HORSE&BUSINESS 3/2021

Aby terapia przyniosła rezultat, zalecane jest przyjęcie jak najbardziej otwartej postawy w relacji z terapeutą. W wielu przypadkach przed rozpoczęciem terapii zacho- dzi konieczność wykonania dodatkowych badań różnico- wych – badania krwi, zdjęcia RTG, obrazowania USG, rezo- nansu magnetycznego czy scyntygrafii. Są jednak sytuacje, gdy istotne zmiany w badaniach obrazowych nie pokrywają się z wynikami badania klinicznego konia, który posiada tylko niewielkie dolegliwości bólowe. Czasem w badaniu obrazowym nie widać zmian strukturalnych, podczas gdy w badaniu klinicznym lekarz weterynarii bądź terapeuta stwierdzają duży dyskomfort zwierzęcia. Po przeanalizowa- niu szczegółowo wszystkich obserwacji stawiana jest dia- gnoza, którą należy leczyć za pomocą specyficznych technik. W zależności od rodzaju tkanki, która uległa uszkodzeniu, stosuje się bezpieczne techniki leczenia – z uwzględnieniem ochrony sąsiednich okolic ciała pacjenta. Skuteczna chiropraktyka Chiropraktyka jest rodzajem terapii manualnej, opartej na dokładnej diagnozie, odpowiednim leczeniu i profi- laktyce dysfunkcji narządu ruchu konia. Należy do bez- piecznych metod leczenia zwierząt, która bazuje na wie- dzy akademickiej. Nauka ta zajmuje się usprawnianiem narządu ruchu konia i oparta jest na dogłębnej i szcze- gółowej analizie anatomii i biomechaniki oraz zaburzeń w nich powstających. Chiropraktyka dokładnie analizuje proces powstawania choroby i dąży do eliminacji dolegli- wości. Dziedzina ta łączy w sobie terapię tkanki kostnej oraz miękkiej. Dzięki wyspecjalizowanym technikom ma- nualnym terapeuta ręcznie usuwa zablokowania w narzą- dzie ruchu, które są przyczyną bólu i ograniczenia rucho- mości. Techniki te w większości przypadków są delikatne i bezbolesne, aczkolwiek szybkie i dynamiczne. Są dobrze tolerowane przez zwierzęta. W bardzo rzadkich przypad- kach zdarza się jednak, że zabieg musi być wykonany po uprzedniej sedacji (uspokojeniu) konia. Cztery zasady filozofii osteopatycznej 1. Ciało jest całkowitą jednością. Żadna część ciała zwierzęcia nie działa samodzielnie. Wszystkie ele- menty końskiego organizmu są ze sobą połączone i tworzą jedną, integralną całość. Zmiany na pozio- mie jednego elementu przekazują kompensacje w innych rejonach ciała. 2. Ciało jest zdolne do samoregulacji, samoleczenia i utrzymania zdrowia. Zdrowie jest naturalnym sta- nem organizmu żywego. Zadaniem terapeuty wy- konującego zabieg na zwierzęciu jest przywrócenie prawidłowej funkcji tkanek, a tym samym całego ciała. Założeniami terapii są reaktywacja zdolności do samoleczenia i usunięcie czynnika stresogenne- go (np. odblokowanie stawu, rozluźnienie mięśnia, poprawa przepływu płynów w danej okolicy). 3. Struktura i funkcja są nawzajem powiązane. Struktura ciała stanowi o jego funkcji, dlatego też nieprawidło- wa struktura manifestuje się dysfunkcją. I na odwrót. 4. Jedność ciała organizuje się wokół krwi, substancji, która jest wspólna dla wszystkich tkanek. W filozofii osteopatycznej obecne jest połączenie krwi i po- więzi pod kontrolą układu nerwowego. Ograniczo- ne ukrwienie powoduje stagnację i fermentację. AdobeStock/callipso88 29 3/2021 H & B Z D R OW I E

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz