Horse&Business 4/2022

W ażą się losy projektu ustawy o systemie identyfi - kacji i rejestracji zwierząt (IRZ), przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powodem zmian jest obowiązek dostosowania polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej, doty - czących identyfikacji i rejestracji zwierząt, w przypadku koniowatych rozporządzeń UE: 2016/429, 2019/2035 i 2021/963. Projekt przewiduje przejęcie prowadzenia centralnej bazy danych koniowatych, administrowanej obecnie przez Polski Związek Hodowców Koni, przez Agencję Restruk - turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ma prowadzić jedną bazę dla wszystkich zwierząt hodowlanych. Upo - ważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie w kompeten - cjach związków hodowców koni, uznanych do prowadze - nia odpowiednich ksiąg hodowlanych (PZHK, Polski Klub Wyścigów Konnych, Związek Trakeński w Polsce, Stowa - rzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków oraz Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie). Projektowane przepisy nowej ustawy wprowadzą istot - ne zmiany dotyczące hodowców i właścicieli koni. Właści - ciel będzie zobowiązany zgłaszać urodzenie źrebięcia do ARiMR, a następnie Agencja będzie informowała odpo - wiednie związki o konieczności wystawienia unikalnego dokumentu identyfikacyjnego dla koniowatego. Związki nadal pozostaną upoważnione do przeprowadzenia bezpo - średniej identyfikacji koniowatych (opis słowny i graficz - ny, elektroniczna identyfikacja – transponder), odebrania dokumentów potwierdzających pochodzenie koniowatego (np. świadectwo pokrycia), a finalnie – wystawienia i dostarczenia w sposób uzgodniony z właścicielem same - go paszportu. Zmiany będą dotyczyć m.in .: 1. obowiązku dokonywania zgłoszeń urodzeń źrebiąt do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR, poprzez powiatowe biura ARiMR, w terminie do 60 dni od daty urodzenia (obecnie 90 dni), 2. obowiązku rejestracji siedzib stad posiadaczy/właści - cieli koniowatych w ARiMR (nadanie numeru stada przez ARiMR), 3. obowiązku rejestracji przemieszczeń koniowatych (przebywanie koniowatego powyżej 30 dni w nowym miejscu) w ARiMR, a zmian właścicieli – jak dotych - czas, w OZHK/WZHK, w ciągu 7 dni, 4. obowiązku rejestracji dokumentów koni sprowadzo - nych do Polski lub wydanych przez zagraniczne pod - mioty w OZHK/WZHK w ciągu siedmiu dni (obecnie 30 dni), 5. obowiązku rejestracji licencji FEI (w Polsce – PZJ) w komputerowej bazie danych poprzez OZHK/WZHK. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie posiadała informacje dotyczące wszystkich zgło - szonych koniowatych, co umożliwi weryfikację składanych wniosków (np. dopłat, PROW, terminowości identyfika - cji) i prowadzenie kontroli administracyjnej spełnienia wymagań oraz obowiązków w zakresie posiadanej obsady zwierząt. W okresie przejściowym będą istniały dwie możliwości zgłoszenia urodzeń koniowatych do komputerowej bazy ARiMR, tj. wniosek papierowy lub zgłoszenie elektronicz - ne poprzez stronę internetową. Po tym okresie obowiązy - wać będą tylko elektroniczne zgłoszenia poprzez stronę internetową ARiMR. NADCHODZĄ ZMIANY W SPOSOBIE REJESTRACJI KONI Grażyna Kujawska kierownik Działu Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK Fot. AdobeStock/Studio Harmony 88 4/2022 H & B F E L I E T O N

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz