Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 22 TYM ŻYJE BRANŻA Potrzeba systematycznego podnosze- nia kwalifikacji nauczycieli kształ- cenia zawodowego w zakresie wia- domości i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem znalazła swoje urzeczywistnienie w obowiąz- kowych szkoleniach branżowych. Wy- sokie kwalifikacje i kompetencje za- wodowe nauczycieli to wyższy poziom kształcenia, lepsza jakość edukacji, lepiej przygotowani uczniowie. Pierwsze szkolenie branżowe dla nauczycieli z Zawodem Możliwości I dea szkoleń branżowych zakłada aktywny udział praco- dawców, branżowych ekspertów czy organizacji jako klu- czowych współuczestników całego procesu. Dzięki temu nauczyciele będą mogli poszerzać swoją wiedzę zawodo- wą w najlepszych zakładach produkcyjnych i usługowych, poznawać najnowsze technologie i produkty, rzeczywiste warunki pracy i przyswajać realia rynkowe rządzące daną branżą. POMYSŁ OSFIS NA SYSTEMOWE PRZESZKOLENIE PEDAGOGÓW Wraz ze współorganizatorami projektu opracowaliśmy Program Szkoleń Branżowych dla nauczycieli . Szkole- nia branżowe będą miały dwustopniową formułę. Szkole- nia I stopnia odbywać się będą w centrach szkoleniowych współorganizatorów projektu, a prowadzić je będą eksperci branży. Stopień II będzie miał wymiar czysto praktyczny, a rolę mentorów przyjmą aktywni zawodowo i doświad- czeni instalatorzy. Szacujemy, iż liczba nauczycieli kwa- lifikujących się do przeszkolenia i podniesienia swoich kompetencji wynosi blisko 1400 osób. Warto również przypomnieć, że nasz program spotkał się z uznaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, któ- re objęło patronatem honorowym ten obszar naszego działania w ramach projektu. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego planowa- liśmy zainaugurować również rok szkoleniowy dla na- uczycieli zawodów branży instalacyjnej. Szybko stało się jasne, że stacjonarne spotkania nie będą mogły się odby- wać. W odpowiedzi na aktualną sytuację, utworzyliśmy szkolenia online – webinary, podczas których prowa- dzący spotkania „na żywo” eksperci branży podzielą się najbardziej aktualną wiedzą i wiadomościami z zakresu techniki grzewczej, sanitarnej, klimatyzacji, wentylacji i OZE. Na taki format kształcenia uzyskaliśmy również zgodę MEN. PIERWSZYCH 16 NAUCZYCIELI PODNIOSŁO SWOJE KOMPETENCJE 24 listopada odbyło się pierwsze szkolenie branżowe dla nauczycieli przygotowujących swoich uczniów do zawodu instalatora. Dzięki zaangażowaniu firmy PURMO Group Poland, wio- dącego producenta systemów ogrzewania oraz współ- organizatora projektu #zawódMożliwości, mogliśmy zorganizować pierwsze szkolenie branżowe podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli zawodu instalatora. Ideą szkolenia było przekazanie merytorycznej wiedzy na temat wodnego ogrzewania podłogowego. Uczestnicy mogli za- poznać się z technologią wykorzystywaną przy budowie instalacji. Oprócz samego szkolenia nauczyciele poznali również historię marki PURMO. Niezbędną i wyczerpującą wiedzę przekazali eksperci PUR- MO – Karol Choluj oraz Janusz Skibniewski. Prezentacje wykorzystane podczas szkolenia wraz z materiałami szko- leniowymi zostały udostępnione uczestnikom, by mogły posłużyć do dalszej pracy dydaktycznej na zajęciach szkol- nych. Nauczyciele otrzymali również specjalne certyfikaty. Szkolenie zakończyliśmy quizem sprawdzającym wiedzę uczestników, a na zwycięzców czekały drobne upominki przekazane przez PURMO. Zawsze jest dobry moment, by dołączyć do projektu! Inicjując projekt #zawódMożliwości, mieliśmy świado- mość, że stawiamy przed sobą niemałe wyzwanie. Cały czas potrzebujemy wspólnego zjednoczonego działania wszystkich uczestników branży. Refleksja, jaka płynie ze MATERIAŁY: OSFIS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz