Wszystko działa 3/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 3 | 2021 9 WOKÓŁ BRANŻY WIELE PYTAŃ – BRAK JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI Prognozy dotyczące rozwoju sytuacji bardzo się między sobą różnią. Podobnie jest w przypadku opinii o tym, co się zdarzy za kilka lat lub nawet za kilka miesięcy. Wszyscy też zastanawiają się, JAK DŁUGO TO POTRWA? Na razie oczywiście należy korzystać z dobrej koniunktury, ale co potem? Czy bańka w budownictwie mieszkaniowym pęk - nie? Jak szybko? Za trzy miesiące czy za trzy lata? Czy wzrost cen surowców ma podstawy rynkowe, czy jest to spekulacja? Po dobrym, wbrew obawom, dla naszej branży ubiegłym roku 2020 i obiecującym początku roku 2021 warto się zastanowić, jakie czynniki będą wpływać na branżę w naj - bliższej przyszłości. Ja wyróżniłbym dwa: Warunki Tech - niczne 2021 i Europejski Zielony Ład. W dużym skrócie – obowiązujące od początku 2021 roku Warunki Techniczne w porównaniu z poprzednimi przepi - sami znacząco ograniczają dopuszczalne zużycie energii w budynkach jedno- i wielorodzinnych. W sposób oczy - wisty dotyczy to izolacyjności przegród: ścian, dachów i okien. Ale nawet najlepiej izolowany dom wymaga ogrza - nia, świeżego powietrza dla utrzymania komfortu higie - nicznego mieszkańców. Połączone wymagania minimalnej izolacyjności, maksymalnego rocznego zużycia energii na metr kwadratowy budynku oraz warunki higieniczne spra - wiają, że nie wszystkie dotychczas powszechnie stosowa - ne technologie ogrzewania będą te wymagania spełniać. Ogrzewanie oparte na piecu gazowym ich nie spełni. Insta - lacja musi być uzupełniona np. instalacją solarną i wenty - lacją mechaniczną. Wymagania nowych przepisów spełnia zasadniczo zastosowanie pomp ciepła wraz z instalacją fo - towoltaiczną. Nie muszę dodawać, jak bardzo nowe Wa - runki Techniczne 2021 zmieniają nasz instalacyjny rynek. Ale prawdziwa rewolucja dopiero nadchodzi. Pisałem o tym wcześniej, ale pojawiają się nowe pomysły, a kie - runkowe decyzje zapadają coraz szybciej i są coraz bar - dziej radykalne. Unia Europejska na podstawie wielu opracowań uznała, że najbardziej korzystne dla dalszego rozwoju europejskiej gospodarki jest jej oparcie na celach klimatycznych: Zielony Ład zakłada osiągnięcie neutralno - ści klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2050. Aby ten polityczny cel osiągnąć, trzeba prawdziwie powszechnych zmian w technologii, metodach produkcji, rzeczywistych innowacji. Stopień determinacji Unii Europejskiej pokazuje przyspieszenie realizacji niektórych celów. Do roku 2030 zakłada się redukcję emisji CO 2 co najmniej o 55%, zwięk - szenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii o 38-40% oraz redukcję zużycia energii o 36-37%. Strate - gia Integracji zakłada, że odnawialne źródła energii będą podstawą wytwarzania energii elektrycznej (nie węgiel, nie gaz – wodór będzie tylko uzupełnieniem). Na pierwszy plan wysuwa się efektywność energetyczna oraz elektryfikacja. Ponad 75% emisji CO 2 powstaje w ogrzewnictwie i trans - porcie. Te obszary będą podlegały daleko idącym zmianom legislacyjnym w najbliższych latach. Elektryfikacja trans - portu dotyczy nas mniej niż strategiczny plan znaczącego zwiększenia udziału energii elektrycznej w ogrzewaniu. Unia Europejska uznaje, że prąd z OZE jest najbardziej czy - stym i efektywnym źródłem energii. JAKIE TO MA KONSEKWENCJE? Po pierwsze finansowanie. W budżecie Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy cele klimatyczne (opisane powyżej) będą miały priorytet. Oznacza to, że kraje członkowskie Unii będą w pierwszej kolejności korzystać ze wsparcia fi - nansowego Unii dla realizacji celów zgodnych ze strategią Zielonego Ładu. Trudniej lub w ogóle nie będzie dostępne np. finansowanie inwestycji związanych z paliwami ko - palnymi. Dotyczy to oczywiście węgla, ale również gazu. Wbrew wcześniej przekazywanym informacjom i założe - niom wodór będzie tylko paliwem uzupełniającym. Po drugie regulacje. Planowana jest zmiana przepisów za - ostrzająca wymagania dla dotychczas powszechnych tech - nologii (np. ogrzewanie gazowe, kotły na biomasę), która sprawi, że elektryfikacja będzie finansowo korzystniejsza dla użytkowników. Obciążenie gazu jako źródła energii dla ogrzewania dodatkowymi opłatami (podobnymi do świa - dectw CO 2 ) lub nawet wprowadzenie zakazu stosowania gazu do ogrzewania (rozważane przez Unię Europejską) może drastycznie zmienić branżę. Z drugiej strony, rosnące koszty zakupu uprawnień do emisji CO 2 w produkcji ener - gii elektrycznej z paliw kopalnych sprawią, że preferencje dla energii elektrycznej będą dotyczyć tylko „ekologicznej” energii elektrycznej. W najbliższych miesiącach zobaczymy, jak te ogólne strate - gie będą przekładane na szczegółowe przepisy. Nie wiado - mo, jaki będzie ostateczny kształt tych przepisów, ale jedno jest pewne: zmiany będą dość radykalne. I będą miały duży wpływ na wiele branż, w tym branżę instalacyjną. Najwyż - szy czas na dopasowanie się do nowej rzeczywistości. Tomasz Boruc, dyrektor zarządzający ZHI Wzrost cen i popytu wydaje się wręcz nienaturalny – brakuje wszystkiego: od stali i drewna, po elektroniczne chipy do żarówek ledowych. Warunki Techniczne w porównaniu z poprzednimi przepisami znacząco ograniczają dopuszczalne zużycie energii w budynkach jedno- i wielorodzinnych. W sposób oczywisty dotyczy to izolacyjności przegród: ścian, dachów i okien.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz