Wszystko Działa 3/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2020 30 JAROSŁAW KURZAWSKI radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Tworzy i rozwija markę QLegal, która zrzesza kancelarie adwokatów i radców prawnych z Poznania i Szczecina. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie sportowym. Na co dzień świadczy pomoc prawną dla klientów biznesowych oraz przedsiębiorców z różnych branż gospodarczych, w tym związanych z branżą budowlaną. Pojawienie się pandemii koronawirusa spowodowało, że wiele firm musiało zmienić strategię swojego działania. Choć lockdown mamy już za sobą, to branża instalacyjna oraz grzewcza na- dal odrabiają straty. Jednak pojawiła się kolejna realna pomoc dla przedsiębior- ców, tym razem z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nowa pomoc dla przedsiębiorców POMOC DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW W związku z trwającą pandemią Covid-19, pojawiła się ko- lejna forma wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, tym razem realizowana przez Państwową Agencję Rozwoju Przed- siębiorczości. Od 15 czerwca 2020 r. PARP przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe od średnich przedsiębiorców, zatrud- niających od 50 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, a którzy znaleźli się w trudnej sytu- acji lub zanotowali spadek obrotów w wyniku epidemii ko- ronawirusa. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorców, w tym samozatrudnionych, organizacją dofinansowań zajmu- ją się wojewódzkie urzędy marszałkowskie. Wsparcie udzielane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia lub Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – w zależności od województwa, na terytorium któ- rego przedsiębiorca składający wniosek prowadzi działalność. Środki mogą zostać przeznaczone na koszty prowadzenia działalności oraz te związane z finansowaniem kapitału obro- towego, np. opłacenie mediów, najem nieruchomości, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. WARUNKI UZYSKANIAWSPARCIA FINANSOWEGO Warunki dotacji są podobne do innych programów pomoco- wych proponowanych przez rząd w związku z epidemią ko- ronawirusa. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który na skutek pandemii w dniu udzielenia pomocy znajdu- je się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Przez trudną sytuację rozumie się okoliczności uzasadniające wszczęcie postępowania likwi- dacyjnego, upadłościowego lub rozwiązanie, czy też wykre- ślenie z właściwego rejestru. Ponadto, wymogiem jest to, by przedsiębiorca funkcjonował co najmniej od 31 grudnia 2019 r., przy czym nie mógł znajdować się wówczas w trudnej sy- tuacji finansowej. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostko- wej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których przedsiębiorca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe na okres maksymalnie trzech miesięcy. Z tego względu poziom zatrudnienia ma kluczowe znaczenie. Zatrudnienie podaje się FOT.ADOBESTOCK w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na moment składania wniosku. Pod uwagę bierze się pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek. W praktyce wnioskodawca, który ubiega się o wsparcie na trzy miesiące, może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 18 744,00 zł do 429 827,49 zł w zależności od liczby za- trudnionych pracowników. LIMIT WYPŁAT Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, dlatego wnio- skodawca może otrzymać wsparcie do maksymalnej kwoty pomocy możliwej do otrzymania, tj. do limitu 800 tys. EUR. W zależności od poziomu przekroczenia limitu, można wnieść o zmniejszenie dotacji do kwoty niepowodującej takiego przekroczenia. Wnioski składane są w formie elektronicznej, z wykorzy- staniem generatora wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP. Nabór na dofinansowania dla średnich przedsiębiorców kończy się 31 lipca 2020 r., jednakże jest on prowadzony w trybie ciągłym, a o przyznaniu dofinansowa- nia decyduje kolejność złożenia wniosku. Przedsiębiorca nie musi opisywać we wniosku planowanych działań ani przed- stawiać szczegółowego budżetu. Warto podkreślić, że PARP może skrócić nabór, jeśli wartość wnioskowanych dofinanso- wań przekroczy budżet. Z powyższych względów nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. W FIRMIE

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz