Horse&Business 3/2022

ubezpieczony, poszkodowany będzie mógł kierować swoje roszczenie do ubezpieczyciela, który po przeanalizowaniu konkretnej sprawy podejmie decyzję o zasadności wypła - ty odszkodowania i wysokości rekompensaty. Jeśli zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w wysokości kompen - sującej pełną szkodę poszkodowanemu, lekarz weterynarii zostanie zwolniony z takiej odpowiedzialności. Elementem, który będzie decydował o maksymalnej wy - sokości przyznanego świadczenia, jest suma ubezpieczenia, która wyznacza górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalną kwotę odszkodowania, jaką poszkodowany może otrzymać w przypadku wystąpie - nia szkody objętej zakresem ubezpieczenia. W przypadku, w którym suma ubezpieczenia nie będzie wystarczająca do pokrycia pełnej wysokości szkody, poszkodowany będzie mógł dochodzić brakującej części bezpośrednio od wete - rynarza na zasadach ogólnych. Podobnie rzecz będzie się miała, jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia, argumentując, że zdarzenie skutkujące powstaniem szkody nie było objęte umową ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC weterynarza zostało ujęte w dzia- le II, grupie 13 załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że każdy le - karz weterynarii samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce się ubezpieczyć, a jeśli tak, to w jakim zakresie. W konsekwencji nie każdy poszkodowany będzie mógł szukać zaspokojenia swojego roszczenia bezpośrednio u ubezpieczyciela. Chociaż ubezpieczenie OC weterynarza jest nieobowiąz - kowe, to osoby wykonujące zawód weterynarza lub techni - ka weterynarii powinny rozważyć wykupienie takiej polisy, szczegółowo analizując jej zakres i sumę ubezpieczenia. Jak już sygnalizowano wcześniej, niemożliwe jest przewidze - nie osobniczych, jednostkowych reakcji zwierzęcia na wy - braną przez lekarza metodę leczenia. Brak takiego ubezpie - czenia, przy potencjalnie wysokich kwotach dochodzonych roszczeń przez poszkodowanych, może być dotkliwy w skut - kach nie tylko finansowych, ale też z uwagi na długotrwały proces dochodzenia roszczenia w postępowaniu sądowym. Odpowiedzialność karna Jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, to należy wskazać, że dojdzie do niej w przypadku, w którym zachowanie we - terynarza wypełni znamiona wykroczenia lub przestępstwa. Przykładem takiego działania (lub zaniechania) będzie sy - tuacja, w której np. lekarz weterynarii celowo skrzywdzi zwierzę, dopuści do znęcania się nad nim czy też je zabije. Powyższe stanowi przykładowe czyny zabronione, wyszcze - gólnione w Ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Omówione powyżej rodzaje odpowiedzialności są od siebie niezależne, co oznacza, że przedmiotowe postę - powania mogą toczyć się równolegle, a poniesienie od - powiedzialności na gruncie jednej z nich nie wyklucza możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu pozostałych. Zawód zaufania publicznego Lekarz weterynarii jest zawodem zaufania publicznego. W dużej mierze to właśnie z tego faktu wynika sposób, w jaki ukształtowała się odpowiedzialność weterynarza, który powinien cechować się nie tylko rozwagą, ale również ponadprzeciętną starannością i troską. Zawód lekarza weterynarii wiąże się nie tylko z odpo - wiedzialnością, ale też z prestiżem. Jest to pewnego ro - dzaju misja, wykonywania której powinny podejmować się osoby z ogromną pasją do zwierząt, gotowe na poświę - cenia, a także czerpiące satysfakcję z możliwości niesie - nia pomocy, co jest nieodzowną cechą zawodu zaufania publicznego. Daria Święcicka radca prawny, Kancelaria QLEGAL członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w poznaniu Co do zasady, można wyodrębnić trzy podstawowe rodzaje odpowiedzialności, jakie ponosi lekarz weterynarii, tj. odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną. Fot. AdobeStock/TerriCage 78 3/2022 H & B P R AWO

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz