Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 37 FOT.GRUPAROCA ŁAZIENKOWE INSPIRACJE Grupa Roca wzmacnia swoją pozycję na światowym rynku, przejmując firmę Sanit Projekt Łazienki 2021” – wystartowała 23. edycja Konkursu KOŁO! D zięki tej transakcji Grupa Roca, obecna w 170 krajach i posiadająca 85 fabryk, wzmocni swoją pozycję na rynku (operacja oczekuje na zatwierdzenie przez organy ochro - ny konkurencji). Sanit jest bowiem trzecim co do wielkości w Niemczech i piątym w Europie producentem w swojej ka - tegorii. Za stronę prawną odpowiedzialne są firmy Alantra oraz Allen & Over. Na segment systemów podtynkowych składają się zbiorni - ki podtynkowe, przyciski spłukujące i ramy. Obecnie jest to rynek, który dynamicznie się rozwija, ze względu na coraz większe zainteresowanie podwieszanymi toaletami WC, czy - li rozwiązaniami higienicznymi, komfortowymi i zajmujący - mi mało miejsca w przestrzeni łazienkowej. Firma Sanit, założona w 1945 roku, z siedzibą w Eisenbergu, należy do grupy Aliaxis, światowego lidera systemów w za - kresie wody i energii, obecnego w ponad 40 krajach. Przed - siębiorstwo posiada trzy zakłady produkcyjne w Niemczech, zlokalizowane w miejscowościach: Eisenberg, Rödental i Wittenberga. Centra te zatrudniają 378 specjalistów i eks - portują towary do ponad 70 krajów. Oprócz wyżej wymie - nionych kategorii produkują również akcesoria do montażu. W 2020 roku obroty firmy wyniosły 74 mln euro. W ramach strategii grupy, polegającej na tworzeniu wyspe - cjalizowanych centrów kompetencji dla różnych kategorii produktów łazienkowych, Sanit stanie się centrum rozwoju stelaży podtynkowych Grupy Roca. CEO Grupy Roca – Albert Magrans zwrócił uwagę na efekt synergii, który przyniesie transakcja: „Przejęcie Sanit jest fundamentalnym krokiem, aby integrować produkty i two - rzyć kompletne rozwiązania łazienkowe, które oferują za - awansowaną technologię jako wartość dodaną. Tym samym wzmocnimy naszą globalną pozycję lidera”. K onkurs zwraca uwagę na deficyt toalet publicznych w Polsce oraz na często pozostawiające wiele do życzenia warunki panują - ce w ogólnodostępnych ubikacjach. Przez ponad dwadzieścia lat, dzięki organizatorowi, partnerom, a także autorom najciekawszych zgłoszeń, powstały nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne toalety w wielu miejscach w Polsce. Partnerem tegorocznej edycji został Tatrzański Park Narodowy. Rejon polany Huciska w Dolinie Cho - chołowskiej, czyli lokalizacja projektowanej toalety, został wybra - ny nie bez przyczyny – Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN podjął decyzję, by przenośne toalety typu toi toi sukcesywnie zastępować stacjonarnymi. Między innymi w Dolinie Chochołowskiej obecnie znajdują się przenośne szalety, a szlak jest jednym z najpopular - niejszych w Tatrach. Toalety stacjonarne są rozwiązaniem bardziej ekologicznym i estetycznym, znacząco też wpłyną na komfort tury - stów tłumnie odwiedzających Dolinę Chochołowską. TOALETA KOŁO SZLAKU Konkurs skierowany jest do architektów oraz studentów archi - tektury. Ich zadaniem będzie zaprojektowanie obiektu o funkcji toalety publicznej, z pomieszczeniem gospodarczym na użytek Tatrzańskiego Parku Narodowego, udostępnionego dla turystów w rejonie polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej. Koncepcja ma wpisywać się w otoczenie, nawiązywać do lokalnej tradycji, kultury, przyrody, historii; w projekcie muszą być wykorzystane produkty marek Geberit i/lub KOŁO. Ważne jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających dostęp do obiektu wszystkim grupom odbiorców, w tym turystom o szczególnych potrzebach, takim jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy opiekunowie z małymi dziećmi. Istotne będzie także projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju (wykorzystanie materiałów natural - nych oraz przyjaznych dla środowiska, zastosowanie źródeł energii odnawialnej, odzysk wody, projektowanie rozwiązań mających na celu zmianę nieekologicznych zachowań turystów). HARMONOGRAMKONKURSU Regulamin konkursu ze wszelkimi wytycznymi technicznymi i ma - teriałowymi dotyczącymi projektów i lokalizacji, szczegółami na temat nadsyłania zgłoszeń oraz harmonogramem jest dostępny na stronie www.konkurskolo.pl . Termin nadsyłania projektów mija 11 października 2021 roku. Laureatów konkursu „Projekt Łazienki 2021” poznamy w listopa - dzie 2021 roku podczas uroczystej gali – w zależności od sytuacji – w większym gronie lub online. Grupa Roca, światowy lider w branży ła - zienkowej, wzmacnia swoją pozycję po - przez przejęcie niemieckiej firmy Sanit, producenta systemów podtynkowych. Odbywający się co roku konkurs KOŁO na pro - jekt łazienki, organizowany przez firmę Geberit, zawsze budzi ogromne zainteresowanie wśród początkujących architektów i studentów archi - tektury. Partnerem tegorocznej edycji konkursu został Tatrzański Park Narodowy, który na miej - sce projektu wybrał Dolinę Chochołowską.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz