Horse&Business 1/2022

NOWE TRENDY W MARKETINGU Od rozpoczęcia pandemii COVID-19 można zaobserwować ogromne przeobrażenia w rozmaitych obszarach. Wymusiły one konieczność natychmiastowej adaptacji do nowych realiów i jednocześnie bardzo szybkiego reagowania na rozmaite trendy pojawiające się na rynku. Nie inaczej było w marketingu. O rganizacje, które nie boją się stosować nowych metod i rozumieją potrzebę ich wdrażania, mają największe szanse na zbudowanie przewagi kon - kurencyjnej. Warto jak najczęściej otwierać się na to, co nowe, ale nie można też zapominać o tym, co już sprawdziło się w danej organizacji. Na co zatem należy zwrócić uwagę i co z perspektywy prelegentów konferencji „Golden Mar - keting Conference”, organizowanej corocznie przez Grupę MTP w Poznaniu, jest wiodącym kierunkiem ostatnich dwu - nastu miesięcy w marketingu? W poniższych wypowiedziach ekspertów pojawiają się trendy, które można z powodze - niem wykorzystać w dowolnej branży, także jeździeckiej, gdy przykładowo prowadzi się stadninę czy choćby sklep z arty - kułami do konnej jazdy. Wojciech Grzegorzyca Communications Specialist, GAMESET Patrząc na marketing przekrojowo, zawsze trudno jest wskazać jeden najistotniejszy trend. Niemniej jednak jednym z tych najbardziej dostrzegalnych w ostatnim czasie były działania na pograniczu mar - ketingu i CSR. Oczywiście, to kierunek obecny w branży marketingowej od dawna, jednak w ostatnim roku jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu. Wynika to, rzecz jasna, z uwarunkowań spo - łecznych, politycznych i gospodarczych, włącznie z globalną pandemią, która skłoniła marki do wprowadzenia zmian w swoich strategiach komunikacji. Zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. jeszcze bardziej zauważalne stało się to, że co - raz więcej marek nie tylko angażuje się w tematy związane z ekologią, ale także podkreśla swoją tolerancyjność, wspie - ra mniejszości, promuje odpowiedzialność społeczną, a na - wet edukuje swoich konsumentów. Dagmara Kokoszka-Lassota Digital Marketing Lead, SOCJOMANIA Rok 2021 można śmiało nazwać rokiem miło - ści do TikToka. Nie bez powodu Instagram wprowadził własne Reels, czyli możliwość nagrania 15-sekundowego filmiku z mu - zyką, widząc ogromny potencjał w tych krótkich, często zabawnych filmikach, wzorowanych na TikTokowych. Marek Gonsior Founder, MARKETERS Pandemia bardzo zmieniła świat mar - ketingu. Wielu z nas zredefiniowało swoje podejście do życia, zaczęło przy - wiązywać większą wagę do celowości po - dejmowanych działań. To w konsekwencji przełożyło się na kryteria dokonywanych wybo - rów, również w kontekście marek i produktów. Oczywiście, naiwne byłoby myślenie, że jakość i cena produktu stały się nieistotne, niemniej odnotować należy, że brand pur - pose (czyli wyższy sens istnienia, któremu służy marka, by poprawiać życie ludzi) zyskał na znaczeniu. Zwracanie uwagi na cel biznesowej egzystencji i rzeczywistą wartość wnoszoną w życie konsumentów uważam za jeden z kluczo - wych trendów 2021 r. Joanna Kwiatkowska Co-Founder/Head of E-commerce, KUBOTA SA Niesłabnącym trendem pozostaje CSR, czyli koncepcja zakładająca łączenie działań biznesowych z angażowaniem się w działania prospołeczne. Spójność między tymi obszarami jest najlepszym sposo - bem na dążenie do zbudowania silnych relacji z otocze - niem zewnętrznym i wewnątrz firmy. Wzajemne zaufa - nie, przejrzyste działania oraz wyraźne deklaracje marki są odpowiednimi fundamentami do budowania biznesu czy uzyskiwania tak ważnej, w sposób mocno organiczny, przewagi konkurencyjnej. Michał Karolczyk Strategy Director, partner, Numbers & Intuition Niewątpliwie w ostatnim czasie dało się zauważyć dużą chłonność biznesu na wiedzę w zakresie nowych form obec - ności marek i sprzedaży produktów onli - ne. Był to czas przyspieszenia w digitalizacji – zarówno wśród tych doświadczonych, którzy poczuli ko - nieczność ekstrapolacji swoich działań na nowe kanały, jak i wśród nowicjuszy, których wcześniejsza niechęć do cyfry - zacji okazała się być bolesnym błędem. 1/2022 H & B M A R K E T I N G 58

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz