Wszystko działa 5/2021

WSZYSTKO DZIAŁA! 5 | 2021 4 FOT.ADOBESTOCK Pawle, chciałam raz jeszcze pogratulować Ci wyboru na prezesa zarządu Stowarzyszenia OSFIS. Jak podsumował - byś ostatnie lata działalności Stowarzyszenia? Czy idea porozumienia instalatorów i realizacja wspólnych celów działa? Idea zrzeszania się firm jak najbardziej działa. Widzimy to w dwóch wymiarach. Pierwszy to ten nasuwający się w pierwszej kolejności, czyli networking, rozliczne współ - prace, wzajemne wsparcie. To także wspólne wydarzenia, spotkania. Drugi wymiar, jaki działa, to zupełnie nowa przestrzeń współpracy pomiędzy instalatorami a producen - tami. I tu chcę wyraźnie podkreślić, że nie chodzi o handel, który wychodzi świetnie hurtowniom, i tu staramy się nie wchodzić na kolizyjny kurs. Przestrzeń, o której mówię, to zapewnienie zarówno producentom, jak i instalatorom możliwości wzajemnego poznawania się, wysłuchania. To, czego doświadczam i obserwuję coraz częściej, to obopól - na świadomość tego, jak bardzo jesteśmy od siebie zależni. Instalator zapewnia producentom dostęp do klienta. Produ - cent odwdzięcza się instalatorom dostępem do technologii. I w takiej to symbiozie tworzą wspaniały duet. Instalator zapewnia producentom dostęp do klienta. Producent odwdzięcza się instalatorom dostępem do technologii. I w takiej to symbiozie tworzą wspaniały duet. Kiedy myślisz o kolejnej kadencji, co przychodzi Ci na myśl w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności – troska o to, czy zrealizujemy pla - ny, czy zdobędziemy środki na finansowanie działań statu - towych, czy zadowolimy członków, czy determinacja osób zaangażowanych w 100% społecznie będzie na tyle silna, by angażować się z takim samym entuzjazmem jak na po - czątku. W drugiej kolejności myślę o projektach i założe - niach na 2022 i 2023 rok. Są ambitne. W jakich dziedzinach zawodu instalatora widzisz jeszcze największe braki? Jest problem w trzech miejscach. Pierwsze to słaby PR zawodu uznawanego za trudny, brudny i mało przyszło - ściowy. Oczywiście kierunki na szczeblu techników, które w nazwie mają słowo OZE, cieszą się popularnością. Jed - nak na poziomie szkół branżowych (zawodowych) zawód montera jest mało popularny. Staramy się to zmieniać. Druga sprawa to słabo wyposażone szkoły, duży bałagan i ciągle chaos po reformie, która uważam, że była potrzeb - na, jednak nie jest dokończona. Duże potrzeby nauczycieli zawodu. Braki w wyposażeniu pracowni, warsztatów. Trze - ci problem, jaki widzę, to kamyczek do własnego ogródka, czyli nie zawsze odpowiedzialne podejście instalatorów do rekrutowania i szkolenia młodych. Wielu nie chce podej - mować trudu nauczania. Ci, którzy chcą, narzekają, że nie mają kandydatów, a  w wielu zakładach poszanowanie dla uczniów pozostawia wiele do życzenia. Dlatego uważam, WOKÓŁ BRANŻY Przed nami jeszcze wiele do zrobienia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Insta- lacyjnych i Sanitarnych w 2022 roku bę - dzie obchodzić swój jubileusz. Od pięciu lat zarząd, współpracownicy i – co najważ - niejsze – członkowie starają się zmienić postrzeganie zawodu instalatora oraz przyczyniają się do rozwoju branży in - stalacyjnej w Polsce. O tym, co udało się zrealizować, ale też ile pozostaje do zrobienia, opowiada prezes zarządu OSFIS – Paweł Kaczmarek.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz