Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 30 3W: Woda – Wodór – Węgiel to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, jedynego w Polsce banku rozwoju, który wspiera zrównoważony rozwój społecz - no-gospodarczy kraju. Bank rozpoczyna realizację inicjatywy 3W, aby wesprzeć świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w prze - myśle, energetyce i medycynie. Te trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowied - nio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkuren - cyjną. 3W to długofalowy program, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową. „D laczego akurat 3W? Powód jest bardzo prosty – to woda, wodór i węgiel będą kształtować nowoczesną i zrówno - ważoną gospodarkę. Polska ma ogromny potencjał intelektu - alny. Innowacyjne rozwiązania, które tworzą nasi naukowcy, powinny być inspiracją do rozwoju nowych biznesów. I odwrot - nie: biznes, który potrzebuje nowych technologii, szuka wsparcia w nauce. By osiągnąć sukces, potrzebujemy integratora, który z jednej strony będzie łączyć potencjalnych naukowych i bizne - sowych partnerów, a z drugiej pomoże stworzyć przyjazny dla nich ekosystem. BGK z chęcią podejmie się tej roli” – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Kra - jowego. „Chcemy także obudzić wśród Polaków świadomość, że ich codzienne decyzje mają wpływ nie tylko na klimat i otacza - jące nas środowisko, ale także na to, jaka jest kondycja polskich przedsiębiorstw i stan naszej gospodarki” – dodaje prezes BGK. 3W dla innowacyjnej gospodarki Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że trzy zasoby: woda, wodór, węgiel, w istotny sposób wpłyną na rozwój inno - wacyjnych technologii. Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że trzy zasoby: woda, wodór, węgiel, w istotny sposób wpłyną na rozwój innowacyjnych technologii. Woda Woda jako źródło życia, ale również niezbędny zasób wykorzy - stywany w przemyśle i energetyce, ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Umiejętne nią gospodaro - wanie pomoże nam budować kapitał technologiczny. W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 1600 m 3 wody – trzy razy mniej niż średnio w Europie, dlatego musimy zadbać o re - tencję i systemy melioracyjne. To bardzo ważne, by w sytuacji zmieniającego się gwałtownie klimatu, w sposób mądry i prze - myślany zarządzać zasobami wody. Musimy działać na rzecz no - woczesnej gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym. Wodór Zmiany klimatu to również inwestycje w nowoczesne i odna - wialne źródła energii. Wodór ma szansę stać się paliwem przy - szłości, a cały świat staje dowyściguwwalce o prymwprodukcji zielonego, ekologicznego wodoru. W tym wyścigu mamy szansę być liderem. Doliny wodorowe, farmy wiatrowe, które produku - ją zielony wodór, autobusy i pociągi wodorowe to wcale nie jest pieśń przyszłości. To rzeczy, które już się dzieją. Węgiel Owęglu myślimy przede wszystkim jako o paliwie, które po spa - leniu zanieczyszcza nasze powietrze. BGK chce wspierać zastoso - wanie węgla nieenergetycznegownowoczesnych technologiach. Jego innowacyjne zastosowania można znaleźć w medycynie, farmakologii, kosmetologii bądź budownictwie. Węgiel to także grafen i nanorurki węglowe. Jednym z istotnych działań inicjatywy BGK ma być utworzenie Centrum 3W. Jego zadaniem będzie rozbudowa know-how, a w długiej perspektywie wzmacnianie konkurencyjności pol - skich przedsiębiorstw zajmujących się wykorzystaniem wodoru, wody i innowacyjnych technologii węglowych. 3W: Woda - Wodór - Węgiel. Nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego FOT.AdobeStock Ogrzewanie i klimatyzacja

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz