Wszystko działa 4/2021

wszystko działa! 4 | 2021 4 Fot.AdobeStock wokół branży Zmieniające się przepisy prawa z zakresu ogra - niczenia emisji CO 2 do atmosfery zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym są przy - czynkiem do wprowadzania zmian w technolo - gii urządzeń grzewczych. O tym, przed jakimi wyzwaniami stoi branża instalacyjna, rozma - wiamy z organizatorami V Konferencji Rynku Urządzeń Grzewczych, Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji. Zmiany w branży są nieuniknione 15 września odbędzie się Konferencja, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele branży insta - lacyjnej. O jakich problemach będziecie Państwo chcieli rozmawiać? Tomasz Boruc, dyrektor zarządzający ZHI: Wiele się dzieje w legislacji, szczególnie na poziomie eu - ropejskim. Komisja Europejska wprowadza bowiem program nakierowany na ochronę klimatu, czyli Zielony Ład. Ma on daleko idące konsekwencje dla nas wszystkich, a szczególnie dla branży związanej z ogrzewaniem, produkcją energii oraz jej wyko - rzystaniem w budownictwie. Podczas wspomniane - go spotkania chcielibyśmy zastanowić się wspólnie z przedstawicielami branży, jaki wpływ będzie miał Zielony Ład na całą branżę instalacyjno-grzewczą. Od dawna dyskutuje się o problemie emisji CO 2 do atmosfery, która według planów Komisji Europej - skiej ma być zmniejszona, aby osiągnąć neutralność klimatyczną już w roku 2050. Czy to jest możliwe i jakim kosztem? Nad tym zagadnieniem będziemy się wspólnie zastanawiać. Uwagę branży w ostatnich tygodniach zwraca dale - ko idący plan Fit for 55. Tomasz Boruc: Zgadza się. Zakłada on między in - nymi nałożenie podatków na produkcję energii elektrycznej ze wszystkich paliw kopalnych, co ma w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia za - interesowania nowoczesnymi technologiami pro - dukcji. Nowy program, ale także Zielony Ład, będą wpływać na producentów, wykonawców, dystrybu - torów, ale przede wszystkim na użytkowników. Tak

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz