Wszystko Działa 4/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 4 | 2020 13 Redukcja emisji gazów cieplarnianych to cel nadrzędny wielu państw, ale też większych związków czy organizacji. Nieustannie toczą się debaty na temat rozwiązań, które pomogą ten cel zrealizować, a trzeba dodać, że jest on am- bitny. Zgodnie z najnowszymi założeniami Komisja Europejska zaproponowa- ła redukcję emisji gazów cieplarnianych aż o 55% do 2030 roku. Czy ten cel jest możliwy do osiągnięcia? Komisja Europejska proponuje redukcję emisji gazów cieplarnianych NOWA PROPOZYCJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Komisja Europejska opublikowała 17.09.2020 nową propozy- cję celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., aby zwiększyć poziom ograniczenia z obecnych 40% do 55%. Wniosek ten będzie wymagał negocjacji z Parlamentem Euro- pejskim i państwami członkowskimi, zanim stanie się aktem prawnym. Odpowiedzialna za to zagadnienie komisja w Parlamencie Eu- ropejskim zajęła już stanowisko w sprawie 60% redukcji emisji w ramach dyskusji nad prawem klimatycznym do 2050 r., pod- czas gdy Rada państw członkowskich nie zajęła jeszcze stano- wiska. Cel jest częścią szerszego dokumentu, zwanego planem klimatycznym, który przedstawia niektóre z inicjatyw, które Komisja Europejska podejmie w najbliższych miesiącach. Kilka istotnych punktów dotyczących branży instalacyjno- grzewczej zawartych w planie klimatycznym Komisji: • Plan przewiduje, że nadchodząca inicjatywa - fala renowacji budynków (spodziewana w połowie października) - zapo- czątkuje działaniamające na celu „przestawianie się instalacji grzewczych z paliw na rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, upowszechnianie najbardziej efektywnych energetycznie produktów i urządzeń, wprowadzenie inteli- gentnych systemów zarządzania energią w budynkach […] i poprawę termoizolacji w budynkach”. Przewiduje wprowa- dzenie instrumentów finansowych i będzie wspierać szkole- nia w zakresie umiejętności w tych zakresach (s. 20). • Komisja zmierza w kierunku włączenia budynków do EU ETS (system handlu uprawnieniami do emisji CO2), chociaż sfor- mułowanie pozostawia możliwość innych opcji legislacyj- nych (s. 14). • W planie wspomina się o przekazywaniu dochodów z ETS gospodarstwom domowym o niskich dochodach w celu sty- mulowaniu przestawiania się na technologie niskoemisyjne także w takich gospodarstwach domowych - ta sekcja pozo- stawia otwarte drzwi do wykorzystania dochodów z ETS na renowację budynków wykorzystywanych przez mieszkań- ców o niskich dochodach. (str. 5 i 14). • Charakter i poziom dzisiejszego indykatywnego celu w zakre- sie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych, zawar- tego w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, może być poddany ponownej ocenie (str. 19). • Większość oszczędności energii potrzebnych do osiągnięcia celu musiałaby pochodzić z budynków. W związku z tym Komisja określi każdą potrzebę ukierunkowanej zmiany dy- rektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (str. 20). NASTĘPNE KROKI • 5-8 października 2020 r .w Parlamencie Europejskim odbę- dzie głosowanie na posiedzeniu plenarnym w sprawie celu na 2030 r. i prawa klimatycznego na 2050 r. • Połowa października 2020 r. (jak się oczekuje): Komisja Eu- ropejska opublikuje program fala renowacji budynków (the Renovation Wave for buildings). TŁO W grudniu 2019 r. Komisja Europejska wyznaczyła strategicz- ny kierunek dekarbonizacji gospodarki europejskiej do 2050 r. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W programie Euro- pejski Zielony Ład (The European Green Deal) ogłoszono, że w 2030 roku cel dekarbonizacji – obniżenia emisji CO2 zosta- nie zwiększony z obecnych 40%. Opracowanie na podstawie materiałów z EHI i Komisji Europejskiej: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych FOT.ADOBESTOCK WOKÓŁ BRANŻY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz