Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 14 WOKÓŁ BRANŻY III kwartał roku w branży instalacyjno-grzewczej to zazwyczaj okres najwyższej sprzedaży urządzeń i elementów instalacji grzewczej. Pandemia koronawirusa wpłynęła na decyzje za- kupowe wielu osób, ale jak wynika z raportu przygotowane- go przez Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych – branża instalacyjno-grzewcza w Polsce osiąga wzrosty obrotów. Trzeci kwartał 2020 w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA W KRAJU W III kwartale 2020 roku widać było symptomy odbu- dowy gospodarki po negatywnym wpływie pandemii koronawirusa i wynikającym z zastosowanych środków w postaci lockdownu na przełomie I i II kwartału. We- dług danych podanych przez GUS, w okresie styczeń – wrzesień 2020 roku produkcja sprzedana przemysłu była o 3,2% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, kiedy wzrost wyniósł 5,9%. We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 9,8% w po- równaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,9%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o cha- rakterze sezonowym, w samym wrześniu 2020 r. produk- cja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,6% wyższym niż we wrześniu 2019 r. i o 3,0% wyż- szym w porównaniu z sierpniem 2020 r. Według danych podanych przez GUS, dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wg cen stałych w Polsce po II kwartale 2020 roku wygląda następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE IX 2020 I-IX 2020 VIII 2020=100 IX 2019=100 PRZECIĘTNA MIESIĘCZNA 2015=100 I-IX 2019=100 PRZEMYSŁ 15,5% 5,9% +31,0% -3,2% GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 8,7% -14,4% -15,7% -9,5% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 17,1% 7,2% +36,6% -3,4% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ� 1,4% -3,4% -7,9% -1,6% (źródło: GUS) FOT. ADOBE STOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz