie dotacji, w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024, może nastąpić jedynie po oddaniu budynku do użytkowania, lecz nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Oddanie budynku do użytkowania należy udokumentować poprzez przedsta- wienie Funduszowi kopii ostatecznej decyzji pozwolenia na 1 lipca 2020 ruszył nabór wniosków do nowego programu realizowanego przez Ministerstwo Klimatu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - „Moja Woda”. Do dziś złożono ponad 6 tysięcy wniosków o dofinansowanie instalacji przydomowej retencji mającej na celu magazynowanie deszczówki i późniejsze jej wykorzystanie między innymi do podlewania przydomowych ogrodów. Projekt, który cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowanie albo kopii zaświadczenia właściwego powiato- wego inspektora nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. ZAKRES FINANSOWANYCH INWESTYCJI Finansowaniem w ramach programu „Moja Woda” objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki takiemu dzia- łaniu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kana- lizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice czy place. Pozyskane w ramach programu dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik reten- cyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację roz- sączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody. CZAS TRWANIA PROGRAMU Program„MojaWoda” będzie realizowanyw latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych wojewódz- kich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Artykuł powstał na podstawie materiałów pozyskanych od Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz