LIDER BIZNESU 2/2022

Lider Biznesu. Ogrodniczy Magazyn Branżowy 41 POZIOM WYŻEJ i jak ją wyprodukował (czy w sposób przyjazny środowi - sku), jak jest opakowana. Konsument chce więc poznać drogę produktu i przemawia do niego tylko transparent - ność całego procesu. MŁODZI „W NATARCIU” Francuz Manuel Rucar, inżynier ogrodnictwa, ale obec - nie przede wszystkim analityk trendów i doradca mar - ketingowy, który reprezentuje firmę Chlorosphere, w swoim wykładzie podał, że w ciągu minionych dwóch lat statystyczny odbiorca produktów z sektora ogrodni - czego „odmłodniał” . I tak, osoby w wieku poniżej 40 lat, głównie milenialsi, stanowią największą grupę konsu - mentów stanowiącą 46% wszystkich finalnych klientów, którzy kupują rośliny i inne towary związane z tym hobby (dla porównania: 40-60-latkowie stanowią 40%, a osoby po sześćdziesiątce – 14%). Zdaniem obserwatorów, nigdy wcześniej zainteresowanie młodych ludzi, nawet nastolatków, roślinami i ich uprawą nie było tak duże jak w obecnych, pandemicznych czasach. Milenialsów okre - śla się jako grupę: wyedukowaną, dbającą o środowisko, postępową. Na ogół są też oni skłonniejsi do wydawania pieniędzy (na rośliny) niż starsi klienci. Według innych danych przedstawionych przez Rucara „pocovidowi” konsumenci deklarowali, że najważniejsza aktywność, która teraz jest ich celem, to spędzanie czasu w otoczeniu natury. Zapowiada się przy tym „exodus z miast do wsi” (przynajmniej w bogatych krajach) – pre - legent podał, że w 2021 roku 56% mieszkańców miast wyrażało chęć zmiany miejsca do życia. Według wykładowcy rosnące zainteresowanie ogrod - nictwem to nie tylko chwilowa moda spowodowana pandemią, lecz tendencja trwała – zjawisko demogra - ficzne i kulturowe, wywołane świadomością ludzi, która dotyczy m.in . konieczności przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Rośliny znalazły się w centrum uwagi, co bar - dzo dobrze rokuje na przyszłość. Rucar jako jeden z megatrendów ogrodniczych również wymienił rosnącą świadomość ekologiczną, która prze - jawia się choćby w wyborze roślin (m.in . atrakcyjnych dla pszczół i innych owadów, „zwykłych” i kojarzących się z naturą czy użytkowych) oraz materiałów przyja - znych środowisku, akcesoriów pobudzających życie bio - logiczne w otoczeniu człowieka itp. Zdaniem obserwatorów nigdy wcze - śniej zainteresowanie młodych lu - dzi, nawet nastolatków, roślinami i ich uprawą nie było tak duże jak w obecnych, pandemicznych cza - sach. Milenialsów określa się jako grupę: wyedukowaną, dbającą o śro - dowisko, postępową

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz