Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 24 Będą dopłaty do pomp ciepła. Już niebawem rusza program „Moje Ciepło” Program „Moje Ciepło” przewiduje udzielanie dopłat do zakupu i mon - tażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Finansowanie programu pochodzić będzie z II transzy środków z unijnego Funduszu Modernizacyjnego. Fundusze zostaną przekazane również na realizację pięciu innych programów zgłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet zaakceptowanych polskich projektów to 8,1 mld zł. DROGA LEGISLACYJNA PROGRAMU „MOJE CIEPŁO” Założenia programu „Moje Ciepło” wraz z planem jego wdrażania zostały przyjęte przez zarząd Narodowego Fun - duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jeszcze w sierpniu br. Następnie program został pozytywnie zaopi - niowany przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Radę Konsultacyjną, co umożliwiło złożenie wniosku o dofinan - sowanie programu z Funduszu Modernizacyjnego (FM) – nowego europejskiego instrumentu wspierania moder - nizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. – Program „Moje Ciepło” został zaakceptowany przez Ko - mitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po uzy - skaniu pozytywnej oceny i rekomendacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego otwiera drogę do praktycznego wdrożenia przez NFOŚiGW programu „Moje Ciepło” – podkreśla wiceprezes Narodo - wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizycz - ne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jak wskazuje wiceprezes Paweł Mirowski, odpowiedzial - ny za operacyjne uruchomienie programu „Moje Ciepło” – Głównym celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i ener - getyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednoro - dzinnych. Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementar - ny wobec programu „Czyste Powietrze”. Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od ro - dzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinanso - wanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp po - wietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł po - chodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie „Moje Ciepło” powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 r. Warto podkreślić, że wspólnie z planowaną kolejną edycją nie - zwykle popularnego programu „Mój Prąd” programy te będą stanowiły flagową inicjatywę Funduszu, przeznaczoną na kom - pleksowe wsparcie osób indywidualnych (prosumentów). PIĘĆ PROGRAMÓW ZE ŚRODKAMI Z FUNDUSZU MODERNIZACYJNEGO Europejski Bank Inwestycyjny, zarządzający FM na pozio - mie UE, dał również zielone światło na finansowanie ze FOT.ADOBESTOCK OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz