Wszystko Działa 5/2020

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2020 31 A JEDNAK UPRAWNIENIA� Najważniejszą zmianę, jaką wprowadza opublikowane 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie o zniesieniu imien- nych zezwoleń na obsługę wózków jezdniowych – osoby te, które zrobiły kurs niezakończony potwierdzeniem kwalifi- kacji przed komisją UDT i poruszały się na wspomnianych imiennych zezwoleniach, będą musiały w najbliższych latach uzupełnić swoje kwalifikacje. Zgodnie z nowym rozporządzeniem tylko osoby, które zdobyły uprawnienia kwalifikacyjne UDT, mają terminowe prawo do legalnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Termin zmiany zezwoleń imiennych na uprawnienia UDT jest zapisany w przepisach Rozporządzenia w sprawie bez- pieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jez- dniowych z napędem silnikowym obowiązującego od 15 października 2019 r. Tego dnia weszło w życie rozporzą- dzenie zmieniające Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Informuje nas o tym zmieniony § 18 w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47). W praktyce oznacza to, że zakłady pracy nie mają już moż- liwości przeprowadzania wewnętrznych szkoleń i wydawa- nia firmowych zezwoleń na pracę dla operatorów. Wszyscy pracownicy zajmujący się obsługą wózków widłowych mu- szą posiadać państwowe uprawnienia na wózki widłowe, potwierdzone pozytywnie zaliczonym egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Z dniem 1 czerwca 2019 roku weszły w życie postanowie- nia zawarte w nowelizacji Ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 grudnia 2018. Najważniejsza zmiana dotyczyła wprowadzenia terminowości uprawnień na wózki widło- we. Oznacza to, że raz zdobyte uprawnienia na wózki wi- dłowe nie są już ważne bezterminowo i do końca życia, jak dotychczas, lecz w zależności od rodzaju urządzenia, waż- ność zezwoleń może wynosić od 5 do 10 lat. Terminowość W FIRMIE Operatorzy wózków widłowych pilnie poszukiwani. Takich ogłoszeń w mediach znajdziemy wiele, ale trzeba pamiętać, że zatrudniając pracownika na to stanowisko, przedsiębiorca jest zobowiązany sprawdzić jego kwalifikacje. Te powinny być potwierdzone egzaminem UDT. Zmiana przepisów dotyczących uprawnień operatorów wózków widłowych uprawnień obowiązuje zarówno w przypadku operatorów, jak i konserwatorów wózków widłowych. DO KIEDY NALEŻY WYMIENIĆ IMIENNE ZEZWOLENIA NA UPRAWNIENIA UDT? Nowe Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Tech- nologii z dnia 8 października 2019 r. zmienia rozporzą- dzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1948). W świetle nowych przepisów operatorzy wózków widło- wych zyskali więcej czasu na wymianę uprawnień, gdyż imienne zezwolenia wystawiane przez pracodawców będą obowiązywały dłużej. Nowe terminy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych podno- śnikowych wydanych przez pracodawcę: 1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2023 r.; 2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2026 r.; 3) wystawione w okresie po 1 stycznia 2015 r. tracą waż- ność z dniem 31 grudnia 2027 r. ŹRÓDŁA: 1) HYPERLINK „https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a- %2f%2fwww.lemarpol.com.pl%2f&c=E,1,Q03ZHEEhQtBNC0vNY- 4ufOOBoU31cNkIC9DnSwgfS3_ChAgWSNsHhtkR3DM6DHqkB- SANXusXEAsZpkeNNOzWnnniP-ub4WroXYGHNimDLCJUGhZw- 1f293pCnRDdOs&typo=1” https://www.lemarpol.com.pl/ 2) HYPERLINK „https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a- %2f%2fmojaprofesja.pl%2f&c=E,1,J2-F3yjo4NjjpIH7i3aeMMb8CeDlU- qt-CcaeJJzyUgm2vMj7Usq5UiI6OOJ4S6Jc8DjK8AvCIp0SfwWcc48I- Hah_ScbTXVuowcjEehuByNQxhrGxGxs4Qcs1Jq4,&typo=1” https:// mojaprofesja.pl/ 3) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeń- stwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Marcin Łyskawa, pracownik służb BHP z firmy MARTI Dorota Janowska FOT. ADOBE STOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz