HORSE&BUSINESS 4/2023

o ochronie zwierząt zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. W konsekwencji pojawiają się próby interpretacji przepisów prowadzące do wniosku, iż transakcje mające za przedmiot zwierzęta, jako nieobjęte zakresem regulacji art. 1 ust. 1 pkt 1 a) u.p.c.c., nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Minister finansów nie podziela jednak takiego stanowiska, co zostało także potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 października 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 615/09). Sąd uznał, iż przepisy ustawy o ochronie zwierząt nie mogą wywoływać konsekwencji prawnych w ramach stosunków uregulowanych przepisami ustaw podatkowych. W efekcie przepisy ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którymi zwierzęta nie są rzeczami, nie powodują, iż transakcje kupna-sprzedaży zwierząt nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ustawodawca poprzez ustawę o ochronie zwierząt i przyjęty w nim zapis, iż zwierzę nie jest rzeczą, chciał zagwarantować humanitarne traktowanie zwierząt, a nie przyznać ich właścicielom specjalne przywileje podatkowe. W konsekwencji uznanie na gruncie ww. ustawy, iż zwierzę nie jest rzeczą, nie wpływa na opodatkowanie transakcji kupna-sprzedaży zwierzęcia podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego Takie stanowisko zostało również potwierdzone przez Izbę Skarbową w Warszawie w indywidualnej interpretacji podatkowej z 24 lutego 2009 r. (IPPB2/436-445/08-3/ MZ), gdzie organ wskazał, że co prawda art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt wskazuje, że zwierzę jako istota żyjąca nie jest rzeczą, ale jednocześnie w ust. 2 tego przepisu ustawodawca wskazał, iż w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Ustawa o ochronie zwierząt nie reguluje kwestii obrotu zwierzętami, w tym umów sprzedaży zwierząt. W tym zakresie zastosowanie znajdują więc przepisy Kodeksu cywilnego. Mając na względzie fakt, iż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnych definicji sprzedaży, ocena, czy dana czynność stanowi taką umowę, winna być dokonywana przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Z 2-procentowym podatkiem Umowa sprzedaży konia podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tak jak każda umowa sprzedaży rzeczy ruchomych. Kupujący ma obowiązek zapłacić podatek według stawki 2% wartości rynkowej konia, a także dopełnić formalności w postaci złożenia deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa zwierzęcia, którą określa się, biorąc pod uwagę przeciętne ceny stosowane w obrocie, z uwzględnieniem rodowodu danego zwierzęcia, jego przeznaczenia, umiejętności, osiągnięć itp. Celowe zaniżanie ceny sprzedaży konia może mieć negatywne skutki podatkowe. Jeżeli cena znacznie odbiega od wartości rynkowej, a sprzedawca nie potrafi uzasadnić takiej różnicy, wówczas organ podatkowy sam określi tę cenę w wysokości wartości rynkowej. Zwolnienie z obowiązku zapłaty Warto jeszcze wspomnieć, że kupujący będący osobą fizyczną może być zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dokonuje zakupu konia od osoby, która z tytułu jego sprzedaży jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku w ramach prowadzonej działalności. Co do zasady, rolnicy zajmujący się sprzedażą zwierząt w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego nie są zobowiązani do opłacania podatku z tytułu przychodów uzyskiwanych w tym zakresie. Tym samym w przypadku zakupu konia od zwolnionego rolnika ryczałtowego nie powstanie obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Zakup konia na firmę W kontekście obowiązków podatkowych warto jeszcze przyjrzeć się sytuacji, w której osoby prowadzące działalność gospodarczą dokonują zakupu konia na firmę. Jeżeli przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą np. w zakresie hodowli koni, to taki zakup w ramach prowadzonej działalności jest uzasadniony, a wydatki Kupujący będący osobą fizyczną może być zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli dokonuje zakupu konia od osoby, która z tytułu jego sprzedaży jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku w ramach prowadzonej działalności. 101 4/2023 H&B PRAWO

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz